ΚΑΝΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΣΕ ΧΕΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ και ΚΡΑΤΟΥΣ

Επικοινωνήστε Μαζί μας: email: plistiriasmoistop@gmail.com.


Σελίδα μας στο facebook: https://www.facebook.com/dikaex2


ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν δίνουμε στοιχεία ατόμων για τα οποία γίνεται πλειστηριασμός του ακινήτου τους.
Μπορεί ο καθένας να συμμετέχει στην ανοικτή συνέλευση της πρωτοβουλίας μας, τόσο για να ενημερωθεί για θέματα πλειστηριασμών-κατασχέσεων όσο και να συμμετέχει στις δράσεις μας.

Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

Fast track διαδικασίες και στον καθορισμό νέας μειωμένης τιμής των εκπλειστηριαζομένων ακινήτων

Fast track διαδικασίες στον καθορισμό νέας μειωμένης τιμής των εκπλειστηριαζομένων ακινήτων.
Τροποποίηση (συμπλήρωση) του άρθρου 966 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΘΕΜΑ: ΠΟΛ. 1115/18-6-2018 «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του ν. 4549/14.06.2018 (Α’ 105) με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 966 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182)»

Ας δούμε πως είχε το άρθρο 966 πριν συμπληρωθεί με το νέο εδάφιο.

Μετά τον Ν 4335/2015, το ανωτέρω άρθρο του ΚΠολΔ θα έχει ως εξής από 1-1- 2016:
2. Αν δεν παρουσιαστούν πλειοδότες, το πράγμα που πλειστηριάζεται κατακυρώνεται στην τιμή της πρώτης προσφοράς σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση, αν το ζητήσει. Αν δεν υποβληθεί αίτηση, γίνεται νέος πλειστηριασμός μέσα σε σαράντα (40) ημέρες. 3. Αν στο νέο πλειστηριασμό δεν γίνει κατακύρωση, το αρμόδιο δικαστήριο του άρθρου 933 που δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να διατάξει να γίνει νέος πλειστηριασμός μέσα σε τριάντα ημέρες, με την ίδια ή κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς ή να επιτρέψει μέσα στην ίδια προθεσμία να πουληθεί ελεύθερα το πράγμα από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση ή σε τρίτον, με τίμημα που ορίζεται από το δικαστήριο, το οποίο μπορεί να ορίσει και να πληρωθεί με δόσεις μέρος του τιμήματος. 4. Αν και ο νέος πλειστηριασμός έμεινε χωρίς αποτέλεσμα ή δεν κατορθώθηκε η ελεύθερη εκποίηση, το αρμόδιο δικαστήριο του άρθρου 933, που δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να άρει την κατάσχεση ή να διατάξει να γίνει αργότερα νέος πλειστηριασμός με την ίδια ή κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς.


Με την προσθήκη του ως κάτωθι εδαφίου ορίζεται αυστηρά χρονικός προσδιορισμός της δικασίμου η οποία θα επανακαθορίσει την τιμή του ακινήτου αλλά και της έκδοσης της σχετικής απόφασης. Με τις μέχρι τώρα διατάξεις δεν προβλεπόταν χρονικός περιορισμός για τον ορισμό της δικασίμου και αφήνονταν στην πρωτοβουλία των επισπευδόντων.
 
Γίνεται σαφές πλέον ότι αυτό είναι απαίτηση των δανειστών και των τραπεζών προκειμένου να επισπεύδεται με τη σφραγίδα του νόμου ο ευτελισμός/απαξίωση των περιουσιών των οφειλετών προκειμένου να διευκολύνεται το ξεπούλημά τους.

Το νέο εδάφιο

Με την ως άνω ΠΟΛ. κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 23 του Τμήματος Γ’ του Ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις», με τις οποίες προστέθηκαν στο άρθρο 966 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τρία νέα εδάφια μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου. Ειδικότερα στις νέες διατάξεις ορίζονται τ’ ακόλουθα:

(α) η δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης του άρθρου 966 παρ. 2 ΚΠολΔ περί μείωσης της τιμής πρώτης προσφοράς, ορίζεται υποχρεωτικά και κατά απόλυτη προτεραιότητα εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών από την κατάθεση, με επίδοσή της τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα,

(β) η σχετική απόφαση επί της ανωτέρω αίτησης εκδίδεται υποχρεωτικά εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών από τη συζήτηση της αίτησης και

(γ) κατά τη συζήτηση της ανωτέρω αίτησης, α) ο αιτών οφείλει να προσκομίσει έκθεση εκτίμησης της αξίας του πράγματος (με χρόνο εκτίμησης μεταγενέστερο της ημερομηνίας διενέργειας του τελευταίου πλειστηριασμού), ενώ β) το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του για τον καθορισμό της νέας τιμής πρώτης προσφοράς, κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως λ.χ. εκθέσεις εκτίμησης πιστοποιημένων εκτιμητών κ.ά..

Δεν υπάρχουν σχόλια: