ΚΑΝΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΣΕ ΧΕΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ και ΚΡΑΤΟΥΣ

Επικοινωνήστε Μαζί μας: email: plistiriasmoistop@gmail.com.


Σελίδα μας στο facebook: https://www.facebook.com/dikaex2


ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν δίνουμε στοιχεία ατόμων για τα οποία γίνεται πλειστηριασμός του ακινήτου τους.
Μπορεί ο καθένας να συμμετέχει στην ανοικτή συνέλευση της πρωτοβουλίας μας, τόσο για να ενημερωθεί για θέματα πλειστηριασμών-κατασχέσεων όσο και να συμμετέχει στις δράσεις μας.

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Πινάκιο πλειστηριασμών στις 28.9.2016

Χρήσιμα στατιστικά
»Στα ειρηνοδικεία νομού Αττικής και Νήσων γίνονται συνολικά 59 πλειστηριασμοί ακινήτων. Πιο αναλυτικά:
Αθηνών (28), Αίγινας (1) Αμαρουσίου (5) Ελευσίνας (1) Ιλίου (1) Κρωπίας (6) Λαυρίου (3) Μαραθώνα (4) Ν.Ιωνίας (2) Νίκαιας (1) Μεγάρων (1) Πειραιά (1) Σπετσών (1) Χαλανδρίου (4).

»Από αυτούς (33) πλειστηριασμοί γίνονται από τράπεζες, (12) από εταιρείες και (14) από ιδιώτες

»(46) πλειστηριασμοί στρέφονται κατά ιδιωτών και (13) κατά εταιρειών.

»(27) πλειστηριασμοί αφορούν κατοικίες πάσης φύσεως εκ των οποίων οι (13) γίνονται από τράπεζες.

Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε πλειστηριασμό στη συνέχεια μετά το πινάκιο.Τεύχος 9838 / 08-07-2016
2362/Α   28/9/2016
ΔΗΜΟΣ􏰀ΕΥΣΗ Αποσπάσματος της υπ’ αριθμό 1.405/ 2013 Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακινήτων του Δικαστικού Επιμελητή του Πρω- τοδικείου Αθηνών Κίμωνα Απολλωνάτου. (Α’ Επαναληπτική Περίληψη 454/28-06-2016).
Ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΑΝΤΩΝ􏰀ΟΣ Σπυρίδωνος ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥ- ΛΟΣ κάτοικος Αθηνών, οδός Φειδίου αρ. 18. ΔΗΛΟΠΟ􏰀Ω ΟΤ􏰀: Στις είκοσι οκτώ (28) Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 16.00’ μέχρις ώρας 17.00’ της ίδιας ημέρας, στο Κατάστη- μα του Ειρηνοδικείου Αθηνών και ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Στυλιανής Χαρ. Δημητρέλλου, κατοίκου Αθηνών, οδός ακαδημίας αριθμός 62, τηλ. 210 3601759, ως υπαλλήλου επί του πλειστηριασμού, ή του νομίμου αναπληρωτού της σε περίπτωση κω- λύματος της, με την επίσπευση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑ- ΠΕΖΑ ΠΕ􏰀ΡΑ􏰀ΩΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Αμερικής αριθμός 4 και εκπροσωπείται νόμιμα, δικαιούμενης να λάβει από τον οφειλέτη Γεώργιο ΛΟΥΚΑ του Ανδρέα και της Αικατερίνης, κατοίκου Γλυφά- δας Αττικής, οδός Ελ. Βενιζέλου αριθμός 52, το ποσό των ΕΥΡΩ εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00), επιφυλασσόμενη ρητά η άνω επισπεύδουσα για την αναγκαστική είσπραξη και του υπολοίπου ποσού της απαίτησης της, δυνάμει της 9317/2014 Διαταγής Πληρωμής του Μον. Πρωτ. Αθηνών, εκτίθεται σε Δημό- σιο Αναγκαστικό Πλειστηριασμό τα κατωτέρω αναγκαστικά κατασχεμένα ακίνητα, με την υπ’ αριθμόν 1405/2013 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης του δικ. επιμελητή του Πρωτοδ. Αθηνών Κίμωνα Απολλωνάτου, του ανωτέρω οφειλέτη ήτοι:
α) Επί του υπ’ αριθμ. 1 καταστήματος του ισογείου ορόφου και β) επί του υπ’ αριθμ. 2 καταστήματος του ισογείου ορόφου, μιας οι- κοδομής κτισμένης επί οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου, που βρίσκεται στην Γλυφά- δας Αττικής και επί της οδού Ελευθερίου Βε- νιζέλου αριθμό 52.
Το οικόπεδο αυτό έχει έκταση 1.004,88 τ.μ. και συνορεύει: ΑΝΑΤΟΛ􏰀ΚΑ με πλευρά μήκους μέτρων 22,10 με το υπ’ αριθμ. 194 οικόπεδο ιδιοκτησίας αγνώστων, ΔΥΤ􏰀ΚΑ με πρόσωπο μήκους μέτρων 22,10 με τη Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου που φέρει τον αριθμό 52, ΒΟ- ΡΕ􏰀Α με πλευρά μήκους μέτρων 45,47 με το υπ’ αριθμ. 184 οικόπεδο, ιδιοκτησίας αγνώ- στων και ΝΟΤ􏰀Α με πλευρά μήκους μέτρων 45,47 με το υπ’ αριθμ. 186 οικόπεδο ιδιοκτη- σίας αγνώστων. Το υπ’ αριθμ. 1 κατάστημα του πρώτου (Α’) ορόφου (ισόγειο), το οποίο αποτελείται από ένα κύριο χώρο με το κατά νόμο πατάρι, έχει επιφάνεια τ.μ. 62,13 το πα- τάρι, στρογγυλή εσωτερική σκάλα που επι- κοινωνεί με υπόγειο και πατάρι, δύο (2) W.C. και δύο οφφίς, συνορεύει με την πρασιά της πολυκατοικίας και πέρα από αυτή με την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, με το υπ’ αριθμ. δύο (2) κατάστημα, την κεντρική είσοδο, το κλιμα- κοστάσιο, με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας και μετά από αυτό με ιδιοκτησία αγνώστων και με ιδιοκτησία Χαρωνιτάκη και Μουρκουτά, εμφαίνεται στο από Νοεμβρίου 1986 σχεδι- άγραμμα κάτοψης του πρώτου (Α’) ορόφου (ισόγειο) του αρχιτέκτονα μηχανικού Ευαγγέ- λου Κ. Παπαδάκη, έχει επιφάνεια τ.μ. 130,00,συνολικό όγκο μ.κ. 767,00, ποσοστό συνιδι- οκτησίας επί του όλου οικοπέδου 212/000 εξ αδιαιρέτου. Στο ως άνω κατάστημα ανήκουν: 􏰀) η υπ’ αριθμ. ένα (1) αποθήκη του υπογείου ορόφου, αποτελείται από έναν κύριο χώρο, έχει στρογγυλή εσωτερική σκάλα προς το υττ’ αριθμ. 1 κατάστημα του ισογείου-πρώτου ορόφου και έχει επιφάνεια τ.μ. 58, και II) την αποκλειστική χρήση σαν πραγματική δουλεία του υπό στοιχεία Η-Μ-Ε-Ζ-Η πλαγίου χώρου του ακαλύπτου, προς την ιδιοκτησία Χαρω- νιτάκη και Μουρκουτά. Το υπ’ αριθμ. 2 κα- τάστημα του πρώτου (Α’) ορόφου κατά ΓΟΚ (ισόγειο), αποτελείται από ένα κύριο χώρο, W.C., οφφίς και κατά νόμο πατάρι, έχει επι- φάνεια τ.μ. 12,24, εσωτερική στρογγυλή σκά- λα που επικοινωνεί με υπόγειο και πατάρι, συνορεύει με το υπ’ αριθμ. ένα (1) κατάστημα ιδίου ορόφου, με κύρια είσοδο της οικοδομής, με πρασιά της πολυκατοικίας και πέρα από αυτή με ιδιοκτησίες αγνώστων και με την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, έχει επιφάνεια τ.μ. 27,00, συνολικό όγκο κυβικά μέτρα 160,00, ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο πε- νήντα έξι χιλιοστά (56/000) εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο. Στο άνω κατάστημα ανήκει και η υπ’ αριθμ. 2 αποθήκη του υπογείου ορόφου, η οποία αποτελείται από 1 χώρο, έχει στρογ- γυλή εσωτερική σκάλα προς το κατάστημα 2 του ισογείου-πρώτου ορόφου, έχει επιφάνεια τ.μ. 23 και συνολικό όγκο κυβικά μέτρα 73,00.
α) Επί του υπ’ αριθμ. 1 διαμερίσματος του (Δ’) πάνω από το ισόγειο ορόφου, β) επί της με τα στοιχεία (Ρ-2) θέση στάθμευσης αυτοκι- νήτων του υπογείου ορόφου, γ) επί της με τα στοιχεία (Ρ-3) θέση στάθμευσης αυτοκινήτων του υπογείου ορόφου, δ) επί της υπ’ αριθμ. 2 αποθήκης του υπογείου ορόφου και ε) επί της υπ’ αριθμ. 3 αποθήκης του υπογείου ορό- φου, που βρίσκονται σε πολυκατοικία, επί άρ- τιου και οικοδομήσιμου οικοπέδου εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Γλυφάδας Αττικής, και επί της οδού Τεμπών αριθμός 68.
Το παραπάνω οικόπεδο έχει έκταση τ.μ. 534,37 και συνορεύει, ΑΝΑΤΟΛ􏰀ΚΑ σε πλευ- ρά και πρόσωπο μήκους μέτρα 15,10, με την οδό Τεμπών, πλάτους μέτρα (10,00), ΝΟΤ􏰀Α σε πλευρά συνολικού μήκους μέτρα 37,50, εν μέρει σε πλευρά μήκους μέτρα 18,00 με το με αριθμό ένα (1) οικόπεδο ιδιοκτησίας Αντ.Περίδη, εν μέρει σε πλευρά μήκους μέτρα 13,00 με το με αριθμό (2) οικόπεδο ιδιοκτησί- ας αγνώστου και εν μέρει σε πλευρά μήκους μέτρα 6,50 με το με αριθμό τρία (3) οικόπεδο ιδιοκτησίας αγνώστου, ΔΥΤ􏰀ΚΑ σε πλευρά μήκους μέτρα 13,40 εν μέρει με το με αριθμό 3 οικόπεδο ιδιοκτησίας αγνώστου και εν μέ- ρει με το με αριθμό (6) οικόπεδο ιδιοκτησίας κληρονόμων Ανδρέα Τσακίρη και ΒΟΡΕ􏰀Α σε πλευρά μήκους μέτρα 37,55 με το με αριθμό (24) οικόπεδο ιδιοκτησίας Ανδρέα Μιχαλακέ- λη.
Το με το αριθμό (1) διαμέρισμα του (Δ’) πάνω από το ισόγειο ορόφου αποτελείται από σαλόνι, διάδρομο, λουτρό, W.C., κου- ζίνα, τρεις (3) κοιτώνες, εξώστη προς την πρασιά του οικοπέδου προς την Τεμπών συ- νεχόμενο με εξώστη προς το νότιο ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, έναν (1) ημιϋπαίθριο χώρο με συνεχόμενο εξώστη και έναν (1) εξώστη προς το βόρειο ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, έναν (1) εξώστη προς τον πίσω ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και έναν (1) εξώστη προς τον νότιο ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, συνορεύει γύρω - γύρω με τον πίσω ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, με τον βόρειο ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και μετά απ’ αυτόν με γειτονική ιδιοκτησία, με την πρασιά του οικοπέδου και μετά απ’ αυτήν με την οδό Τεμπών, με τον νότιο ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και μετά απ’ αυτόν με γειτονι- κή ιδιοκτησία, με το φρεάτιο του ανελκυστή- ρα, με τον κοινόχρηστο διάδρομο, με το κλι- μακοστάσιο, με τον νότιο ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και μετά απ’ αυτόν με γειτονική ιδι- οκτησία, έχει επιφάνεια μ.τ. 118,00, συνολικό όγκο μ. κ. 456,00 και ποσοστό συνιδιοκτησί- ας στο οικόπεδο (240/000) εξ αδιαιρέτου. Η με τα στοιχεία (Ρ-2) θέση στάθμευσης αυτο- κινήτων του υπογείου ορόφου, καταλαμβάνει έναν ενιαίο χώρο, έχει επιφάνεια μ.τ. 10,12, ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο τρία χιλιοστά (3/000) εξ αδιαιρέτου. Η με τα στοι- χεία (Ρ-3) θέση στάθμευσης αυτοκινήτων του υπογείου ορόφου καταλαμβάνει έναν ενιαίο χώρο, έχει επιφάνεια μ.τ. 10,12 και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο τρία χιλιοστά (3/000) εξ αδιαιρέτου. Η με αριθμό (2) απο- θήκη του υπογείου ορόφου που αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο, έχει επιφάνεια μ.τ.(7,00) και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικό- πεδο τρία χιλιοστά (3/000) εξ αδιαιρέτου.
Η με αριθμό (3) αποθήκη του υπογείου ορόφου που αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο, έχει επιφάνεια μ.τ. (10,00) και ποσο- στό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο πέντε χιλιο- στά (5/000) εξ αδιαιρέτου.
Τα πιο πάνω ακίνητα τα απέκτησε ο οφει- λέτης Γεώργιος Λουκάς του Ανδρέα και της Αικατερίνης ως εξής: 1) Το υπ’ αριθμ. ένα (1) κατάστημα, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2964/1999 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Λαυρίου Μαρίας Π. Ζαφειροπούλου, το οποίο είναι νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία με- ταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Γλυφά- δας, στον τόμο 4 και αύξοντα αριθμό 92, 2) το υπ’ αριθμ. δύο (2) κατάστημα, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 7960/2005 συμβόλαιο της Συμ- βολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κυριαννάκη - Κοντογιάννη, το οποίο είναι νόμιμα μεταγε- γραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του Υπο- θηκοφυλακείου Γλυφάδας, στον τόμο 39 και αύξοντα αριθμό 406 και 3) τα ακίνητα επί της οδού Τεμπών, ήτοι: i) το υπ’ αριθμ. ένα (1) διαμέρισμα του τετάρτου (Δ’) ορόφου πάνω από το ισόγειο ορόφου, ii) η με στοιχεία (Ρ-2) θέση στάθμευσης αυτοκινήτων του υπογείου ορόφου, iii) η με στοιχεία (Ρ-3) θέση στάθ- μευσης αυτοκινήτων του υπογείου ορόφου, iv) η υπ’αριθμ. (2) αποθήκη του υπογείου ορόφου και ν) η υπ’αριθμ. (3) αποθήκη του υπογείου ορόφου, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 433/2004 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Τσερτσιγιάννη, το οποίο είναι νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία μεταγρα- φών του Υποθηκοφυλακείου Γλυφάδας, στον τόμο 30 και αύξοντα αριθμό 470. ΕΚΤ􏰀ΜΗ- θΗΚΑΝ: 1) το υπ’αριθμ. ένα (1) κατάστημα 270.000,00 Ευρώ 2) το υπ’αριθμ. δύο (2) κατάστημα 66.000,00 Ευρώ, 3) το υπ’ αριθμ. ένα (1) διαμέρισμα 200.000,00 Ευρώ 4) η με στοιχεία (Ρ-2) θέση στάθμευσης αυτοκινήτων 3.200,00 Ευρώ, 5) η με στοιχεία (Ρ-3) θέση στάθμευσης αυτοκινήτων 3.200,00 Ευρώ, 6) η υπ’ αριθμ. δύο (2) αποθήκη 1.700,00 Ευρώ και 7) η υπ’ αριθμ. τρία (3) αποθήκη 2.500,00 Ευρώ. Τ􏰀ΜΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την έναρξη του πλειστηριασμού: Ορίζεται ίση με την αντικειμενική αξία, ήτοι: 1) το υπ’αριθμ. ένα (1) κατάστημα 270.000,00 Ευρώ 2) το υπ αριθμ. δύο (2) κατάστημα 66.000,00 Ευρώ, 3) το υπ’ αριθμ. ένα (1) διαμέρισμα 200.000,00 Ευρώ 4) η με στοιχεία (Ρ-2) θέση στάθμευσης αυτοκινήτων 3.200,00 Ευρώ, 5) η με στοιχεία (Ρ-3) θέση στάθμευσης αυτοκι- νήτων 3.200,00 Ευρώ, 6) η υπ’ αριθμ. δύο (2) αποθήκη 1.700,00 Ευρώ και 7) η υπ’ αριθμ. τρία (3) αποθήκη 2.500,00 Ευρώ.
Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 796/ 12.05.2015 πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου Γλυ- φάδας, για τα ακίνητα που βρίσκονται στο Δήμο Γλυφάδας οδός: α) Ελ. Βενιζέλου 52 και β) Τεμπών 68, υπάρχουν τα εξής βάρη: Α) Για τις οριζόντιες ιδιοκτησίες επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ. 52: 1) Για το (1) κατάστη- μα Α’ οροφ. (ισόγειο) και το (2) κατάστημα Α’ οροφ. (ισόγειο) Προσημείωση για ΕΥΡΩ ένα εκατομμύριο εννιακόσιες είκοσι χιλιάδες (1.920.000) Κατά του Γεωργίου Λουκά του Ανδρέα και της Αικατερίνης, Υπέρ της «ΤΡΑ- ΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣ􏰀ΑΣ ΕΤΑ􏰀ΡΕ􏰀ΑΣ Λ􏰀Μ􏰀ΤΕΔ», εγγραφείσα στις 4-7-2008, στο περιθώριο της οποίας έγινε σημείωση ότι ο ειδικός διάδοχος της ως άνω τράπεζας είναι η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ􏰀ΡΑΩΣ Α.Ε.», στις 8-4-2014 2) Για το (2) κατάστημα Α’ οροφ. (ισόγειο), αναγκαστική κατάσχεση για ΕΥΡΩ εκατόν δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα πέντε και είκοσι λεπτά (112.595,20), Κατά του ιδίου ως άνω, Υπέρ του Γ’ Ταμείου Εσόδων 􏰀ΚΑ-Ε- ΤΑΜ Αθηνών, εγγραφείσα στις 18-10-2012. 3) Για το (1) κατάστημα Α’ οροφ. (ισόγειο), Αναγκαστική Κατάσχεση για ΕΥΡΩ πενήντα τρείς χιλιάδες τριακόσια σαράντα τέσσερα και σαράντα πέντε λεπτά (53.344,45), Κατά του ιδίου ως άνω, Υπέρ Δ.ΟΎ. Γλυφάδας, εγγραφείσα στις 16-5-2013 4) Για το (1) κατά- στημα Α’ οροφ. (ισόγειο) και το (2) κατάστημα Α’ οροφ. (ισόγειο), Αναγκαστική Κατάσχεση για ΕΥΡΩ είκοσι δύο χιλιάδες εκατόν σαρά- ντα τέσσερα (22.144) κατά του ιδίου ως άνω, Υπέρ του Σόλωνα Ματθαίου του Δημητρίου και της Παναγιώτας, εγγραφείσα στις 26-7- 2013 5) η από 29-04-2014 Αναγγελία της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ􏰀ΡΑ􏰀ΩΣ Α.Ε.» για ΕΥΡΩ εκα- τόν πενήντα χιλιάδες (150.000), κατά του ιδί- ου ως άνω, εγγραφείσα στις 2-5-2014 6) Δή- λωση Συνέχισης Πλειστηριασμού για ΕΥΡΩ εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000), κατά και Υπέρ των ιδίων αμέσως ως άνω, εγγραφεί-σα στις 11-5-2015. Β) Για τις οριζόντιες ιδι- οκτησίες επί της οδού Τεμπών αρ. 68, ήτοι το (1) διαμέρισμα Δ’ οροφ., την (Ρ-2) θέση στάθμευσης υπογείου, την (Ρ-3) θέση στάθ- μευσης υπογείου, την (2) αποθήκη του υπο- γείου και την (3) αποθήκη του υπογείου: 1) Προσημείωση για ΕΥΡΩ τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες (390.000) κατά του Γεωργίου Λου- κά του Ανδρέα και της Αικατερίνης, Υπέρ της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕ􏰀ΡΑ􏰀ΩΣ ΑΕ», εγγραφείσα στις 15-7-2004 2) Προσημείωση για ΕΥΡΩ διακόσιες χιλιάδες (200.000), Κατά του ιδίου ως άνω και ΥΠΕΡ της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣ􏰀ΑΣ ΕΤΑ􏰀ΡΕ􏰀ΑΣ Λ􏰀Μ􏰀ΤΕΔ», εγγρα- φείσα στις 15-3-2011, στο περιθώριο της οποίας έγινε σημείωση ότι ο ειδικός διάδοχος της ως άνω τράπεζας είναι η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ􏰀- ΡΑ􏰀ΩΣ Α.Ε.», στις 8-4-2014 3) Αναγκαστική κατάσχεση για ΕΥΡΩ είκοσι δύο χιλιάδες εκα- τόν σαράντα τέσσερα (22.144), κατά το ιδίου ως άνω, Υπέρ του Σόλωνα Ματθαίου του Δη- μητρίου και της Παναγιώτας, εγγραφείσα στις 26-7-2013 4) Η από 29-4-2014 Αναγγελία της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕ􏰀ΡΑ􏰀ΩΣ ΑΕ», για ΕΥΡΩ εκα- τόν πενήντα χιλιάδες (150.000) κατά του ιδί- ου ως άνω εγγραφείσα στις 2-5-2014 5) Δή- λωση συνέχισης Πλειστηριασμού για ΕΥΡΩ εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000), Κατά και Υπέρ των ιδίων ως άνω εγγραφείσα στις 11- 5-2015. Ο πλειστηριασμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους της κατασχετήριας έκθεσης και της άνω περίληψης της, καθώς και τις διατάξεις του Κ. Πολ.Δ.
ΑθΗΝΑ 06/07/2016 Ο Δ􏰀ΚΑΣΤ􏰀ΚΟΣ ΕΠ􏰀ΜΕΛΗΤΗΣ ΑΝΤΩΝ􏰀ΟΣ ΣΠ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΕ􏰀Δ􏰀ΟΥ 18 - ΑθΗΝΑ 106 78 ΤΗΛ. 3803540

Τεύχος 9839 / 11-07-2016
2409/α   28/9/2016
αΠΟΣΠαΣΜα από την με αριθμό 574/30-2016 Δ’ επαναληπτική περίληψη μου κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου της Δικαστικής Επιμελή- τριας της περιφέρειας του Εφετείου αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείου αθηνών αγγελικής Ευαγ. Καράκου.-ΔΗΛΟΠΟΙΩ ΟΤΙ: Στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμ- βρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 4η έως 5η απογευματινή της ιδίας ημέ- ρας, στο Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας και εντός ή εκτός του ειδικού χώρου (αίθουσας) που νόμιμα έχει ορισθεί από τον παραπάνω Ει- ρηνοδικείο, ενώπιον της συμβολαιογράφου αθηνών κ. αδρής Δήμα Δρακούδη κατοίκου αθηνών οδός Βασ. αλεξάνδρου 2, ή ενώπι- ον του νομίμου αναπληρωτού της, εν κωλύ- ματι αυτής με επισπεύδουσα την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «τρά- πεζα Eurobank Ergasias α.Ε» και τον δ.τ.«Eurobank Ergasias» που εδρεύει στην αθή- να οδός Όθωνος 8 και εκπροσωπείται νόμι- μα, για απαίτηση ποσού ευρώ (50.000), που είναι μέρος του συνολικού οφειλόμενου πο- σού των ευρώ (301.719,17), και στηρίζεται στη με αριθμό 9142/2013 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου αθηνών θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηρια- σμό το παρακάτω ακίνητο που ανήκει κατά το 1/2 εξ αδιαιρέτου στους οφειλέτες: α) Ιωάννη Βουλαλά του Γρηγορίου και της Μερσίνης και β) Μαρίας Βουλαλά του Γρηγορίου και της Μερσίνης κατοίκων αμφοτέρων αρτέμιδα-ατ- τικής οδός 25ης Μαρτίου 53, που έχει κατα- σχεθεί με την υπ’αριθμόν 478/20-1-2014 έκ- θεση μου αναγκαστική κατάσχεση ήτοι: Ένα (1) διώροφο βιοτεχνικό κτίριο αποτελούμενο από Υπόγειο επιφανείας μέτρων τετραγω- νικών (121,81), Ισόγειο επιφανείας μέτρων τετραγωνικών (293,04) και πρώτο (α) όροφο επιφανείας μέτρων τετραγωνικών (261,35), που έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, κείμενο στη Μεταμόρφωση αττικής στη θέση «Κοπρισιά ή Παντζάδες» στο υπ’αριθμόν (80) οικοδομικό τετράγωνο και επί των οδών Γεωργίου Παπανδρέου 119 και αδριάνειου, έχει έκταση μέτρων τετραγω- νικών (462,45) κατά τους τίτλους και εμφαί- νεται με τα κεφαλαία γράμματα α.Β.ΓΔ.α στο από 16-2-1982 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα Μηχανικού Κώστα Κανδηλώρου που προσαρτάται στο υπ’αριθμ. 1052/26- 2-1982 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου αθηνών αναστασίου Μπάκου-Μπακόπου- λου, με νεώτερη καταμέτρηση μέτρα τετρα- γωνικά (462,59), εμφαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα α.Β.Γ.Δ.α. στο από 03-6-1986 τοπογραφικό διάγραμμα της αρ- χιτέκτονας μηχανικού Ιωάννας Ευαγγελίας Κανδηλώρου, το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 1611/1986 συμβόλαιο της συμβο- λαιογράφου αθηνών αγγελικής Καλακοπού- λου-Βασιλικού και συνορεύει σύμφωνα με αυτό το τοπογραφικό διάγραμμα: ΒΟΡΕΙα με πλευρά Β-Γ μήκους μέτρων 26,30 με ιδι- οκτησία Σ. Σκορπολίθρα, ΝΟΤΙα με πλευ- ρά α-Δ μήκους μέτρων 21,65 με ιδιοκτησία Μαρίας Καλατζιδάκη και Ελευθερίου Καντζί- κου, αΝαΤΟΛΙΚα με πρόσωπο Γ-Δ μήκους μέτρων 18,80 με την Λεωφόρφο Γεωργίου Παπανδρέου (πρώτα Λεωφόρου Μεταμορ- φώσεως) πλάτους (20) μέτρων και ΔΥΤΙΚα με πρόσωπο α-Β μήκους μέτρων 20,30 με την οδό ανδριανείου πλάτους (20) μέτρων. To υπόγειο αποτελείται από αποθήκη-βιο- τεχνικό χώρο, εσωτερικό κλιμακοστάσιο και ημιϋπαιθριο χώρο πυλωτής επιφανείας μ.τ. (171,23) και είναι μισθωμένο στην εταιρεία ERICLUB Μ. ΕΠΕ όπως μας δήλωσε κατά την κατάσχεση η εκπρόσωπος της μισθώτρι- ας εταιρείας ονόματι Ροζαλία Πέτσινη, χωρίς να μας παρουσιάσει μισθωτήριο. Το ισόγειο αποτελείται από κύρια είσοδο, βιοτεχνικό χώρο, γραφεία και εσωτερικό κλιμακοστάσιο, ο δε πρώτος όροφος (α) όροφος αποτελεί- ται από βιοτεχνικό χώρο, εσωτερικό κλιμα- κοστάσιο και ημιϋπαιθριο χώρο επιφανείας μέτρων (31,69). Το ισόγειο και ο πρώτος όροφος, είναι μισθωμένα στην εταιρεία Μά- ραθων PaCK α.Ε, όπως μας δήλωσε κατά την κατάσχεση υπάλληλος της χωρίς να μας υπεδείξουν μισθωτήρια. Σύμφωνα με το με αριθμό 65/22-1-2014 πιστοποιητικό βαρών του Υποθηκοφυλακείου Νέας Φιλαδέλφειας Βαρύνεται: 1) Με προσημείωση για ευρώ (450.000) υπέρ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος α.Ε. εγγραφείσα στις 8-6-2012, 2) Προσημείωση για ευρώ (7.312,03) κατά Ιω- άννη Βουλαλά του Γρηγορίου και υπέρ της Ελληνικής Τράπεζας ΛΙΜΙΤΕΔ εγγραφείσα επί του 1/2 εξ αδιαιρέτου στις 8-12-2012. Η προσημείωση αυτή τράπηκε ολικώς σε υποθήκη στις 25-2-2013, 3) Προσημείωση για ευρώ (100.000) κατά α) Ιωάννη Γρηγ. Βουλαλά και β) Μαρίας Γρηγ. Βουλαλά υπέρ της Τράπεζας Eurobank Ergasias α.Ε.εγρα- φεία στις 13-5-2013 4) Προσημείωση για ευρώ (100.000) κατά των δύο ως άνω και υπέρ της ιδίας Τράπεζας εγγραφείσα στις 14-1-2014 Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού ορίζεται το ποσό των ευρώ (300.000) σύμφωνα με την με αριθμό 10362/2015 απόφαση του Μονομε- λούς Πρωτοδικείου αθηνών. Κατά τα λοιπά ο πλειστηριασμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ. Πολ. Δικονομίας και τις τρο- ποποιήσεις του Ν. 3714/2008.
αΘΗΝα 4-7-2016 Η ΔΙΚαΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙα

2410/α   28/9/2016
αΠΟΣΠαΣΜα από την με αριθμό 573/2016 Ε’επαναληπτική περίληψη μου κατασχετήριας έκθεσης ακινήτων της Δικαστικής Επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείου αθηνών αγγελικής Ευαγ. Καράκου.-
ΔΗΛΟΠΟΙΩ ΟΤΙ: Στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμ- βρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 4η έως 5η απογευματινή της ιδίας ημέρας, στο Ειρηνοδικείο αθηνών και εντός ή εκτός του ειδικού χώρου (αίθουσας) που νόμιμα έχει ορισθεί από τον παραπάνω Ειρηνοδικείο, ενώπιον της συμβολαιογράφου αθηνών κ. Ευφροσύνης συζ. Παναγιώτη Κορωναίου το γένος Γερασίμου Σιμοπού- λου, κατοίκου αθηνών οδός ακαδημίας 31, ή ενώπιον του νομίμου αναπληρωτού της, με επισπεύδουσα την ανώνυμη τραπεζική εται- ρεία με την επωνυμία «τράπεζα Eurobank Ergasias α.Ε», (πρώην τράπεζα E.F.G. Eurobank Ergasias α.Ε» που εδρεύει στην αθήνα οδός Όθωνος 8 και εκπροσωπείται νόμιμα, για απαίτηση ποσού ευρώ (50.960) που στηρίζεται στη με αριθμό 23768/2014 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρω- τοδικείου αθηνών, θα εκτεθούν σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό τα παρακάτω ακίνητα που ανήκουν στον οφειλέτη Δημήτριο Σεφέρη του Κωνσταντίνου και της Ρουμπίνας ή Ρουμπίνης, κάτοικο αλίμου-αττικής οδός Μπουμπουλίνας 3 που έχουν κατασχεθεί με την με αριθμό 536/30-10-2014 έκθεση μου αναγκαστικής κατάσχεσης ήτοι: α) Ένα (1) οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο με όλα τα συστατικά μέρη, παραρτήματα και παρακο- λουθήματα του εν γένει, επιφανείας μέτρων τετραγωνικών (2.686), που βρίσκεται στην αθήνα μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο της πό- λης του Δήμου αθηναίων, στη διασταύρωση των οδών Πειραιώς, αλκίφρονος, αλκμήνης και Π. Τσαλδάρη (πρώην Χαμοστέρνας), στο 58.121 Ο.Τ το οποίο σήμερα εμφαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα αΒΓΔΕ- ΖΗΘΙΚα στο από Ιουνίου 2004 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού μηχανικού Θάνου Παπαθανασίου και συνορεύει κατά τον τίτλο κτήσης: Βορειοανατολικά εν μέρει επί πλευράς αΒ μήκους μέτρων (38) και επί πλευράς ΓΔ μήκους μέτρων (22) με ιδιοκτησία Ζωγρά- φου και εν μέρει επί προσώπου ΕΖ μήκους μέτρων (53) με την οδό αλκίφρονος, Νοτιο- ανατολικά επί προσώπου ΗΖ μήκους μέ- τρων (31) με την οδό αλκμήνης, Νοτιοδυτικά εν μέρει επί προσώπου ΗΘ μήκους μέτρων (50) με τη Λεωφόρο Παναγ. Τσαλδάρη (πρώ- ην Χαμοστέρνας και εν μέρει επί πλευράς ΙΚ μήκους μέτρων (64,80) με την ιδιοκτησία Πρ. Γελεγένη και Βορειοδυτικά εν μέρει επί προ- σώπου Κα μήκους μέτρων (16,80) με την οδό Πειραιώς, εν μέρει επί πλευράς ΔΕ μήκους μέτρων (16) με ιδιοκτησία Ζωγράφου και εν μέρει επί πλευράς ΙΘ μήκους μέτρων (10,60) με ιδιοκτησία Πρ. Γελεγένη. Και β) Ένα (1) οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο με όλα τα συστατικά, παραρτήματα και παρακολουθή- ματά του εν γένει, που βρίσκεται στην αθήνα, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως αθηνών, στην συμβολή των οδών Πειραιώς πρώην 199 ήδη 211 και αλκίφρονος αρ. 87- 89. επιφάνειας μέτρων τετραγωνικά (581,17), που εμφαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα αΒΓΔΕΖΗΘΚα στο από Ιανουα- ρίου 2002 τοπογραφικό διάγραμμα του το- πογράφου μηχανικού Σπύρου Κωνσταντάκη και συνορεύει κατά τον τίτλο κτήσης: Βορει- οδυτικά εν μέρει επί προσώπου ΗΘ μήκους μέτρων (7,56) με ρυμοτομηθείσα έκταση και πέραν αυτής με την οδό Πειραιώς και εν μέρει επί πλευράς ΔΕ μήκους μέτρων (8,97) με ιδι- οκτησία Δημητρίου Σεφέρη, Νοτιοανατολικά επί πλευράς αΒ μήκους μέτρων (16,28) με ιδιοκτησία Δημητρίου Σεφέρη Βορειοανατολι- κά επί προσώπου αΚΘ μήκους μέτρων της αΚ (48,37) και της ΚΘ (2,67) με την οδό αλκί- φρονος και Νοτιοδυτικά εν μέρει επί πλευράς ΒΓΔ μήκους μέτρων της ΒΓ (8,99) και της ΓΔ μέτρων (13,08) με ιδιοκτησία Δημητρίου Σε- φέρη και εν μέρει επί πλευράς ΕΖΗ μήκους μέτρων της ΕΖ (27,19) και της ΖΗ μέτρων (4,36) με ιδιοκτησία Δημητρίου Σεφέρη. Τα δύο παραπάνω όμορα οικόπεδα, αποτελούν μία ενιαία έκταση και λειτουργούσαν ως πάρ- κιν. Βαρύνονται: α) Επί του οικοπέδου επί των οδών Πειραιώς, αλκίφρονος, αλκμήνης και Π. Τσαλδάρη Προσημείωση-Υποθήκης για ευρώ (3.900.000) Κατά Σεφέρη Δημητρί- ου του Κωνσταντίνου και Υπέρ της Τράπεζας E.F.G. «Eurobank Ergasias α.Ε» εγγραφείσα στις 28-3-2008. Β) Επί του οικοπέδου επί των οδών Πειραιώς 199 ήδη 211 και αλκίφρονος 87-89 Προσημείωση για ευρώ (650.000) Κατά και υπέρ ιδίων ως άνω, εγγραφείσα στις 24-1-2013 και
Γ) Επί των δύο ως άνω ακινήτων αναγκα- στική κατάσχεση για ευρώ (50.960) Κατά και υπέρ των ιδίων ως άνω εγγραφείσα στις 31- 10-2014.-Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού ορίζεται α) Για το οικόπεδο επιφανείας μέτρων τετραγωνι- κών (581,17) ευρώ (404.989,61) και β) Για το οικόπεδο επιφανείας μέτρων τετραγωνικών (2.686) ευρώ (1.958.451,36 ισόποσο της αντικειμενικής.-Κατά τα λοιπά ο πλειστηρια- σμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ. Πολ. Δικονομίας και τις τροποποιήσεις του Ν. 3714/2008.
αΘΗΝα 4-7-2016 Η ΔΙΚαΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙα

2411/α   28/9/2016
αΠΟΣΠαΣΜα από την με αριθμό 572/2-6-2016 Δ’ επαναλητττική περίληψη μου κατασχετήριας έκ- θεσης ακινήτου της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου αθηνών με έδρα το Πρωτοδικεί- ου αθηνών αγγελικής Ευαγ. Καράκου.-ΔΗΛΟΠΟΙΩ ΟΤΙ: Στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμ- βρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 4η έως 5η απογευματινή της ιδίας ημέρας, στο Ειρηνοδικείο αθηνών και εντός ή εκτός του ειδικού χώρου (αίθουσας) που νόμι- μα έχει ορισθεί από τον παραπάνω Ειρηνοδι- κείο, ενώπιον της συμβολαιογράφου αθηνών κ. Βαρβάρας ανδ. Σγούρα κατοίκου αθηνών οδός Καποδιστρίου 18 ή ενώπιον του νομί- μου αναπληρωτού της, εν κωλύματι αυτής με επισπεύδουσα την ανώνυμη τραπεζική εται- ρεία με την επωνυμία «τράπεζα Eurobank Ergasias α.Ε», που εδρεύει στην αθήνα οδός Όθωνος 8 και εκπροσωπείται νόμιμα, για απαίτηση ποσού ευρώ (205.000), που απο- τελεί μέρος του συνολικού οφειλόμενου πο- σού των (568.521,10) Ελβετικών Φράγκων με την επίσημη ισοτιμία των σε ευρώ κατά την ημέρα της εξόφλησης, καθώς και ευρώ (9.100) για δικαστικά έξοδα και στηρίζεται στη με αριθμό 6541/2014 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου αθηνών, θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηρια- σμό το παρακάτω ακίνητο που ανήκει στον οφειλέτη Σταμάτιο Τσολακίδη του Νικολάου και της αθηνάς, κάτοικο Καλλιθέας οδός Κρέ- μου 108, και έχει κατασχεθεί με την με αριθ- μό 524/9-9-2014 έκθεση μου αναγκαστικής κατάσχεσης ήτοι: Μία αυτοτελή, ανεξάρτητη και διακεκριμένη ιδιοκτησία - κάθετη μετά την επ’ αυτήν κτισμάτων , με στοιχεία «ΤΜΗΜα Ι», του όλου οικοπέδου (μ.τ. 1.677,30)) άρ- τιου και οικοδομήσιμου, ευρισκομένου στο Ελληνικό αττικής, μέσα στο εγκεκριμένο σχέ- διο του Δήμου Ελληνικού αττικής, στην Πε- ριφέρεια του ομωνύμου Δήμου πρώην στην επικοισθείσα περιοχή Γλυφάδας (υπέρ ΣααΚ Νέων Σουρμένων), στο Ο.Τ. (19) και επί των οδών αβέρωφ-Μ. Γερουλάνου και Τύχης που φέρει τον αριθμό 27. Το παραπάνω τμήμα του οικοπέδου-κάθετη ιδιοκτησία, εμφαίνεται με τον λατινικό αριθμό (Ι) και τα κεφαλαία αλ- φαβητικά στοιχεία αΒΗΘΖα στο από Ιουνίου 1995 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Πέτρου Καλογεροπούλου, προ- σαρτηθέντος στην με αριθμό 12.544/1995 πράξη του συμβολαιογράφου αθηνών Πά- νου Γ. Λούμου, έχει έκταση μέτρα τετραγω- νικά (907,25) και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο 447/1000 εξ αδιαιρέτου και κατ’αυτό συνορεύει: ΒΟΡΕΙα σε πρόσωπο Ζα μήκους μέτρων (26,70) με την οδό αβέ- ρωφ, ΝΟΤΙα εν μέρει με πλευρά Θ-Ι μήκους μέτρων (3) με κοινόχρηστο τμήμα και εν μέρει με πλευρά Ι-Η-Β μήκους μέτρων (13,20) συν μέτρων (7,10) με το έτερο τμήμα του όλου οι- κοπέδου, αΝαΤΟΛΙΚα σε πρόσωπο α-Β μή- κους μέρων (35,39) με την οδό Γερουλάνου και ΔΥΤΙΚα σε πλευρά Ζ-Θ μήκους μέτρων (36,05) με πολυόροφη οικοδομή ιδιοκτησίας αγνώστων. Στην ως άνω αυτοτελή, ανεξάρ- τητη και διακεκριμένη ιδιοκτησία - κάθετη έχει ανεγερθεί οικοδομή αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο με μεσώροφο, πρώτο (α) όροφο με μεσώροφο και δώμα, κατόπιν έκ- δοσης της υπ’αριθμόν 102/7-2-1996 άδειας οικοδομής του Πολεοδομικού Γραφείου αρ- γυρούπολης-Διαμερίσματος Νοτίου αθήνας όπως αυτή αναθεωρήθηκε με την από 18-07- 2002 πράξη της άνω Πολεοδομίας παράταση ισχύος, αλλαγή χρήσης τμήματος ισογείου και τροποποίηση κατόψεων) η οποία οικο- δομή φαίνεται: ι) στις από Νοεμβρίου 2001 κατόψεις υπογείου, μεσωρόφου ισογείου, πρώτου (α) ορόφου, μεσωρόφου πρώτου (α) ορόφου, δώματος, II) στην από Μαΐου 2002 κατόψη ισογείου και III) στο από Νοεμβρίου 2001 διάγραμμα κάλυψης, όλα του πολιτικού μηχανικού Πέτρου Καλογερόπουλου, η περι- γραφή της οποίας οικοδομής, έχει ως εξής: ΥΠΟΓΕΙΟ: αποτελείται από α) χώρους που δεν προσμετρούνται στον συντελεστή δό- μησης, οι οποίοι καταλαμβάνουν συνολική επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά (544,35), ήτοι: ι) το κλιμακοστάσιο ανόδου προς το ισόγειο το πλατύσκαλο κλιμακοστασίου, το φρέαρ ανελκυστήρα, ιι) εννέα (9) χώρους στάθμευ- σης αυτοκινήτου με τους αριθμούς ένα (1) έως και εννέα (9), με τον χώρο ελιγμών και αποθηκευτικό χώρο και β) από τον χώρο που προσμετρείται στον συντελεστή δόμησης, ήτοι ένα γραφείο επιφανείας μέτρων τετρα- γωνικών (14,96). Το υπόγειο καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά πε- ντακόσια πενήντα εννέα και τριάντα ένα εκα- τοστά (559,31) ΙΣΟΓΕΙΟ: αποτελείται από α) χώρους που δεν προσμετρούνται στον συντελεστή δόμησης, ήτοι ι) έναν κλειστό χώρο στάθμευσης αυτοκινήτου, ο οποίος καταλαμβάνει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 65,26 και ιι) επτά (7) χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων του ακαλύπτου χώρου, πλευ- ρικών διαστάσεων 4,50 Χ 3,00 μ. κάθε μιας και β) από χώρους που προσμετρούνται στο συντελεστή δόμησης, ήτοι ι) το κλιμακοστά- σιο ανόδου προς το ισόγειο, το πλατύσκαλο κλιμακοστασίου, το φρέαρ ανελκυστήρα, και ιι) ένα κατάστημα, το οποίο αποτελείται από ενιαίο χώρο και τρία W.C., το οποίο καταλαμ- βάνει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά (346,90.) Το ισόγειο (πλην των χώρων στάθμευσης του ακαλύπτου χώρου) καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια τετραγωνικά μέτρα τετρακόσια δώδεκα και δέκα έξι εκατοστά (412,16). ΜΕ- ΣΩΡΟΦΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ: αποτελείται από χώ- ρους που προσμετρούνται στον συντελεστή δόμησης, ήτοι: ι) το κλιμακοστάσιο ανόδου προς τον πρώτο (α) όροφο, το πλατύσκαλο κλιμακοστασίου, το φρέαρ ανελκυστήρα και ιι) κατάστημα το οποίο αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο, W.C. και φέρει βεράντες. Ο μεσώροφος ισογείου καταλαμβάνει συ- νολική επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και δέκα εκατοστά (110,10). ΠΡΩΤΟΣ (α) ΟΡΟΦΟΣ: αποτελείται από α) χώρους που δεν προσμετρούνται στον συντελεστή δόμησης, οι οποίοι καταλαμβάνουν συνολική επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 235,42, ήτοι: ημιυπαίθριους χώρους συνολικής επιφά- νειας μέτρων τετραγωνικών εκατόν 101,27, ιι) πισίνα επιφανείας μέτρων τετραγωνικών 134,15 και ιιι) το κλιμακοστάσιο ανόδου προς το ισόγειο, το πλατύσκαλο κλιμακοστασί- ου, το φρέαρ ανελκυστήρα, β) χώρους που προσμετρούνται στον συντελεστή δόμησης, ήτοι επαγγελματικός χώρος, ο οποίος αποτε- λείται από έναν ενιαίο χώρο, W.C. και φέρει βεράντες, οι οποίοι καταλαμβάνουν συνολική επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδο- μήντα έξι και εβδομήντα τέσσερα εκατοστά (176,74). ΜΕΣΩΡΟΦΟΣ ΠΡΩΤΟΥ (α) ΟΡΟ- ΦΟΥ: αποτελείται από α) χώρους που δεν προσμετρούνται στον συντελεστή δόμησης ήτοι: ι) ημιυπαίθριο χώρο επιφανείας μέτρων τετραγωνικών 47,30 και ιι) το κλιμακοστάσιο ανόδου προς το ισόγειο, το πλατύσκαλο κλι- μακοστασίου, το φρέαρ ανελκυστήρα και β) τον χώρο που προσμετρείται στον συντελε- στή δόμησης, ήτοι έναν επαγγελματικό χώρο επιφανείας μέτρων τετραγωνικών 101,16. Ο μεσώροφος του πρώτου (α) ορόφου κατα- λαμβάνει συνολική επιφάνεια μέτρα τετρα- γωνικά εκατόν σαράντα οκτώ και σαράντα έξι εκατοστά (148,46). ΔΩΜα: αποτελείται α) από τους στεγασμένους χώρους, οι οποί- οι δεν έχουν προσμετρηθεί στο συντελεστή δόμησης, ήτοι το πλατύσκαλο του κλιμακο- στασίου, την απόληξη του κλιμακοστασίου και το μηχανοστάσιο, οι οποίοι καταλαμβά- νουν επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά σαράντα τέσσερα και ενενήντα τρία εκατοστά (44,93) και β) τον ακάλυπτο χώρο του δώματος-τα- ράτσα. Σύμφωνα με το με αριθμό 1986/11-9- 2014 Πιστοποιητικό βαρών του Υποθηκοφυ- λακείου Παλαιού Φαλήρου βαρύνεται: 1) Με προσημείωση για ποσό Ελβετικών Φράγκων (1.063.160,28) κατά του ως άνω οφειλέτη και υπέρ της «ΤΡαΠΕΖαΣ Ι ΕΦ ΤΖΙ ΓΙΟΥ- ΡΟΜΠαΝΚ ΕΡΓΚαΖΙαΣ α.Ε.» που γράφτη- κε στις 8-2-2007, 2) προσημείωση για ποσό ευρώ (56.880) κατά και υπέρ των ιδίων ως άνω που γράφτηκε στις 6-9-2011, 3) προση- μείωση για ποσό ευρώ (100.000) κατά του ιδίου ως άνω και υπέρ του ΝΙΚΟΛαΟΥ ΓΙαΝ- ΝαΚΟΠΟΥΛΟΥ του ΔΩΡΟΥ που γράφτηκε στις 18-12-2012, 4) προσημείωση για ποσό ευρώ (210.000) κατά του ιδίου ως άνω και υπέρ του ΝΙΚΟΛαΟΥ ΓΙαΝΝαΚΟΠΟΥΛΟΥ του ΔΩΡΟΥ που γράφτηκε στις 15-11-2013 και 5) αναγκαστική κατάσχεση για ποσό ευρώ (205.0000) κατά του ιδίου ως άνω και υπέρ της ΤΡαΠΕΖαΣ ΓΙΟΥΡΟΜΠαΝΚ ΕΡΓΚα- ΖΙαΣ αΝΩΝΥΜΗ ΕΤαΙΡΕΙα» που γράφτηκε στις 10.9.2014. Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού ορίζεται το ποσό των ευρώ (1.211.859,59) ισόποσο της αντικειμενικής.-Κατά τα λοιπά ο πλειστηρια- σμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ. Πολ. Δικονομίας και τις τροποποιήσεις του Ν. 3714/2008.
αΘΗΝα 4-6-2016 Η ΔΙΚαΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙα

Τεύχος 9841 / 18-07-2016
2548/Α    28/9/2016
περΙλΗΨΗ Α.Μ.Τ.ν: 66814 Της υπ’ αριθ. 2.890/2016 Δ’ επαν. περιλή- ψεως της υπ’ αριθμόν 2.825/2014 Κατασχε- τήριας εκθέσεως αναγκαστικής κατασχέσε- ως ακινήτου περιουσίας του Δικ. επιμελητή του πρωτοδικείου Αθηνών ΔΗΜΗΤρΙΟΥ Χρ. ΜΗΤΟΥΣΗ κατοίκου Αθηνών, πλ. Ομονοίας αριθ. -12-. ΔΗλωνω ΟΤΙ: Την (28η) Σεπτεμβρίου 2016 έτους ημέρα Τετάρτη και από ώρα 04ης απογευματινής έως 05ης απογευματινής της αυτής ημέρας και στον συνήθη τόπο των Δημοσίων ανα- γκαστικών πλειστηριασμών του Δήμου γλυ- φάδας της περιφερειακής ενότητας νοτίου Τομέα Αθηνών, στο Κατάστημα του ειρηνο- δικείου Αθηνών ενώπιον της Συμβολαιογρά- φου Αθηνών κας Ουρανίας Καϋμενάκη ή του νομίμου αναπληρωτή της σε περίπτωση κωλύματος της, εκτίθεται σε Δημόσιο αναγκα- στικό πλειστηριασμό με επίσπευση της ανω- νύμου τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΤρΑπεΖΑ Α ε» έχει έδρα την Αθήνα, οδός Σταδίου 40 και εκπροσωπείται νόμιμα η ακίνητη περιουσία της ανώνυμης εταιρεία με την «πΑπΑΤΖΑνΑΚΗΣ - ΤΣΙλΙΧρΗΣΤΟΣ ΑνωνΥΜΗ επενΔΥΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚεΥΑΣΤΙΚΗ εΤΑΙρεΙΑ» που εδρεύει στην Ηλιούπολη Αττικής οδός λεωφ. Βουλιαγ- μένης αρ. 343 και εκπροσωπείται νόμιμα ήτοι: επί της υπό στοιχεία γΑΜΑ κεφαλαίο Ένα (γ- 1) οριζόντιας ιδιοκτησίας-καταστήματος του κτιρίου γ ενός κτιριακού συγκροτήματος, πού έχει ανεγερθεί επί οικοπέδου κειμένου εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως του Δήμου γλυφάδας Αττικής της περιφερειακής ενότητας νοτίου Τομέα Αθηνών, εντός του με αριθμό 39 οικοδομικού τετραγώνου αυτού, επί της συμβολής των οδών Ζησιμοπούλου (πρώην Αλκυόνης) και λαζαράκη (πρώην Βασιλέως Κωνσταντίνου), στην οποία φέρει τον αριθμό 45, εκτάσεως (2.166,00)τ.μ και συνορεύει κατ’ αυτό: Βορειανατολικώς επί πλευράς μήκους μέτρων (68,60) με οικόπε- δο ιδιοκτησίας ελισσάβετ (λιλαίας) Μουζέλη, Βορειοδυτικώς επί πλευράς μήκους μέτρων (32,85) με οικία πρώην γιαννιτσοπούλου και ήδη αγνώστων ιδιοκτητών, νοτιοανατολικώςεπί προσώπου μήκους μέτρων (31,15) με την οδό Ζησιμοπούλου (πρώην Αλκυόνης) και νοτιοδυτικως επί προσώπου μήκους μέτρων (63,95) με την οδό λαζαράκη (πρώην Βασιλ. Κωνσταντίνου), στην οποία φέρει τον αριθμό 45. Το άνω οικόπεδο σύμφωνα με το θεωρη- μένο από 8-4-2005 από την πολεοδομία γλυ- φάδας τοπογραφικό διάγραμμα, έχει έκταση (2.156,29)τμ. Η ως άνω οριζόντια ιδιοκτησί- α-κατάστημα αποτελείται από Υπόγειο, Ισό- γειο και πρώτο (Α) όροφο, που έχουν λει- τουργική ενότητα και επικοινωνούν μεταξύ τους με εσωτερική κλίμακα και κατά την επι- τόπια έρευνα είναι αποπερατωμένο.
Το υπόγειο της ως άνω οριζόντιας ιδιοκτη- σίας- καταστήματος αποτελείται από βοηθη- τικούς χώρους, ήτοι: κουζίνα, αποθήκη, δύο (2) W.C. και κλίμακα επικοινωνίας με το ισό- γειο, έχει επιφάνεια (68,04)τμ, εκ των οποίων (20,02)τμ αποτελούν επιφάνεια κύριας χρή- σης και (48,02)τμ αποτελούν επιφάνεια βο- ηθητικής χρήσης και συνορεύει γύρωθεν με υπόγειο τμήμα της υπό στοιχεία (γ-2) οριζο- ντίου ιδιοκτησίας-καταστήματος και με άσκα- πτο χώρο οικοπέδου.
Το ισόγειο, αποτελείται από ένα (1) κύριο χώρο και κλίμακα επικοινωνίας με το υπόγειο και τον πρώτο όροφο, έχει επιφάνεια (68,04) τμ, και συνορεύει γύρωθεν με το ισόγειο τμήμα της υπό στοιχεία (γ-2) οριζοντίου ιδι- οκτησίας-καταστήματος, με ιδιόχρηστο ακά- λυπτο χώρο οικοπέδου και πέραν αυτού με τις οδούς λαζαράκη και Ζησιμοπούλου και με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, αποκλειστικής χρήσης των μελλοντικών οριζοντίων ιδιοκτη- σιών του Δευτέρου (Β) και υπέρθεν αυτού ορόφων.
Στο χώρο του ισογείου και στο ακάλυπτο χώρο αυτού έχει γίνει προέκταση στεγασμέ- νου χώρου με τζαμαρία και ξύλινο δάπεδο.
Ο πρώτος (Α) όροφος, αποτελείται από ένα (1) κύριο χώρο και κλίμακα επικοινωνίας με το ισόγειο, έχει επιφάνεια μέτρα (59,70)τμ και επιφάνεια εξωστών (37,35)τμ, ο οποίος είναι κλεισμένος με τζαμαρία και συνορεύει γύρωθεν με το τμήμα του πρώτου (Α) ορόφου της υπό στοιχεία (γ2) οριζοντίου ιδιοκτησίας- καταστήματος με ιδιόχρηστο ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, επί του οποίου φέρει εξώστη και πέραν αυτού με τις οδούς λαζαράκη και Ζη- σιμοπούλου και με ακάλυπτο χώρο οικοπέ- δου, αποκλειστικής χρήσης και μελλοντικών οριζοντίων ιδιοκτησιών του Δευτέρου (Β) και υπέρθεν αυτού ορόφων.
Η εν λόγω (γ-1) οριζόντια ιδιοκτησία-κα- τάστημα έχει συνολική επιφάνεια κύριας χρήσης σε όλους τους ορόφους (147.76)τμ και επιφάνεια βοηθητικής χρήσης (48,02)τμ, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου (41/1000) Στο άνω κατάστη- μα ανήκει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του τμήματος ακαλύπτου χώρου του άνω οι- κοπέδου επιφανείας μέτρων τετραγωνικών (138,94)τμ. Το άνω Κατάστημα αποτελεί χω- ριστή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία. Στο χώρο του καταστήματος στεγάζεται επι- χείρηση καφέ με την επωνυμία (marquise) Σημειώνεται ότι: δυνάμει της υπ’αριθμ. 741/2015 Απόφασης του Μονομελούς πρω- τοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) προσδιορίζει και διατάσσει την συ- μπλήρωση της περιγραφής του ως εξής: Το ακίνητο έχει διαμορφωθεί ως ακολούθως: 1) 48,02 τ.μ. βοηθητικοί χώροι στο υπόγειο με- τατράπηκαν σε χώρους κύριας χρήσης, 2) οι βοηθητικοί χώρου στο υπόγειο επεκτάθηκαν κατά 116,99 τ.μ. 3) οι χώροι κύριας χρήσης του υπογείου επεκτάθηκαν κατά 19,67τ.μ. 4) οι χώροι κύριας χρήσης του ισογείου επε- κτάθηκαν κατά 165,81τ.μ. 5)οι χώροι κύριας χρήσης του πρώτου ορόφου επεκτάθηκαν κατά 65,36τ.μ. για τους ανωτέρω χώρους και αλλαγές χρήσης έχει υποβληθεί δήλωση να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του ν. 1178/2013 και για να τακτοποιηθούν απαιτείται η κατα- βολή προστίμου.
εΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙνΗΤΟΥ δυνάμει της υπ’αριθμ. 741/2015 Απόφασης του Μονο- μελούς πρωτοδικείου Αθηνών στο ποσό των 1.900.000,00 ευρώ
πρωΤΗ πρΟΣΦΟρΑ για την έναρξη του πλειστηριασμού ορίζεται δυνάμει της υπ’α- ριθμ. 741/2015 Απόφασης του Μονομε- λούς πρωτοδικείου Αθηνών στο ποσό των €1.266.666,66 ευρώ
Οφειλόμενο ποσό ρητά περιοριζόμενο στο ποσό των εΥρω (300.000,00) νομιμοτό- κως, σύμφωνα με το άρθρο 423 του Α. Κ, το οποίο αποτελεί μέρος του συνολικού ποσου της οφειλής η οποία ανέρχεται στο ποσό των εΥρω (3.661.355,00) πλέον τόκων υπερημε- ρίας .
Το παραπάνω ακίνητο είναι βεβαρημένο με (1) προσημείωση και (1) Αναγκαστική Κα- τάσχεση. Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμόν 2.825/2014 Κατασχετήριας Έκθεσης ακινήτου και οι σχετικές διατάξεις του ΚωΔ. πΟλ. ΔΙΚ.
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ επΙΜελΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤρΙΟΣ Χρ. ΜΗΤΟΥΣΗΣ

Τεύχος 9842 / 22-07-2016
2588/Α    28/9/2016
ΑπΟσπΑσΜΑ Της με αριθ. 2.371 εκθέσεως μου κατα-σχέσεως του δικ. επιμελητού στο πρωτοδι- κείο Αθηνών και της με αριθμό 18 περιλήψε- ως της. Ο δικαστικός επιμελητής στο εφετείο Αθηνών, με έδρα το πρωτοδικείο Αθηνών Βασίλειος γεωργ. κέζας δήλΩνΩ ΟΤ􏰀 Την εικοστή ογδόη (28η) σεπτεμβρίου (2016), ημέρα Τετάρτη και από ώρα 4 μέχρι ώρα 5 το απόγευμα, στο κατάστημα του ειρη- νοδικείου Χαλανδρίου ενώπιον του συμβολαι- ογράφου Αθηνών κ. Βασιλείου σοφιανοπού- λου, κατοίκου Αθηνών, οδός Ζ. πηγής αριθ. 8-10, ή ενώπιον του νομίμου αναπληρωτού του, με επίσπευση της Α.ε με την επωνυμία «ΤρΑπεΖΑ πε􏰀ρΑ􏰀Ωσ Ανώνυμη εταιρεία», ως καθολική διάδοχος της Α.ε με την επωνυ- μία «γεν􏰀κή ΤρΑπεΖΑ Τήσ ελλΑδΟσ Α.ε», δια 800.000,00 ευρώ, θα εκτεθούν σε αναγκα- στικό τα κατασχεθέντα ακίνητα της οφειλέτου Α.ε με την επωνυμία «δήΜΟσθενήσ ΑνΩ- νύΜή ΤεΧν􏰀κή εΜπΟρ􏰀κή Β􏰀ΟΜήΧΑν􏰀- κή ΤΟύρ􏰀σΤ􏰀κή λΑΤΟΜ􏰀κή κΤήΜΑΤ􏰀κηκΑ􏰀 νΑύΤ􏰀λ􏰀Ακή εΤΑ􏰀ρε􏰀Α (δήΜΟσθενήσ Α.Τ.ε.), που κατασχέθηκαν δια της με αριθμό 2.371 εκθέσεως του δικ. επιμελητή γεωργίου κέζα, ήτοι: 1) Το με στοιχεία Τζι λατινικό κε- φαλαίο ένα (G1) γκαράζ του επιπέδου στάθ- μης -3,30 Β’ υπογείου (GARAGE), οριζόντια ιδιοκτησία πολυωρόφου οικοδομής, κτισμένης σε οικόπεδο που βρίσκεται στον δήμο Ψυχι- κού Αττικής και στην οδό καμελιών αρ. 16. Έχει επιφάνεια μ.τ. (23,82) πρώτη προσφορά 20.081,14 ευρώ σύμφωνα με το νόμο. 2) Το με στοιχεία Τζι λατινικό κεφαλαίο τρία (G3) γκα- ράζ του επιπέδου αυτού, της ιδίας οικοδομής, έχει επιφάνεια μ.τ. (22,79). πρώτη προσφορά το ποσό των 21.126,33 ευρώ σύμφωνα με το νόμο. 3) Το με στοιχεία Τζι λατινικό κεφαλαίο τέσσερα (G4) γκαράζ του επιπέδου αυτού και οικοδομής, έχει επιφάνεια μ.τ. (12,85) πρώτη προσφορά 11.911,95 ευρώ. 4). Τα δύο τρίτα (2/3) της με στοιχεία Τζι λατινικό κεφαλαίο πέντε (G5) θέση σταθμεύσεως μηχανής (δικύ- κλου) της αυτής ως άνω οικοδομής, έχει επι- φάνεια μ.τ. (1,69). πρώτη προσφορά 1.044,42 ευρώ σύμφωνα με το νόμο. 5). Τα δύο τρίτα (2/3) εξ αδιαιρέτου της με στοιχεία Τζι λατινικό κεφαλαίο έξι (G6) θέσης σταθμεύσεως μηχα- νής (δικύκλου) της αυτής ως άνω οικοδομής, έχει επιφάνεια μ.τ. (1.69). πρώτη προσφορά 1.044,42 ευρώ σύμφωνα με το νόμο 6) ή με στοιχεία Αλφα πι κεφαλαία ένα (Απ1) απο- θήκη του Α’ υπογείου της στάθμης αυτής, της αυτής ως άνω οικοδομής, έχει επιφάνεια μ.τ. (23,91). πρώτη προσφορά ο 16.623,43 ευρώ σύμφωνα με το νόμο. 7) ή με στοιχεία Αλφα πι κεφαλαία δύο (Απ2) αποθήκη του Α’ υπογείου της στάθμης αυτής, έχει επιφάνεια μ.τ. (8,00). πρώτη προσφορά 5.562,00 ευρώ σύμφωνα με το νόμο. 8) ή με στοιχεία Άφα πι κεφαλαία τρία (Απ3) αποθήκη του Α’ υπογείου της στάθμης αυτής, της αυτής ως άνω οικοδομής, έχει επι- φάνεια μ.τ. (7,63). πρώτη προσφορά 5.304,76 ευρώ σύμφωνα με το νόμο. 9) ή με στοιχεία Αλφα πι κεφαλαία τέσσερα (Απ4) αποθήκη του υπογείου της στάθμης αυτής, έχει επιφά- νεια μ.τ. (20,80). πρώτη προσφορά 14.461,20 ευρώ σύμφωνα με το νόμο. 10). ή με στοιχεία «κΑΤΟ􏰀κ􏰀Α Β» οριζόντια ιδιοκτησία του ισογεί- ου της στάθμης σΤΑθΜή + 4,75 Α ΟρΟΦΟσ -􏰀σΟγε􏰀Ο (κΑΤΟ􏰀κ􏰀Α Β) - (GARAGE) αυτής οικοδομής, έχει επιφάνεια μ.τ. (93,50) και την αποκλειστική χρήση του ακάλυπτους χώρου του οικοπέδου που εμφαίνεται περιμετρικά με τα στοιχεία εΖ θ􏰀κλΜνξΟπε επιφάνειας μ.τ. (253,62). πρώτη προσφορά 448.272,80 ευρώ σύμφωνα με το νόμο. 11). ή μοναδική ιδιοκτησία, ήτοι το κλειστό γκαράζ του ορό- φου αυτού και οικοδομής, έχει επιφάνεια μ.τ. (83,05), πρώτη προσφορά 384.936,75 ευρώ σύμφωνα με το νόμο. 12). ή με στοιχεία «κΑ- ΤΟ􏰀κ􏰀Α γ» οριζόντια ιδιοκτησία του δευτέρου (Β’) ορόφου της σΤΑθΜή + 7,50 Β’ ΟρΟΦΟσ - Α’ ΟρΟΦΟσ (κΑΤΟ􏰀κ􏰀Α γ) - (ήΜ􏰀ΫπΑ􏰀θρ􏰀- Ο􏰀), έχει επιφάνεια μ.τ. (94,60), ιδιόκτητο όγκο μέτρα κυβικά διακόσια εβδομήντα τρία καρΟ/ ΰίγ (273,40), με τους ημιϋπαίθριους χώρους - εξώστες που καταλαμβάνουν τον πρώτο (Α) όροφο που αποτυπώνεται στην ίδια στάθμη με συνολική επιφάνεια μ.τ. (81,67). πρώτη 800.671,22 ευρώ σύμφωνα με το νόμο. 13). ή με    στοιχεία    «κΑΤΟ􏰀κ􏰀Α δ»    οριζόντια    ιδιοκτησία του τρίτου (γ) ορόφου της στάθμης σΤΑθΜή + 10,25 π ΟρΟΦΟσ / Β ΟρΟΦΟσ (κΑΤΟ􏰀κ􏰀Α δ), έχει επιφάνεια μ.τ. (81,25). στην αποκλει- στική χρήση αυτής θα ανήκει και το τμήμα της ταράτσας που εμφαίνεται με τα στοιχεία Ζή- θ􏰀κγΒδεΖ στην κάτοψη στάθμης +13,40 (κά- τοψης στέγης) επιφάνειας μ.τ. (81,25). πρώτη προσφορά 773.272,50 ευρώ σύμφωνα με το νόμο. επί των άνω ακινήτων έχει εγγραφεί 1 προσημείωση. κατά τα λοιπά θα ισχύσουν οι όροι της περιλήψεως μου και οι σχετικές δια- τάξεις του κ.πολ.δ.

2609/Α   28/9/2016
ΑποΣπΑΣμΑ Της υπ’ αρ. 328/2015 Έκθεσης Αναγκα-στικής Κατάσχεσης Ακίνητης περιουσίας σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. 339/2016 Γ’ Επαναληπτική περίληψη Κατασχετήριας Έκ- θεσης Ακίνητης περιουσίας της δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Ειρήνης Καστρουνή, κατοίκου Κερατσινίου, διστόμου 14, τηλ: 210 3616611. δήλΩνΩ οΤ􏰀Την 28/9/16 ημέρα Τετάρτη και ώρα 4-5μ.μ. στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Κρωπίας, ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Χ. δημητρέλλου κατοίκου Αθηνών Ακαδημίας 62 ή του νόμιμου αναπλη- ρωτή της σε περίπτωση κωλύματος της μετά από επίσπευση της εταιρίας με την επωνυμία «πΑΦΑρμ ΑδΕλΦο􏰀 πΑπΑΖοΓλου Α.Ε.», με Α.Φ.μ. 094156043, θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό η παρακάτω ακί- νητη περιουσία του καθ’ ου Βασιλείου Σταύ- ρου του μιχαήλ, με Α.Φ.μ. 026129645, για ποσό οφειλής 44.578,65€, πλέον τόκων και εξόδων εκτέλεσης και πλειστηριασμού, της οποίας η περιγραφή, κατά τους τίτλους κτή- σεως, έχει ως εξής:
Το 100% της πλήρης κυριότητας των κά- τωθι ανεξάρτητων οριζόντιων ιδιοκτησιών:
1 Του υπό στοιχεία 􏰀1 καταστήματος του ισογείου με ΚΑΕΚ: 050232722010/0/3, επι- φάνειας 50,50τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησί- ας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο 70/1000, που αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο μετά W.C. και συνορεύει γύρωθεν με την οδό Τριαίνης,με οδό Αρτέμιδος, με (􏰀-2) κατάστημα, με κλί- μακα προς υπόγειο και είσοδο πολυκατοικίας,
2. Του υπό στοιχεία Α1 διαμερίσματος του πρώτου (Α) πάνω από το ισόγειο ορόφου με ΚΑΕΚ: 050232722010/0/5, που αποτελείται από τρία δωμάτια, χωλ-δωματίου, λουτρό και κουζίνα, έχει επιφάνεια 83,50τ.μ., ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο 115/1000 και συνορεύει γύρωθεν με διάδρο- μο ορόφου, με το Α2 διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, με οδό Τριαίνης, με οδό Αρτέμιδος, με οικόπεδο ιδιοκτησίας αγνώστων, με ακά- λυπτο χώρο του οικοπέδου και με το κεντρικό κλιμακοστάσιο και
3. Του υπό στοιχεία Α2 διαμερίσματος του πρώτου (Α) πάνω από το ισόγειο ορόφου με ΚΑΕΚ: 050232722010/0/6, που αποτελείται από χώλ, λουτρό, κουζίνα, δύο δωμάτια και οφφίς, έχει επιφάνεια 60,50τ.μ., ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο 85/1000 και συνορεύει γύρωθεν με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, με οικόπεδο ιδιοκτησίας αγνώστων, με οδό Τριαίνης, με το Α1 διαμέ- ρισμα του ιδίου ορόφου, με διάδρομο ορό- φου και το κλιμακοστάσιο. Όλα τα παραπάνω βρίσκονται σε πολυόροφη οικοδομή κτισμένη σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο επιφά- νειας 185,30τ.μ., και κατά τις κτηματολογικές εγγραφές 185,87τ.μ., στην Αρτέμιδα Αττικής, μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο, στη συμβολή των οδών Τριαίνης, αρ. 5 και λ. Αρτέμιδος αρ. 75 του δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, δημοτική Κοινότητα Αρτέμιδος, συνορευόμενο Βόρεια με πρόσοψη Β-Γ μήκους μετρ. 16,40 με οδό Τριαίνης, νότια με πλευρά Α-δ μήκους μετρ. 16,40 με το υπ’ αρ. 140 οικόπεδο, Ανατολικά με πρόσοψη Α-Β μήκους μετρ. 11,30 με οδό Αρτέμιδος και δυτικά με πλευρά δ-Γ μήκους μετρ. 11,30 με το υπ’ αρ. 138 οικόπεδο. Κατά την επιτόπια μετάβαση μου στον τόπο της κα- τάσχεσης δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση μου εντός της ακίνητης περιουσίας του καθ’ ου. ο οφειλέτης απέκτησε: 1) κατά πλήρη κυριότητα την ως άνω οριζόντια ιδιοκτησία κατάστημα 􏰀1 με το υπ’ αρ. 68977/1981 Σύμβολαιο δωρεάς εν ζωή του Συμβ/φου Αθηνών Κων/νου Ευ- αγγέλου παπαδόπουλου, το οποίο έχει μετα- γραφεί νόμιμα στο υποθηκοφυλακείο Σπάτων (Τόμος 190, Αρ.333) και 2) κατά την Ψιλή Κυριότητα τις ως άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες Α1 και Α2 με το υπ’ αρ. 1256/1991 Συμβόλαιο Γο- νικής παροχής της Συμβ/φου Κρωπίας Ελέ- νης ΣΤΕρΓ􏰀ου του Γεωργίου, το οποίο έχει μεταγραφεί νόμιμα στο υποθηκοφυλακείο Σπάτων (Τόμος 295, Αρ. 414) και κατά την Επικαρπία μετά τον θάνατο του επικαρπωτή πατέρα του μιχαήλ Σταύρου του Βασιλείου, την 07/10/1991. Τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των: 1. (105.589,44 €) για το υπό στοιχεία 􏰀1 κατάστημα, 2. (63.652,05 €) για το υπό στοιχεία Α1 διαμέρισμα και 3. (41.926,50 €) για το υπό στοιχεία Α2 διαμέ- ρισμα. Εκτός από την παρούσα αναγκαστική κατάσχεση έχουν εγγραφεί κατά του Βασιλεί- ου Σταύρου: α) επί του 􏰀1 καταστήματος: προ- σημείωση υποθήκης για 65.000,00€, υπέρ της «Εθν􏰀Κή ΤρΑπΕΖΑ ΤήΣ ΕλλΑδοΣ Α.Ε.» και υποθήκη για 44.578,65€, υπέρ της «πΑΦΑρμ ΑδΕλΦο􏰀 πΑπΑΖοΓλου Α.Ε.», β) επί των Α1 και Α2 διαμερισμάτων: προση- μείωση υποθήκης για 80.000,00€, και ετέρα για 79.200,00 € υπέρ της «Εμπορ􏰀Κή ΤρΑ- πΕΖΑ ΤήΣ ΕλλΑδοΣ Α.Ε.». ο πλειστηρια- σμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της ως άνω Έκθεσης Κατάσχεσης Ακινήτου και των διατάξεων του Κ.πολ.δ.
ή δ􏰀ΚΑΣΤ􏰀Κή Επ􏰀μΕλήΤρ􏰀Α Ε􏰀ρήνή ν. ΚΑΣΤρουνη

Τεύχος 9843 / 25-07-2016
2655/Α   28/9/2016
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Της με αριθμό 32/2016 περίληψης κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου για διενέργεια πλειστηριασμού. Εγώ ο Δικαστικός Επιμε- λητής του Πρωτοδικείου Αθηνών Γεώργιος Ι. Νικολάου - Χαίρης, κάτοικος Αθηνών, οδός Σανταρόζα 3.
Γνωστοποιώ ότι στις 28/09/2016 έτους, ημέρα Τετάρτη και από ώρας 16 μ.μ έως 17.00 και μέχρι περαιώσεως, στο κατάστημα του Ειρηνοδ. Μαραθώνος Αττικής & στην αί- θουσα που διατίθεται από το Ειρηνοδ. Μα- ραθώνος για τους δημόσιους αναγκαστικούς πλειστηριασμούς, ενώπιον του επί του πλει- στηριασμού υπαλλήλου Συμβ/φου Πειραιώς Στέφανου Κων/νου Βασιλάκη, κατοίκου Πει- ραιά (Βασ. Γεωργίου 21 τηλ. 210-4113810), ή του νόμιμου αναπληρωτή του, δυνάμει και σ’ εκτέλεση της υπ’ αρ. 375/2013 Δ/γής Πληρωμής του Μον. Πρωτ. Ξάνθης, μετά από επίσπευση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙ- ΡΑΙΩΣ», που εδρεύει στην Αθήνα (Αμερικής 4), νομίμως εκπρ/μενης και για ποσό οφειλής (256.600,00€) πλέον τόκων & εξόδων καθώς & εξόδων εκτέλεσης & πλειστηριασμού, θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηρι- ασμό η ακίνητη περιουσία της οφειλέτιδος Άννας Νίκα του Παναγιώτη & της Ασπασίας, κατοίκου Εκάλης Αττικής (Θησέως 16) ήτοι: Την υπ’ αρ. (2) αυτοτελή και ανεξάρτητη ορι- ζόντια ιδιοκτησία- διώροφη κατοικία, η οποία είναι κτισμένη στο υπ’ αριθμ. (19) διακεκρι- μένο τμήμα οικοπέδου που βρίσκεται στο Διόνυσο Αττικής, μέσα στο υπ’ αρ. 151 Ο.Τ του εγκεκριμένου σχεδίου και Περιφέρειας του Δήμου Διονύσου Αττικής και επί της οδού Μαγνησίας αριθμ. 110. Το ως άνω υπ’ αριθμ. (19) διακεκριμένο τμήμα του οικοπέδου, το οποίο τμήμα έχει έκταση (836,52μ2), εικονί- ζεται με τα κεφ. γράμματα της περιμέτρου του Α.Β.Γ.Δ.Α. στο από Ιουνίου 2002 τοπ/φικό διάγ/μα του Αρχ. Μηχ. Θεοδώρου Δελαβέ- κουρα και κατ’ αυτό συνορεύει Β/Α με την οδό Μαγνησίας, Β/Δ με ιδιοκτησία Γεωργίου Βελί- δη, Ν/Α με ιδιοκτησία Ευανθίας Σώκου & Ν/Δ με ιδιοκτησία αγνώστου, στο οποίο διακεκρι- μένο τμήμα του οικοπέδου, κάθετη ιδιοκτησία ανήκει και αντιστοιχεί ποσοστό (1/2) εξ αδιαι- ρέτου στο όλο οικόπεδο, το οποίο αποτελείται από τα υπ’ αριθμ. (18) και (19) διακεκριμένα τμήματα, κάθετες ιδιοκτησίες, σε εκάστη των οποίων αναλογεί και αντιστοιχεί ποσοστό [1/2] εξ αδιαιρέτου αυτού, το οποίο οικόπεδο κατά νεώτερη καταμέτρηση έχει έκταση μ.τ [1.657,27 μ2], εικονίζεται με τα κεφ. γράμμα- τα Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Α., στο από Ιουνίου 2002 τοπ/ φικό διάγ/μα του Αρχ. Μηχ. Θεοδώρου Δελα- βέκουρα και συνορεύει κατ’ αυτό Β/Α με την οδό Μαγνησίας, Β/Δ με ιδιοκτησία Γεωργίου Βελίδη, Ν/Α με ιδιοκτησία αγνώστου & Ν/Δ με ιδιοκτησίες αγνώστων, η υπ’ αριθμ. (2) αυτο- τελής και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία- δι- ώροφη κατοικία έχει ανεγερθεί σε υψομετρι- κές στάθμες και καταλαμβάνει τμήμα του Β’ Υπογείου, του Α’ Υπογείου, του Ισογείου και του (Α’) ορόφου, έχει ιδία είσοδο από το κοι- νόχρηστο τμήμα του οικοπέδου, συνορεύει Β/Α με κοινόχρηστο τμήμα οικοπέδου από το οποίο έχει είσοδο και με ακάλυπτο τμήμα οι- κοπέδου που ανήκει στην αποκλειστική αυτής χρήση και πέραν αυτού με την οδό Μαγνησί- ας, Β/Δ με ακάλυπτο τμήμα οικοπέδου που ανήκει στην αποκλειστική αυτής χρήση και με κοινόχρηστο τμήμα οικοπέδου και πέραν αυτών με ράμπα αυτ/των και αντίστοιχο όριο οικοπέδου, Ν/Α με την με αριθμό [1] οριζόντια ιδιοκτησία & Ν/Δ με ακάλυπτο τμήμα οικο- πέδου που ανήκει στην αποκλειστική αυτής χρήση και πέραν αυτού με αντίστοιχο όριο οικοπέδου και απαρτίζεται α) στο Β’ υπόγειο από [2] θέσεις σταθμ. αυτοκινήτων μετά του χώρου ελιγμών και διακινήσεως, το φρέαρ του ανελκυστήρα, το μηχανοστάσιο του ανελ- κυστήρα και την κλίμακα ανόδου στο Α’ υπό- γειο, β) στο Α’ υπόγειο από (3) αποθήκες, το λεβητοστάσιο, διάδρομο, το φρέαρ του ανελ- κυστήρα και κλίμακα ανόδου στο ισόγειο, γ) στο ισόγειο από λίβινγκ - ρουμ, κουζίνα - κα- θιστικό, W.C., κλίμακα ανόδου στον πρώτο όροφο, το φρέαρ του ανελκυστήρα και βερά- ντα, και δ) στον (Α’) όροφο από (3) υπνοδω- μάτια, (2) λουτρά, διάδρομο, το φρέαρ του ανελκυστήρα και βεράντες & έχει επιφάνεια μ.τ: α) στο Β’ υπόγειο [57,75μ2], β) στο Α’ υπόγειο [83,53μ2], γ) στο ισόγειο [83,53μ2], και δ) στον [Α’] όροφο [83,53μ2], όγκο ιδιό- κτητο και συνολικό μ.κ: α. στο Β’ υπόγειο [153,04μ3], β. στο Α υπόγειο [233,88μ3], γ. στο ισόγειο [250,59μ3], και δ. στον Α’ όροφο [317,41μ3], ποσοστό συνιδ/σίας επί του όλου οικοπέδου [250/000] εξ αδιαιρέτου, τα οποία αναλογούν σε μ.τ [418,26μ2] εξ αδιαιρέτου αυτού, ποσοστό συμμετοχής επί των δαπα- νών κοινοχρήστων [500/000] και ψήφους στις συνελεύσεις των συνιδιοκτητών του κτιρίου [500] επί συνόλου [1000], στην οποία οριζό- ντια αυτή ιδιοκτησία ανήκει η αποκλειστική χρήση των τμημάτων του οικοπέδου τα οποία εμφαίνονται στο τοπογρ. διάγραμμα του ιδίου ως άνω Αρχ. Μηχ., το ένα στην πρόσοψη του οικοπέδου με τα κεφ. γράμματα της περιμέ- τρου του Τ-Υ-Φ-Μ’-Π-Ρ-Σ-Τ και έχει έκταση μ.τ [135 μ2], το δεύτερο στο πίσω τμήμα του οικοπέδου με τα κεφ. γράμματα της περιμέ- τρου του Θ-Η’-Γ’-Ν’-λ’-Κ-Θ και έχει έκταση μ.τ [104 μ2]. Περιήλθε στην καθής με το υπ’ αριθμ. 14.217/2005 συμβόλαιο της συμβ/φου Αθηνών Ελένης Γ. Κωνσταντοπούλου - Δεμε- ρούτη, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κείου Μαραθώνας στον τόμο 249 και με αύξοντα αριθμό μετα- γραφής 395. Το άνω ακίνητο φέρει ΚΑΕΚ 050441309001/1/2. Τιμή πρώτης προσφοράς προς έναρξη του πλειστηριασμού ορίζε- ται το ποσό των (288.248,01 €). Στο παραπά- νω ακίνητο υφίστανται α) μία προσημείωση υποθήκης για (744.000,00 €) υπέρ Τράπεζας Πειραιώς, τραπείσα μερικώς σε υποθήκη για ποσό (300.000,00 €), β) μία προσημείωση για ποσό (21.240,49 €) υπέρ της ιδίας ως άνω, γ) μία αναγκαστική κατάσχεση υπέρ Δ.Ο.Υ Παλλήνης για (68.416,95 €) και δ) Μία αναγκαστική κατάσχεση υπέρ Τράπεζας Πει- ραιώς Α.Ε για ποσό (256.600,00 €). Θα διε- ξαχθεί ο πλειστηριασμός σύμφωνα με τις δι- ατάξεις του Κ.Πολ,Δ. και τους όρους της άνω περίληψης κατασχετήριας έκθεσης.
Ο ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕλΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟλΑΟΥ-ΧΑΙΡΗΣ

2691/Α   28/9/2016
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Της υπ’ αριθμ. 77Β’/2016 Α’ Ετταναληπτικής Περίληψης Κατασχετήριας Εκθεσης Ακινήτου της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών Μαρίας Ξ. Παππά κα- τοίκου Παλ. Φαλήρου οδός Ναυσικάς 16 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩ ΟΤΙ:
Στις 28 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρ- τη και από τις 16:00 μέχρι τις 17:00 της ίδιας ημέρας στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ και ενώπιον του Συμβ/φου Υδρας Παναγιώτη Ι. Μουρούκα (Υδρα τηλ. 2298029625) ή αν κω- λύεται αυτός ενώπιον του νομίμου αναπλη- ρωτή του θα βγει σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό το ακίνητο του οφειλέτη Δη- μητρίου Κοκόση του Γερασίμου και της Τζό- γιας, κατοίκου Αργυρούπολης, Κύπρου 52, για οφειλή του € 81.226,09 πλέον τόκων και εξόδων δυνάμει της υπ’αρ. 37010/2013 Δια- ταγής Πληρωμής του Πρωτοδικείου Αθηνών με επίσπευση της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΣΙΟΝ ΠλΑΝΕΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑλΑΙΟΥ- ΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. FASHION pLANET IKE (πρώην ΦΑΣΙΟΝ ΠλΑΝΕΤ ΕΠΕ, ΦΕΚ 8604/5.12.2013) όπως εκπροσωπείται νόμι- μα, με έδρα στην Αθήνα Ανδριανού 99 και η περιγραφή του ακινήτου έχει ως εξής:
Αστικό οικόπεδο, πρώην τριώροφος οι- κία, στην Υδρα ακριβώς έναντι Ιερού Ναού του Χριστού (Οικονόμου), κατά νεωτέρα κα- ταμέτρηση εκτάσεως 164,40 τμ και εμφαίνε- ται υπό τα στοιχεία ΑΒΓΔΑ στο από 3/4/1978 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού υπο- μηχανικού Χριστόφορου Κοτσέλη και συνο- ρεύει ανατολικά με δημοτική οδό, δυτικά με δημοτική οδό, βόρεια με ιδιοκτησία Μαριγού- λας Παπουτσή και νότια με ιδιοκτησία Μάριου λουιζίδη. Τίτλος κτήσεως αυτού το υπ’αριθμ. 7665/10.5.1978 πωλητήριο συμβόλαιο της συμβ/φου Υδρας Μαρίας Κοττομάτη - Κα- λογιάννη το οποίο είναι νόμιμα μεταγραμμέ- νο στο Υποθηκοφυλακείο Υδρας στον τόμο Θ110/44 αρ. 320.
Πρώτη προσφορά € 39.292,00
ΒΑΡΗ: 1) Προσημείωση Υποθήκης υπέρ ΑλΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΑ.Ε. για ποσό € 15.269,64
2) Προσημείωση υποθήκης υπέρ της επι- σπεύδουσας για ποσό € 90.909,09 (ολική τροπή σε υποθήκη στις 3-6-2015)
3) Αναγκαστική Κατάσχεση υπέρ της επι- σπεύδουσας για ποσό € 90.909,09.
Καλούνται οι πλειοδότες να συμμορφω- θούν με την ως άνω περίληψη μου και τον
Κ.Πολ.Δ.
ΑΘΗΝΑ, 21-07-2016 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕλΗΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ Ξ. ΠΑΠΠΑ

2692/Α   28/9/2016
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Της με αριθμό 173/2016 περίληψης κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου για διενέργεια πλειστηριασμού. Εγώ ο Δικαστικός Επιμε- λητής του Πρωτοδικείου Αθηνών Κοσμάς Γ. Μήτσης, κάτοικος Αθηνών, οδός Πειραιώς 1. Γνωστοποιώ ότι στις 28/09/2016 έτους, ημέρα Τετάρτη και από ώρας 16 μ.μ έως 17.00 και μέχρι περαιώσεως, στο κατάστημα του Ειρηνοδ. Μαραθώνος Αττικής & στην αί- θουσα που διατίθεται από το Ειρηνοδ. Μα- ραθώνος για τους δημόσιους αναγκαστικούς πλειστηριασμούς, ενώπιον του επί του πλει- στηριασμού υπαλλήλου Συμβ/φου Πειραιώς Στέφανου Κων/νου Βασιλάκη, κατοίκου Πει- ραιά (Βασ. Γεωργίου 21 τηλ. 210-4113810), ή του νόμιμου αναπληρωτή του, δυνάμει και σ’ εκτέλεση της υπ’ αρ. 376/2013 Δ/γής Πλη- ρωμής του Μον. Πρωτ. Ξάνθης, μετά από επίσπευση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρεί- ας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα (Αμερικής 4), νομίμως εκπρ/νης και για ποσό οφειλής (256.600,00€) πλέον τόκων & εξόδων καθώς & εξόδων εκτέλεσης & πλειστηριασμού, θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηρι- ασμό η ακίνητη περιουσία της οφειλέτιδος Μαρίας Νίκα του Παναγιώτη & της Ασπασί- ας, κατοίκου Αμαρουσίου (Πατρόκλου 1) ήτοι: Η υπ’ αρ. ένα (1) αυτοτελής και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία - διώροφη κατοικία, με όλα τα συστατικά και παραρτήματα αυτής, η οποία είναι κτισμένη στο υπ’ αρ. (19) διακε- κριμένο τμήμα οικοπέδου που βρίσκεται στο Διόνυσο Αττικής, μέσα στο υπ’ αρ.151 Ο.Τ του εγκεκριμένου σχεδίου της Περιφέρειας του Δήμου Διονύσου Αττικής, επί της οδού Μαγνησίας αρ. 110. Το ως άνω υπ’ αρ. (19) διακεκριμένο τμήμα του οικοπέδου, έχει έκτα- ση (836,52 μ2), εικονίζεται με τα κεφ. γράμ- ματα Α.Β.Γ.Δ.Α. στο από Ιουνίου 2002 τοπ/ κό διάγρ/μα του αρχ. Μηχ. Θεοδώρου Δελα- βέκουρα και κατ’ αυτό συνορεύει Β/Α με την οδό Μαγνησίας (18,04μ.), Β/Δ με ιδιοκτησία Γεωργίου Βελίδη, Ν/Α με ιδιοκτησία Ευανθίας Σώκου και Ν/Δ με ιδιοκτησία αγνώστου, στο οποίο διακεκριμένο τμήμα του οικοπέδου, κά- θετη ιδιοκτησία ανήκει και αντιστοιχεί ποσο- στό (1/2) εξ αδιαιρέτου στο όλο οικόπεδο, το οποίο αποτελείται από τα υπ’ αρ. (18) & (19) διακεκριμένα τμήματα, κάθετες ιδιοκτησίες, σε εκάστη των οποίων αναλογεί και αντιστοι- χεί ποσοστό [1/2] εξ αδιαιρέτου αυτού, το οποίο οικόπεδο κατά νεώτερη καταμέτρηση έχει έκταση μ.τ [1.657,27 μ2], εικονίζεται με τα κεφαλαία γράμματα Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Α στο από Ιουνίου 2002 τοπ/φικό διάγραμμα του Αρχ. Μηχ. Δελαβέκουρα, και συνορεύει κατ’ αυτό Β/Α με την οδό Μαγνησίας, Β/Δ με ιδιοκτησία Γεωργίου Βελίδη, Ν/Α με ιδιοκτησία αγνώ- στου & Ν/Δ με ιδιοκτησίες αγνώστων, η υπ’ αριθμ. (1) αυτοτελής & ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία-διώροφη κατοικία έχει ανεγερθεί σε υψομετρικές στάθμες και καταλαμβάνει τμήμα του Β’ Υπογείου, του Α’ Υπογείου, του Ισογείου και του Α’ ορόφου, έχει ιδία είσοδο από το κοινόχρηστο τμήμα του οικοπέδου, συνορεύει Β/Α με κοινόχρηστο τμήμα οικοπέ- δου από το οποίο έχει είσοδο και με ακάλυπτο τμήμα οικοπέδου που ανήκει στην αποκλει- στική αυτής χρήση & πέραν αυτού με την οδό Μαγνησίας, Β/Δ με την υπ’ αρ. (2) οριζόντια ιδιοκτησία, κατοικία, Ν/Α με το υπ’ αρ. 18 δια- κεκριμένο τμήμα του ιδίου οικοπέδου & Ν/Δ με ακάλυπτο τμήμα οικοπέδου που ανήκει στην αποκλειστική αυτής χρήση και πέραν αυτού με αντίστοιχο όριο οικοπέδου και απαρτίζεται α) στο Β’ υπόγειο από [2] θέσεις σταθμεύσε- ως αυτοκινήτων μετά του χώρου ελιγμών, το φρέαρ ανελκυστήρα, το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα & την κλίμακα ανόδου στο Α’ υπόγειο, β) στο Α’ υπόγειο από (3) αποθήκες, το λεβητοστάσιο, διάδρομο, το φρέαρ του ανελκυστήρα & κλίμακα ανόδου στο ισόγειο, γ) στο ισόγειο από λίβινγκ - ρουμ, κουζίνα - καθιστικό, W.C., κλίμακα ανόδου στον πρώτο όροφο, το φρέαρ του ανελκυστήρα και βερά- ντα, και δ) στον πρώτο όροφο από τρία υπνο- δωμάτια, δύο λουτρά, διάδρομο, το φρέαρ του ανελκυστήρα και βεράντες και έχει επιφά- νεια μ.τ: α) στο Β’ υπόγειο [57,75 μ2], β) στο Α’ υπόγειο [83,53 μ2], γ) στο ισόγειο [83,53 μ2], και δ) στον [Α’] όροφο [83,53 μ2], όγκο ιδιόκτητο και συνολικό μ.κ: α. στο Β’ υπόγειο [153,04 μ3], β. στο Α’ υπόγειο [233,88 μ3], γ. στο ισόγειο [250,59 μ3], και δ. στον Α’ όρο- φο [317,41 μ3], ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου [250/000] εξ αδιαιρέτου, τα οποία αναλογούν σε μ.τ [418,26 μ2] εξ αδιαιρέτου αυτού, ποσοστό συμμετοχής επί των δαπανών κοινοχρήστων [500/000] και ψήφους στις συνελεύσεις των συνιδιοκτητών του κτιρίου [500] επί συνόλου [1000], στην οποία οριζόντια ιδιοκτησία ανήκει η αποκλει- στική χρήση των τμημάτων του οικοπέδου τα οποία εμφαίνονται στο διάγρ/μα του ιδί- ου ως άνω Αρχ. Μηχ., το ένα στην πρόσο- ψη του οικοπέδου με τα κεφαλαία γράμματα Α-Φ’-Υ’-Τ’-Α και έχει έκταση μ.τ [133 μ2], το δεύτερο στο πίσω τμήμα του οικοπέδου με τα κεφ. γράμματα Δ-Η-Θ-Θ’-Δ και έχει έκταση μ.τ [68 μ2]. Περιήλθε στην καθής με το υπ’ αρ. 14.216/2005 συμβόλαιο της συμβ/φου Αθηνών Ελένης Γ. Κωνσταντοπούλου - Δεμε- ρούτη, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία του Υποθ/κείου Μαραθώνας στον τόμο 249 & με α.α 394. Το άνω ακίνητο φέρει ΚΑΕΚ 050441309001/1/1. Τιμή πρώτης προσφο- ράς προς έναρξη του πλειστηριασμού ορίζε- ται το ποσό των (287.294,69 €). Στο παραπά- νω ακίνητο υφίστανται α) μία προσημείωση υποθήκης για (744.000,00 €) υπέρ Τράπεζας Πειραιώς, τραπείσα μερικώς σε υποθήκη για ποσό (300.000,00 €), β) μία προσημείωση για ποσό (104.000,00 €) υπέρ της ιδίας ως άνω, γ) μία αναγκαστική κατάσχεση υπέρ Α’ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΑΘΗΝΑΣ για (85.957,42 €), δ) μία αναγκαστική κατάσχεση υπέρ Β’ περιφερεια- κού ΚΕΑΟ Αθηνών για (40.977,26 €) και ε) Μία αναγκαστική κατάσχεση υπέρ Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε για ποσό (256.600,00 €). Θα διεξαχθεί ο πλειστηριασμός σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Πολ,Δ. και τους όρους της άνω περίληψης κατασχετήριας έκθεσης.
Ο ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕλΗΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Γ. ΜΗΤΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1 ΑΘΗΝΑ 10552 ΤΗλ. 2103240717

Τεύχος 9844 / 29-07-2016
2726/Α 28/9/2016
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Της υπ’ αριθ. 93/27-06-2016 έκθεσης αναγκαστικής κατασχέσεως ακινήτου της Δι- καστικής Επιμελήτριας της περιφερείας του Εφετείου Αθηνών, ΝΙΚΟλΟΠΟΥλΟΥ Σταυρ. ΑΝΘΗΣ, κατοίκου Χολαργού, οδός Φανερω- μένης αρ.4, και της υπ’αριθ. 94/28-06-2016 περίληψης αυτής Στις 28/09/2016, ημέρα Τετάρτη από την 4η έως την 5η απογευματινή ώρα της ίδιας ημέρας, στο Ειρηνοδικείο Μαραθώνος και ενώπιον της Συμ/φου Αθηνών κ. Δημητρέλ- λου Στυλιανής κατοίκου Αθήνας, οδός Ακα- δημίας αρ. 69, θα βγει σε δημόσιο αναγκα- στικό πλειστηριασμό ακίνητο της οφειλέτιδος Εριθέλγης Οικονομάκου του Δημητρίου και της Ελισσάβετ συζ. Ιωάννη Σταμάτη κάτοικο Βριλισσίων Αττικής οδού Ρήγα Φεραίου αρ.3, Α.Φ.Μ 040158067, προκειμένου να πληρωθεί την απαίτηση της η ομόρρυθμος εταιρεία με την επωνυμία «T.TODOROV και Σία Ο.Ε» και τον δ.τ «NUGa BEST HELLaS» που εδρεύει στην Αγ. Παρασκευή Αττικής λ. Μεσογείων αρ. 329 Α.Φ.Μ 998407299 νομί- μως εκπροσωπούμενη από τον κ. Todorov Tzonio που έχει κατά αυτής δυνάμει του με αριθμό 9694/2015 πρώτου (Α’) απογράφου εκτελεστού της με αριθμό 9806/2015 Διατα- γής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών η οποία εκδόθηκε επί σχετικής αίτησης για 11,409,43 ευρώ πλέον νομίμων τόκων και εξόδων εκτελέσεως εν γένει. Περιγραφή ακι- νήτου: το ήμισυ (1/2) ενός οικοπέδου επιφά- νειας μέτρων τετραγωνικών χιλίων σαράντα τέσσερα (1.044,00) ευρισκόμενο στον Μα- ραθώνα Αττικής, στη θέση Κάτω Σούλι - λοι- μικό ή Σχοινιάς (οικοδομικός Συνεταιρισμός Δικαστών - Εισαγγελέων) στην θέση «Κάτω Σούλι- λοιμικό» ή «Σχοινιάς» της περιφέ- ρειας του Δήμου Μαραθώνα Αττικής, στο με αριθμό πενήντα οκτώ (58) Οικοδομικό Τετρά- γωνο του Οικισμού αυτού στο οποίο έχει τον αριθμό εννέα (9) και επί των οδών εικοσιέξι (26) στην οποία έχει τον αριθμό ογδόντα ένα (81) και εικοσιεπτά (27) στην οποία φέρει τον αριθμό οκτώ (διαμπερές) (Ζώνη ΙΑ’) (βάσει του Υπουργείου Οικονομικών η οδός εικοστή έκτη (26η) έχει τον αριθμό 19η (ταυτίζεται) και η εικοστή εβδόμη (27η) τον αριθμό 19Α’ ταυ- τίζεται). Εμφαίνεται με τον αριθμό εννέα (9) κατηγορίας Δ-2 του με αριθμό πενήντα οκτώ (58) Οικοδομικού τετραγώνου, έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά χίλια και σαράντα τέσσε- ρα (1.044,00) και Συνορεύει Βόρεια επί προ- σώπου μέτρων είκοσι έξι και πενήντα (26,50) με δρόμο, Νότια επί προσώπου μέτρων δέκα εννέα (19,00) με δρόμο, Ανατολικά επί πλευ- ράς μέτρων σαράντα έξι και εξήντα πέντε 46,65 με το με αριθμό δέκα (10) οικόπεδο του ιδίου τετραγώνου και Δυτικά επί πλευράς σα- ράντα έξι και πενήντα (46,50) με το με αριθ- μό οκτώ (8) οικόπεδο του ιδίου τετραγώνου, βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Μα- ραθώνος, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα, σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομι- κές διατάξεις, δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν1337/83 και δεν οφείλει εισφορά σε γη καιχρήμα. Έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά χίλια σαράντα τέσσερα (1,044,00 τ.μ) και συνορεύ- ει Βόρεια επί προσώπου Β-Γ μέτρων είκοσι έξι και πενήντα (26,50) με την οδό εικοσιέξι (26), Ανατολικά επί πλευράς Γ-Δ μήκους σα- ράντα έξι και εξήντα πέντε (46,65) με το με αριθμό δέκα (10) οικόπεδο του ιδίου τετρα- γώνου ιδιοκτησίας αγνώστου, Νότια επί προ- σώπου ΔΑ μέτρων δέκα εννέα (19,00) με την οδό εικοσιεπτά (27) και Δυτικά επί πλευράς ΑΒ μέτρων σαράντα έξι και πενήντα (46,50) με το με αριθμό οκτώ (8) οικόπεδο του ιδίου τετραγώνου αγνώστου ιδιοκτησίας.
Το παραπάνω ακίνητο εκτιμήθηκε αμέσως από εμένα αντί του ποσού των ευρώ, 45.000 (€), με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των σαράντα δυο χιλιάδων ευρώ 42.000 (€)
ΑΘΗΝΑ 25/7/2016 ΝΙΚΟλΟΠΟΥλΟΥ ΑΝΘΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕλΗΤΡΙΑ

2728/Α 28/9/2016
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Αποσπάσματος της υπ’ αριθμό 455/15-07-2016 Έκθεσης μου Αναγκαστικής Κατάσχε- σης Ακινήτων (Περίληψη 456/25-07-2016). Ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Πειραιά με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ΑΝΤΩΝΙΟΣ Σπυρίδωνος ΚΑλΟΓΕΡΟΠΟΥλΟΣ κάτοικος Αθηνών, οδός Φειδίου αρ. 18. ΔΗλΟΠΟΙΩ ΟΤΙ: Στις είκοσι οκτώ (28) Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 16.00’ μέχρις ώρας 17.00’ της ίδιας ημέρας, στο Κατάστη- μα του Ειρηνοδικείου Αθηνών και ενώπιον του Συμβολαιογράφου Πειραιά κ. Στέφανου Κ. Βασιλάκη, κατοίκου Πειραιά, οδός Βασιλέ- ως Γεωργίου Α’ αριθμός 21, τηλ. 2104113810, ως υπαλλήλου επί του πλειστηριασμού, ή του νομίμου αναπληρωτή του σε περίπτωση κω- λύματος του, με την επίσπευση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑ- ΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Αμερικής αριθμός 4 και εκπροσωπείται νόμιμα, ως ειδικής διαδό- χου της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυ- μία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙ- ΡΕΙΑ λΙΜΙΤΕΔ», δικαιούμενης να λάβει από την οφειλέτρια ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Αλ. Ε. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Α.Φ.Μ. 091698987, που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Αλίτσης αριθμός 5 και εκπροσωπεί- ται νόμιμα, το ποσό των ΕΥΡΩ 100.000,00, επιφυλασσόμενη ρητά η άνω επισπεύδουσα για την αναγκαστική είσπραξη και του υπολοί- που ποσού της απαίτησης της, δυνάμει της 15952/2009 Διαταγής Πληρωμής του Μον. Πρωτ. Αθηνών, εκτίθεται σε Δημόσιο Αναγκα- στικό Πλειστηριασμό τα κατωτέρω αναγκα- στικά κατασχεμένα ακίνητα, με την υπ’ αριθ- μό 455/15-07-2016 έκθεση μου αναγκαστικής κατάσχεσης, της ανωτέρω οφειλέτιδας, ήτοι: Α) Την με στοιχεία ΑλΦΑ ΚΕΦΑλΑΙΟ ορι- ζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα) του ισογείου ορόφου οικοδομής κτισμένης επί οικοπέδου αρτίου και οιδομησίμου που ευρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης Αθηνών και επί της οδού Αλίτσης αριθμός 1, της οποί- ας η περιγραφή έχει ως εξής: Το διαμέρισμα του ισογείου ορόφου με στοιχεία ΑλΦΑ ΚΕ- ΦΑλΑΙΟ που έχει συνολική επιφάνεια 122 τ.μ. και όγκο 115 κ.μ., αποτελείται από ένα συγκρότημα τριών μικρών κατοικιών, αποτε- λουσών μία ενιαία ιδιοκτησία και συνορεύει ανατολικά με την οδό Αλίτσης στην οποία έχει κυρία είσοδο, δυτικά με αυλή, νότια με την Βήτα (Β) κατοικία, κύριο κλιμακοστάσιο και φωταγωγό και βόρεια με είσοδο υπηρεσίας εκ την οδού Αλίτσης, ιδιοκτησία Μπεργιέμα και αυλή. Στην ιδιοκτησία αυτή ανήκει και η με στοιχεία άλφα μικρό αποθήκη του υπογείου. Οι απαρτίζουσες την ως άνω ιδιοκτησία με στοιχεία ΑλΦΑ ΚΕΦΑλΑΙΟ διακεκριμένη ορι- ζόντιο ιδιοκτησία μικρές κατοικίες συγκεινται ως εξής: Η πρώτη, η οποία ευρίσκεται από τα δεξιά στον εισερχόμενο από την οδό Αλί- τσης, εκ δύο δωματίων, ενός μαγειρείου και ενός αποχωρητηρίου, η δεύτερη η οποία ευ- ρίσκεται πρώτη από τα αριστερά στον εισερ- χόμενο εξ ενός δωματίου, ενός μαγειρείου και ενός αποχωρητηρίου και η τρίτη στο βάθος από τα αριστερά στο εισερχόμενο, από δυο κύρια δωμάτια, μαγειρείο και αποχωρητήριο. Η ποσοστική αναλογία της εν λόγω ιδιοκτη- σίας επί του οικοπέδου και του συνόλου των κοινοχρήστων και των κοινοκτήτων χώρων της πολυκατοικίας είναι 2,50% εξ αδιαιρέτου, έχει δε συνολικό όγκο μετά της αποθήκης του υπογείου και των αναλογούντων κοινο- κτήτων και κοινοχρήστων χώρων και έργων της πολυκατοικίας 482 κ.μ.. Η ανωτέρω ιδι- οκτησία βρίσκεται σε πολυόροφη οικοδομή που είναι κτισμένη σε οικόπεδο άρτιο και οι- κοδομήσιμο εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης Αθηνών στη θέση ΑλΙΤΣΑ και επί της διασταυρώσεως των οδών Αλιτσης με αριθμό 1 και Αριστοτέλους συνολικής εκτάσε- ως 655,70 τ.μ. πλέον ή έλαττον ή όσης ήθελε είναι, συνορευον ανατολικά με οδό Αλίτσης στη οποία φέρει τον αριθμό 1, επί προσώ- που μέτρων 25,15, νότια με οδό Ηπείρου επί προσώπου μέτρων 27,40, δυτικά με την οδό Αριστοτέλους επί προσώπου μέτρων 23,10 και βόρεια με κτήμα Μπεργιέμα επί πλευράς 27,20. Το ως άνω ακίνητο αποκτήθηκε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή από την καθής, δυνάμει του υπ’αρ. 59035/15-6-1965 συμβολαίου του Σ/φου Αθηνών Νικ. Παρα- σκευόπουλου, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλα- κείου Αθηνών στον τόμο 2403 με α.α. 219. Το ανωτέρω ακίνητο εκτιμήθηκε αντί του πο- σού των 115.290,00 Ευρώ και τιμή πρώτης προσφοράς καθορίζεται το ποσό 115.290,00 ΕΥΡΩ, (η οποία ισούται με την αντικειμενική αξία). Β) Ένα οικόπεδο, μετά του επ’ αυτού εξαορόφου μεθ’ υπογείου κτηρίου συνολικού εμβαδού 571 τ.μ., που ευρίσκεται στην Αθή- να, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλε- ως Αθηνών, επί της οδού Αλίτσης με αριθμό 5. Το οικόπεδο αυτό έχει έκταση 115,31 τ.μ. και συνορεύει Ανατολικά με την οδό Αλίτσης, δυτικά με ιδιοκτησία Πηνελόπης Κολοκοντέ, νότια με ιδιοκτησία Αντιγόνης Πετροπούλου και βόρεια με ιδιοκτησία Κλ. Κλειστούνη. Το εξαόροφο κτήριο έχει ανεγερθεί δυνάμει της υπ’αρ. 31482/1969 αδείας του πολεοδομι- κού γραφείου Αθηνών. Το ως άνω ακίνητο αποκτήθηκε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή από την καθ’ης δυνάμει των υπ’αρ. 51542/9-6-1967 και υπ’αρ. 65472/21-6-1969 συμβολαίων του Σ/φου Αθηνών Νικ. Παρα- σκευόπουλου, που έχουν μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλα- κείου Αθηνών στον τόμο 2349 με α.α. 286 και στον τόμο 2461 με α.α. 414 αντίστοιχα. Γίνεται μνεία ότι κατά την επιτόπια μετάβαση μου διαπιστώθηκε, ότι πιθανόν το κατασχε- θέν ακίνητο (Αλίτσης αριθμός 5), να εξυπη- ρετείται από την είσοδο όμορου ακινήτου της οδού Αλίτσης αριθμός 3, η οποία είσοδος φέρει του αριθμούς 3-5. Το ανωτέρω ακίνητο εκτιμήθηκε αντί του ποσού των 479.846,36 Ευρώ και τιμή πρώτης προσφοράς καθορί- ζεται το ποσό 479.846,36 ΕΥΡΩ, (η οποία ισούται με την αντικειμενική αξία) Επί των ανωτέρω ακινήτων υπάρχουν τα εξής βάρη: Α) για το ακίνητο Αλίτσης 5, προσημείωση για 250.000 ευρώ, υπέρ Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και αναγκαστική κατάσχεση υπέρ «ΤΡΑ- ΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» για 100.000 ευρώ. Β)
Για το ακίνητο Αλίτσης 1, προσημείωση για 50.000 ευρώ, υπέρ Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και αναγκαστική κατάσχεση υπέρ «ΤΡΑΠΕ- ΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» για 100.000 ευρώ. Ο πλει- στηριασμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους της κατασχετήριας έκθεσης και της άνω περίληψης της, καθώς και τις διατάξεις του Κ. Πολ.Δ.
ΑΘΗΝΑ 25/07/2016 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕλΗΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠ. ΚΑλΟΓΕΡΟΠΟΥλΟΣ ΦΕΙΔΙΟΥ 18 - ΑΘΗΝΑ 10678 ΤΗλ. 3803540

2734/Α 28/9/2016
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Της υπ αριθμ 1543/2016 περιλήψεως κατασχετήριου εκθέσεως ακίνητου Την 28- 09-2016 ήμερα Τετάρτη και από της 4 μ εως της 5 απογευμ. της ίδιας ημέρας στο Χαλάν- δρι και στον συνήθη τόπο των Αναγκαστικών πλειστηριασμών ήτοι το ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ Χα- λανδρίου και ενώπιον του Συμβολαιογράφου Πειραιά κ,Χρηστου Γκοριτσα, κάτοικου Πει- ραιά, Αγίου Κων/νου 13, Με επίσπευση της a.E.SIaS Α.Ε. δικαιούμενου λαμβάνειν παρά της οφειλέτιδος Καλλιόπης-Βασιλικής Τσατα συζύγου Σπυριδωνος Μαυροειδη 47.850,00 ΕΥΡΩ εκτεθησεται σε αναγκαστικό πλειστη- ριασμό το παρακάτω ακίνητο του οποίου η περιγραφή και τα απαραίτητα προς διάγνωση της ταυτότητος του στοιχεία έχουν ως ακολού- θως. Μία οικία αποτελούμενη από υπόγειο όροφο, ισόγειο όροφο και πρώτο (Α) πάνω από το ισόγειο ΟΡΟΦΟ, μετά του οικοπέδου της, που βρίσκεται στη Νέα Πεντέλη Γ. Πα- πανδρέου 40, εκτάσεως κατά τον αρχικό τίτλο κτήσεως μ.τ. (400), κατά νεωτέρα καταμέτρη- ση έχει [401,10] τ.μ. Η οικία που υπάρχει επί του ανωτέρω, περιγραφομένου οικοπέδου αποτελείται από υπόγειο όροφο, ισόγειο όρο- φο και πρώτο (Α) πάνω από το ισόγειο όροφο. Ο υπόγειος όροφος περιλαμβάνει μία αποθή- κη που έχει επιφάνεια μ. τ. (67), και μία θέση στάθμευσης αυτοκινήτου που έχει επιφάνεια μ.τ. (20). Ο ισόγειος όροφος έχει επιφάνεια μ.τ. (97) και ο πρώτος πάνω από το ισόγειο όροφος έχει επιφάνεια μ.τ. (51). Τιμή πρώτης προσφοράς κατά την ημέραν του πλειστηρι- ασμού εσεται το ποσό των Διακοσίων Δέκα Χιλιάδων [210.000] ΕΥΡΩ.
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕλΗΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΣΑλΟΥΧΙΔΗΣ

2744/Α  28/9/2016
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Της υπ’ αριθ. 904/2016 περίληψης κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου, του δικαστικού επιμελητού ΣΤΕλΙΟΥ ΑΝΤ. ΠΟλΥΧΡΟΝΗ. Στις 28-09-2016, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 16:00 έως 17:00 μμ, στο Ειρηνοδικείο Αθη- νών και ενώπιον της Συμβ/φου Αθανασίας - λήδας λάβδα ή του νόμιμου αναπληρωτού της, (τηλ. 2103824107) θα εκπλειστηριασθεί το ακίνητο διαμέρισμα του οφειλέτη Κωνστα- ντίνου Μπέλλη του Παντελή, κατοίκου Αθη- νών, οδός Μαυροκορδάτου 1-3, που κατα- σχέθηκε με την υπ’ αριθ. 894/2015 έκθεση μου, με επίσπευση του Ησίοδου Πουρνιά του Δρόσου, σε εκτέλεση της 2624/2015 Δ/ γης πληρωμής του Μονομ. Πρωτοδ. Αθηνών για οφειλή ττου απέμεινε μετά από καταβο- λές, (27.770)€.. Αυτό είναι το (ΣΤ1) διαμέρι- σμα του ΣΤ ορόφου (Α’ εσοχής) κτισμένο σε πολυκατοικία ευρισκόμενη στην Αθήνα, λ. Ιωνίας αρ. 315, που έχει καθαρό εμβαδόν (78,03) τ.μ., καθαρό όγκο (219,26) κ.μ., ανα- λογία όγκου κοινοχρήστων (36,40) κ.μ. δη- λαδή συνολικό μικτό όγκο (255,66) κ.μ., πο- σοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου στο όλο οικόπεδο (26/1000), στο οποίο αντιστοιχούν (32,76) τ.μ. εξ αδιαιρέτου. Τίτλος κτήσεως το υπ’ αριθ. 17.612/19-04-2008 συμβόλαιο της συμβ/φου Σοφίας-Μαρίας συζ. Χαράλαμπου Κεδίκογλου, μετεγγραμμένο στο Υποθηκο- φυλακείο Αθηνών, στον τόμο 4789 και τον αριθμό 251. ΕΚΤΙΜΗΣΗ: (76.079,25) ευρώ. ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: (76.100,00) ευρώ.
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕλΗΤΗΣ

 2753/Α  28/9/2016
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Της υπ’ αριθμόν 406/2016 κατασχετήριας εκθέσεως μου. Την εικοστή ογδόη (28η) Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016), ημέραν Τετάρτη και από ώρες 4 μ.μ. εως 5 μ.μ. και στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Μπε- λιμπασάκη, κατοίκου Αθηνών, οδός Εμμ. Μπενάκη αρ. 8, τηλ. 210 3240440, ως υπαλ- λήλου του πλειστηριασμού ή του νομίμου αναπληρωτή της σε περίπτωση κωλύματος της, εκτίθεται σε δημόσιο αναγκαστικό πλει- στηριασμό τα ακίνητα του οφειλέτη Ιωάννη λίτσου του Δημητρίου και της Αρτεμησίας, κατοίκου Ζωγράφου Αττικής, οδός Κονίτσης αρ. 1-3, μετά από επίσπευση της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον δ.τ. «GRECO STROM», που εδρεύει στη Μάνδρα Αττικής και εκπροσωπείται νό- μιμα, σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 21919/2011 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρω- τοδικείου Αθηνών, για απαίτηση ποσού ευρώ 31.535,49 € και συγκεκριμένα:
Η υπο στοιχεία Υ1 οριζόντια ιδιοκτησία - αποθήκη του Υπογείου, η οποία φαίνεται στο από Νοεμβρίου 1976 σχεδιάγραμμα κά- τοψης Υπογείου του Πολιτικού Μηχανικού Εμμανουήλ Ραϊσάκη που έχει προσαρτηθεί στην υπ’αριθμόν 9.738/18-1-1977 πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας του Συμ- βολαιογράφου Αθηνών, Ιωάννη Θεοδώρου Καρύδη, αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο, έχει επιφάνεια μ.τ. 48, συνολικό όγκο μ.κ. 144, ποσοστό συνιδιοκτησίας επι του όλου οικοπέδου 1 χιλιοστό εξ’αδιαιρέτου, που αντι- στοιχεί σε 14/100 του τ.μ. εξ’αδιαιρέτου στο οικόπεδο και συνορεύει, Ανατολικά με την οδό Αθηνών, Δυτικά με την Υ2 αποθήκη του ιδίου ορόφου, με κοινόχρηστο διάδρομο και βάση κλιμακοστασίου, Βόρεια με κοινόχρη- στο διάδρομο και ιδιοκτησία Κατινας Μούρη και Νότια με την οδό Κονίτσης.
Το υπο στοιχεία ΙΣ 1 κατάστημα του ισογεί- ου ορόφου, το οποίο φαίνεται στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα, αποτελείται από μια αίθουσα, έχει επιφάνεια μ.τ. 56, συνολικό όγκο μ.κ. 278,12, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’αδιαιρέ- του επι του όλου οικοπέδου 144/1000 που αντιστοιχούν σε 19,13/100 του τ.μ. εξ’αδιαι- ρέτου στο οικόπεδο και συνορεύει, Ανατολικά με την οδό Αθηνών, Δυτικά με το ΙΣ2 κατά- στημα του ιδίου ορόφου, Βόρεια με είσοδο, με πλατύσκαλο και φρέαρ ανελκυστήρος και Νότια με την οδό Κονίτσης. Η υπο στοιχεία Υ2 οριζόντια ιδιοκτησία - αποθήκη του Υπο- γείου, η οποία φαίνεται στο ανωτέρω σχεδιά- γραμμα, αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο, έχει επιφάνεια μ.τ. 48, συνολικό όγκο μ.κ. 144, ποσοστό συνιδιοκτησίας επι του όλου οικοπέδου ένα (1) χιλιοστό εξ’αδιαιρέτου, που αντιστοιχεί σε 14/100 του τ.μ. εξ’αδιαι- ρέτου στο οικόπεδο και συνορεύει, Ανατολι- κά με την Υ1 αποθήκη του Υπογείου, Δυτικά με ιδιοκτησία Ιωάννη Μιχαλόπουλου, Βόρεια με κοινόχρηστο διάδρομο και λεβητοστάσιο και Νότια με την οδό Κονίτσης. Το υπο στοι- χεία ΙΣ 2 κατάστημα του ισογείου ορόφου, το οποίο φαίνεται στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα, αποτελείται από μια αίθουσα, έχει επιφάνεια μ.τ. 56, συνολικό όγκο μ.κ. 278,12, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’αδιαιρέτου επι του όλου οι- κοπέδου 144/1000 που αντιστοιχούν σε μ.τ. στο ολο οικόπεδο 19,13/100 εξ’αδιαιρέτου και συνορεύει, Ανατολικά με το ΙΣ1 κατάστη- μα του Ισογείου, με φρέαρ ανελκυστήρα και βάση κλιμακοστασίου, Δυτικά με ιδιοκτησία Ιωάννη Μιχαλόπουλου και εν μέρει με φωτα- γωγό, Βόρεια με φωταγωγό και εν μέρει με ιδιοκτησία Κατίνας Μούρη και Νότια με την οδό Κονίτσης και εν μέρει με φρέαρ ανελκυ- στήρα. Οι ανωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες εί- ναι συνενωμένες, επικοινωνούν όλες μεταξύ τους και αποτελούν ενιαίο οικονομικό σύνολο Εντός των ισογείων καταστημάτων υπάρχει πατάρι επιφανείας περίπου σαράντα (40) τε- τραγωνικών μέτρων. Οι ανωτέρω ιδιοκτησίες βρίσκονται σε πολυκατοικία η οποία είναι κτι- σμένη σε οικόπεδο οικόπεδο έκτασης μέτρων τετραγωνικών 132,87 που βρίσκεται στη Δη- μοτική Κοινότητα Ζωγράφου του Δήμου Ζω- γράφου Αττικής, στην περιφερειακή ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών της περιφέρειας Αττικής και στις οδούς Αθηνών και Κονίτσης στην οποία φέρει τον αριθμό 3. Το οικόπεδο αυτό φαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Α. στο από Νοεμβρίου 1976 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχα- νικού Εμμανουήλ Ραϊσάκη που έχει προσαρ- τηθεί στο υπ’αριθμόν 9.738/1977 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννη Θεο- δώρου Καρύδη και συνορεύει, Ανατολικά με την οδό Αθηνών, Δυτικά με ιδιοκτησία πρώην Ιωάννη Σοφού, Δημητριάδου και λοιπών και ήδη με ιδιοκτησία Ιωάννη Μιχαλόπουλου, και Νότια με την οδό Κονίτσης. Επί των ανωτέρω ακινήτων είναι εγγεγραμμένη 1 προσημείω- ση υποθήκης, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στην περίληψη. Ο πλειστηριασμός θα διενερ- γηθεί σύμφωνα με τους όρους που αναφέ- ρονται στην υπ’ αριθμ. 409/2016 περίληψη μου. Τιμή πρώτης προσφοράς: 1) Υ1 αποθή- κη 6.048 €, 2) ΙΣ1 κατάστημα 58.060 €, 3) Υ2 αποθήκη 6.048 € και 4) ΙΣ2 κατάστημα 53.760 €. ΣΥΝΟλΙΚΑ: 123.916 €.
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕλΗΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Σ. ΔΙΑΜΟΝΙΤΗΣ

Τεύχος 9854 / 02-09-2016
 3098/Α  28/9/2016
ΑπΟΣπΑΣΜΑ Της με αριθμόν 1861/2016 περίληψη κατασχετήριας έκθεσης Ακίνητου από δήλωση πλειστηριασμού του Δικ. Επιμελητή γεωργίου Μ. Συνδουκά κάτοικο Αθηνών οδός γ. Σταύ- ρου 6 τηλ.210 3210306. Δηλοποιώ ότι στις 28- 9-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 4.00-5.00μ.μ στο Ειρηνοδικείο Αθηνών και εντός ή εκτός αυτού και ενώπιον της Συμβ/φου Αθηνών Αλέκας Κάκου-Λαγιανδρέου κάτοικο Αθηνών οδός Αιόλου 100 ή του νομίμου αναπληρωτή της σε περίπτωση κωλύματος της τίθεται σε Δημόσιο Αναγκαστικό πλειστηριασμό Ακίνητο του οφειλέτη ΑΡΕΤΗΣ ΡΟΖΗ του ΝίΚΟΛΑΟΥ και της ΜΑΤίΝΑΣ κάτοικου Αργυρούπολης οδός γραβιάς 119, με επίσπευση της Α.ΚΟΥ- ΛίΚίΔΗΣ ΚΑί ΥίΟί ΑΕ που εδρεύει στην Θεσ/ νίκη για ποσό οφειλής Ευρώ (15.435,76) πλέ- ον τόκων και εξόδων ήτοι. Το Α-1 Διαμέρισμα του Α ορόφου οικοδομής κείμενης επί οικοπέ- δου στην Δημοτική ενότητα Αργυρούπολης στην οδό γραβιάς 119 μ.τ (337,50) εμφαινό- μενο στο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα των πολ. Μηχ. Δημητριαδη, ποριώτη και Μόζερ. Το Διαμέρισμα αποτελείται απο χωλ, σαλόνι, τραπεζαρία, μετά κοινής βεράντας, διάδρομο, δωμάτιο, κουζίνα μετά κοινού εξώστη και λου- τρό έχει μ.τ (62,38) και συνορεύει Βόρεια με ακάλυπτο χώρο και εν μέρει με κοινόχρηστο διάδρομο, κλιμακοστάσιο, Νότια με την οδό γραβιάς, κοινόχρηστο διάδρομο κλιμακοστα- σίου, Ανατολικά με ιδιοκτησία αγνώστου και φωταγωγό και Δυτικά με το Α-2 Διαμέρισμα, με κοινόχρηστο διάδρομο κλιμακοστασίου, με κλιμακοστάσιο και φωταγωγό. Εκτίμηση του κατασχεθέντος Ευρω (99.300) και τιμή α προσφοράς τα 2/3 της εκτίμησης ήτοι Ευρω (66.200) όπου είναι και η αντικειμενική αξία του. Το παραπάνω κατασχεθέν περιήλθε στον οφειλέτη δυνάμει του υπ’αριθμόν 5229/2002 συμβολαίου του Συμβ/φου γ.Μυστεγνιώτη τό- μος 347 και αριθμός 336 νόμιμα μεταγεγραμ- μένο στο Υποθηκοφυλακείο Ηλιούπολης. Ο πλειστηριασμός θα γίνει στο Ειρηνοδικείο ΑΘΗΝωΝ και εντός ή εκτός αυτού και ενώ- πιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αλέκας Κόκκου - Λαγιανδρέου κάτοικο Αθηνών οδός Αιόλου 100 ή του νομίμου αναπληρωτή της στις 28 ΣΕπΤΕΜΒΡίΟΥ 2016 ημέρα Τετάρ- τη και ώρα 4.00-5.00μ.μ. Φέρει προσημείω- ση υπέρ Ε.Τ.Ε Ευρω (100.555)1/03. Κατά τα λοιπά ο πλειστηριασμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους του Κ.πολ.Δ. Έγινε η παρούσα στο γραφείο μου.
Ο ΔίΚΑΣΤίΚΟΣ ΕπίΜΕΛΗΤΗΣ ΣΥΝΔΟΥΚΑΣ γΕωΡγίΟΣ

3113/Α 28/9/2016
ΑπΟΣπΑΣΜΑ Της υπ’ αριθμόν 665/2016 γ! επαναληπτι-κής μου περίληψης της υπ’ αριθμόν 606/2015 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας με επίσπευση: 1 )του Ελευθερίου Κων. παπακωνσταντίνου, 2)του Κωνσταντί- νου Ελ. παπακωνσταντίνου, 3)του Φωτίου Λ. Μπουργάνη και 4)του γεωργίου Β. γκένιου. ΔίΚ/ΚΟΣ ΕπίΜΕΛΗΤΗΣ: ΝίΚΗΤΑΣ ΗΛ. ΤΣί- ωΛΗΣ, του πρωτοδικείου Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, οδός πειραιώς αριθμός 1. τηλ. 210- 52.38.048. ΟΦΕίΛΕΤίΔΑ: «ΑΤΤίΚΕΣ ΚΑΤΑ- ΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥΡίΣΤίΚΕΣ ΚΑί ΛΑΤΟΜίΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕίΣ ΑΝωΝΥΜΗ ΤΕΧΝίΚΗ ΚΑί ΕΜπΟΡίΚΗ ΕΤΑίΡΕίΑ» με δ.τ. «ΑΤΤί-ΚΑΤ ΑΤΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λ. Με- σογείων αρ. 109 και εκπροσωπείται νόμιμα, ΣΥΜΒΟΛΑίΟγΡΑΦΟΣ: Αναστασία - ίωσηφί- να Καρινιωτάκη, (Λυκούργου 9 - Αθήνα), τηλ. 210-32.27.498. ΗΜΕΡΑ & ΤΟπΟΣ πΛΕίΣΤΗ- ΡίΑΣΜΟΥ:Η 28η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16-17μ.μ. στο Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου. πΟΣΟ γίΑ ΤΟ ΟπΟίΟ ΕπίΒΛΗ- ΘΗΚΕ Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ: ΕΥΡω 43.339,95. ΤίΜΗ πΡωΤΗΣ πΡΟΣΦΟΡΑΣ: Ένα εκατομ- μύριο (1.000.000,00€) ευρώ. πΛΕίΣΤΗΡί- ΑΖΟΜΕΝΟ ΑΚίΝΗΤΟ: Οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, με την επ’ αυτού διόροφη οι- κοδομή με υπόγειο, εντός σχεδίου πόλεως του Δήμου Κηφισιάς, στη θέση «Αγία Κυρια- κή ή Βελανιδιά ή Σχινάρι ή Μπελτέσι», επί της οδού Όθωνος (πρώην Β. Όθωνος) αριθμός 22 και επί ανώνυμου πεζόδρομου (διαμπε- ρές), στο υπ’ αριθ. 613 ΟΤ, εκτάσεως μ.τ. 770,35. Συνορεύει: ΑΝΑΤΟΛίΚΑ επί τεθλα- σμένης πλευράς Α-Ζ-Ε-Δ, συνολικού μήκους μέτρων 45,50 με ιδιοκτησία Μαρνιέρου, ΝΟ- ΤίΑ, επί πλευράς Δ-γ, μήκους μέτρων 17,60) με πεζόδρομο, ΔΥΤίΚΑ, επί πλευράς γ-Β, μή- κους μέτρων 45,15 με ιδιοκτησία αγνώστου και ΒΟΡΕίΑ, επί πλευράς προσώπου Β-Α, μήκους μέτρων 17 με την οδό Όθωνος. Επί του άνω οικοπέδου έχει ανεγερθεί διώροφος οικοδομή με υπόγειο (σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 238/90 οικοδομική άδεια) αποτελούμε- νη από: α)υπόγειο, επιιφάνειας μ.τ.274,36, β) ισόγειο όροφο, επιφάνειας μ.τ. 211,69 και γ) πρώτο (Α) υπέρ το ισόγειο όροφο, επιφάνει- ας μ.τ.198,31. ΒΑΡΗ ΑΚίΝΗΤΟΥ: 1)Υποθήκη υπέρ «ΑγΡΟΤίΚΗΣ ΤΡΑπΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ- ΔΟΣ» δια ευρώ 2.500.000,00 εγγραφείσα στις 31/3/05, 2)προσημείωση υποθήκης υπέρ «Α.γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ» δια ευρώ 2.000.000,00 εγγραφείσα στις 11/8/10, 3) Υποθήκη υπέρ «ί ΕΦ ΤΖί γίΟΥΡΟΜπΑΝΚ Α.Ε.» δια ευρώ 105.000,00 εγγραφείσα στις 13/10/10, 4) Κα- τάσχεση υπέρ «Δ.Ο.Υ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕγΧΟΥ ΜΕγΑΛΟΥ ΕπίΧΕίΡΗΣΕωΝ» εγγραφείσα στις 23/5/14 και 5) Κατάσχεση υπέρ: 1)Φωτί- ου ΜπΟΥΡγΑΝΗ, 2)πΑπΑΚωΝΣΤΑΝΤίΝΟΥ Κωνσταντίνου, 3) πΑπΑΚωΝΣΤΑΝΤίΝΟΥ Ελευθερίου και 4)γΚΕΝίΟΥ γεωργίου, για το ποσό των 43.339.95 ευρώ, από τις 15/6/15. ΑΘΗΝΑ 31-7-2016
Ο ΔίΚΑΣΤίΚΟΣ ΕπίΜΕΛΗΤΗΣ

3117/Α 28/9/2016
ΑπΟΣπΑΣΜΑ Της με αριθ. 723/2016 Β’ επαναληπτικής περίληψης μου της υπ’ αριθ. 715/2015 έκθε- σης μου Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακινήτου. Ο Δικ. Επιμελητής του Εφετείου Αθηνών Βασίλειος π. Κουσιαφές, κάτοικος Αθηνών (γαμβέτα 6), τηλ. 210.3811990. ΔΗΛωΝω ΟΤί: Στις 28-09-2016 ημέρα Τετάρτη και από τις 4.00 έως 5.00 το απόγευμα της ιδί- ας ημέρας, στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κυρίλλου Λου- κάρεως, αριθμός 14, ενώπιον της Συμ/φου Αθηνών Ανθούλας γιαννημάρα, κατοίκου Αθηνών, οδός 3ης Σεπτεμβρίου, αριθμός 39 (τηλ. 210.5226602) ή του νομίμου αναπλη- ρωτής της σε περίπτωση που αυτή κωλύε- ται, με επίσπευση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝωΝΥΜΗ ΤΡΑπΕΖίΚΗ ΕΤΑίΡΕίΑ» (πρώ- ην «ΤΡΑπΕΖΑ ΑΤΤίΚΗΣ Α.Ε»), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ομήρου, αριθμός 23 και εκπροσωπείται νόμιμα, που δικαιούται να λά- βει από την οφειλέτιδα ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «VEFAR Β. ΚΑΛΑΜίωΤΗΣ ΚΑί ΣίΑ Ο.Ε». που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κωνσταντινουπόλεως, αριθμός 231 και Θε- σπρωτίας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, το ποσό των 50.000,00 ευρώ, που είναι μέρος της συνολικής απαίτησης 300.103,40 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων καθώς και εξόδων εκτέλεσης και πλειστηριασμού, θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό η ακί- νητη περιουσία της οφειλέτιδας, ήτοι: Ένα οικόπεδο που βρίσκεται στην Αθήνα και επι της οδού ίσμήνης, αριθμός 6. Το παραπάνω οικόπεδο έχει έκταση (240) τ.μ.. Συνορεύει δε ΒΟΡΕίΑ με τριώροφη οικοδομή ιδιοκτησί- ας αγνώστου, ΑΝΑΤΟΛίΚΑ εν μέρει με οδό Ηπείρου και κατά δήλωση των πωλητών Βο- ρείου Ηπείρου (αδιέξοδο) και εν μέρει με ισό- γεια οικοδομή ιδιοκτησίας αγνώστου, ΝΟΤίΑ με ισόγειο οικοδομή ιδιοκτησίας αγνώστου και ΔΥΤίΚΑ με την οδό ίσμήνης. Τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 150.000 ευρώ. Στο άνω ακίνητο υφίστανται τα εξής βάρη: 1) προσημείωση για 176.000 ευρώ, 2) προσημείωση για 70.000 ευρώ, 3) προσημεί- ωση για 66.474,43 ευρώ τραπείσα μερικώς σε υποθήκη, 4) Αναγκαστική κατάσχεση για 50.000 ευρώ.
ΑΘΗΝΑ 28/07/2016 Ο ΔίΚΑΣΤίΚΟΣ ΕπίΜΕΛΗΤΗΣ

3118/Α 28/9/2016
ΑπΟΣπΑΣΜΑ Της με αριθ. 724/2016 Ε’ επαν. περίληψης μου της υπ’ αριθ. 652/2014 έκθεσης μου Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακινήτου. Ο Δικ. Επιμελητής του πρωτ. Αθηνών Βασίλει- ος π. Κουσιαφές, κάτοικος Αθηνών (γαμβέ- τα 6), τηλ. 210.3811990. ΔΗΛωΝω ΟΤί: Στις 28-09-2016 ημέρα Τετάρτη και από τις 4.00 έως 5.00 το απόγευμα της ιδίας ημέρας, στο Ειρηνοδικείο Κρωπίας, που εδρεύει στο Κο- ρωπί Αττικής, θέση Κάσσου, ενώπιον της Συμ/φου Αθηνών Ανθούλας γιαννημάρα, κάτοικος Αθηνών, οδός 3ης Σεπτεμβρίου, αριθμός 39 (τηλ 210.5226602) ή ο νόμιμος αναπληρωτής της σε περίπτωση που αυτή κωλύεται, με επίσπευση της ανώνυμης τρα- πεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝωΝΥΜΗ ΤΡΑπΕΖίΚΗ ΕΤΑίΡΕίΑ» (πρώην «ΤΡΑπΕΖΑ ΑΤΤίΚΗΣ Α.Ε»), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ομήρου, αριθμός 23 και εκπροσωπείται νόμιμα, που δικαιούται να λάβει από την οφειλέτιδα Αλεξάνδρα Βά- τσικα του Κωνσταντίνου και της παναγιώτας, κάτοικο γλυφάδας Αττικής, οδός Κ. Βάρναλη, αριθμός 3, το ποσό των 205.000,00 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων καθώς και εξόδων εκτέλεσης και πλειστηριασμού, θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό η ακί- νητη περιουσία της οφειλέτιδας, ήτοι: Ένα οικόπεδο το οποίο σήμερα μετά την ένταξη της περιοχής στο σχέδιο πόλης, μετά την κύρωση της πράξης εφαρμογής του Δήμου γλυκών Νερών Αττικής, κείται στο υπ’ αριθμ. 184 Ο.Τ. της Δημοτικής Ενότητας γλυκών Νε- ρών του Δήμου παιανίας Αττικής στη θέση «ΦΟΥΡΕΣί» και επί της Λ. Λαυρίου, αριθμ. 35, έχει έκταση μ.τ. (448,26), άρτιο κατά πα- ρέκκλιση και οικοδομήσιμο και το οποίο έχει ενταχθεί στο σχέδιο πόλης με τις διατάξεις του Ν. 1337/83 και έχει υποχρέωση εισφοράς σε χρήμα, η πράξη εφαρμογής έχει κυρω- θεί με την υπ’ αριθμ. 1386/3034/18-9-1986 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, κωδ. Αριθμ. Κτηματογράφησης 012713 και τελικός αριθμός οικοπέδου 13 και συνορεύει: νοτιοδυτικά σε πρόσοψη με απαλλοτριούμε- νο τμήμα και πέραν αυτού με τη Λ. Λαυρίου, βορειοδυτικά με το υπ’ αριθμ. 12 οικόπεδο ιδιοκτησίας αγνώστων, βορειοανατολικά εν μέρει με το υπ’ αριθμ. 05 οικόπεδο ιδιοκτησί- ας αγνώστου και εν μέρει με το υπ αριθμ. 14 οικόπεδο ιδιοκτησίας αγνώστου και νοτιοανα- τολικά με το υπ’ αριθμ. 03 οικόπεδο ιδιοκτη- σίας αγνώστου. Το ανω οικόπεδο είναι περι- φραγμένο και εντός αυτού υπάρχει ισόγειος μεταλλική κατασκευή επιφανείας περίπου 100 τ.μ. η οποία στεγάζει κατάστημα εμπο- ρίας αυτοκινήτων. Το πιο πάνω οικόπεδο εμφαίνεται σήμερα με Κωδικό Αριθμό Εθνι- κού Κτηματολογίου 050402801004 / 0/ 0 στο Κτηματολογικό γραφείο Κορωπίου. Στο άνω ακίνητο υφίστανται τα εξής βάρη: (1) προση- μείωση υποθήκης για 150.000 ευρώ, (1) ανα- γκαστική κατάσχεση για 205.000 ευρώ. Τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 144.000 ευρώ.
ΑΘΗΝΑ 28/07/2016 Ο ΔίΚΑΣΤίΚΟΣ ΕπίΜΕΛΗΤΗΣ

3119/Α 28/9/2016
ΑπΟΣπΑΣΜΑ Της με αριθ. 725/2016 Β’ επαναληπτικής περίληψης μου της υπ’ αριθ. 700/2015 έκθε- σης μου Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακινήτου. Ο Δικ. Επιμελητής του πρωτ. Αθηνών Βα- σίλειος π. Κουσιαφές, κάτοικος Αθηνών (γαμ-βέτα 6), τηλ. 210.3811990. ΔΗΛωΝω ΟΤί: Στις 28-09-2016 ημέρα Τετάρτη και από τις 4.00 έως 5.00 το απόγευμα της ιδίας ημέρας, στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κυρίλλου Λουκάρεως, αριθμός 14, ενώπιον της Συμ/φου Αθηνών Ανθούλας γιαννημάρα, κατοίκου Αθηνών, οδός 3ης Σε- πτεμβρίου, αριθμός 39 (τηλ. 210.5226602) ή του νομίμου αναπληρωτής της σε περίπτωση που αυτή κωλύεται, με επίσπευση της ανώ- νυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝωΝΥΜΗ ΤΡΑπΕΖίΚΗ ΕΤΑίΡΕίΑ» (πρώην «ΤΡΑπΕΖΑ ΑΤΤίΚΗΣ Α.Ε»), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ομή- ρου, αριθμός 23 και εκπροσωπείται νόμιμα, που δικαιούται να λάβει από την οφειλέτιδα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «πΑΝΔΥ- ΝΑΜίΚΗ ΕπΕΝΔΥΤίΚΗ ΕΜπΟΡίΚΗ ΚΑί ΤΕ- ΧΝίΚΗ ΑΝωΝΥΜΗ ΕΤΑίΡΕίΑ», που εδρεύει στην Ηλιούπολη Αττικής, Λεωφ. Βουλιαγμέ- νης, αριθμός 501, όπως νόμιμα εκπροσωπεί- ται, το ποσό των 150.000,00 ευρώ, που είναι μέρος της συνολικής απαίτησης 1.214.708,29 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων καθώς και εξό- δων εκτέλεσης και πλειστηριασμού, θα εκτε- θεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό η ακίνητη περιουσία της οφειλετιδας, ήτοι: Ένα οικόπεδο εντός σχεδίου πόλεως που βρίσκεται στον Δήμο Αλίμου Αττικής, οδός Μαρίας Κάλλας, αριθμός 7. Το άνω οικόπε- δο έχει έκταση μ.τ. (653,62) και εμφαίνεται: α) με τον αριθμό μηδέν έξι (06) του γ πεντα- κόσια σαράντα επτά (γ-547) οικοδομικό τε- τράγωνο στο απόσπασμα του Διαγράμματος πράξης Εφαρμογής της Νομαρχίας Αθηνών σύμφωνα με το οποίο συνορεύει Ανατολικώς εν μέρει με το υπ’ αριθμόν (07) και εν μέρει με το υπ’ αριθμόν (11) οικόπεδα του αυτού τετραγώνου, Δυτικώς με το υπ’ αριθμόν (05) οικόπεδο του αυτού τετραγώνου, Αρκτικώς με το υπ’ αριθμόν (04) οικόπεδο του αυτού τετραγώνου και Μεσημβρινώς εν μέρει με το υπ’ αριθμόν (11) οικόπεδο του αυτού τετρα- γώνου και εν μέρει με πεζόδρομο και πέραν αυτού με χώρο Αεροδρομίου και β) με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-γ-Δ-Ε- ΣΤ-Α στο από Νοεμβρίου 2005 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Σω- τήρη Μάνθου και συνορεύει Βόρεια με πλευ- ρά γ-Δ μήκους μέτρων (27,99) με ιδιοκτησία αγνώστου, νότια με την οδό Μαρίας Κάλλας, πλάτους πέντε (5) μέτρων, όπου έχει πρόσω- πο Α-Β μήκους (18,23) σε πλευρά ΣΤ-Ε μή- κους μέτρων (10,08) με ιδιοκτησία αγνώστου, ανατολικά με τεθλασμένη πλευρά Δ-Ε μήκους μέτρων (14,96) με ιδιοκτησία αγνώστου συν ΣΤ-Α μήκους μέτρων (13,47) με ιδιοκτησία αγνώστου και δυτικά με πλευρά Β-γ μήκους μέτρων (28,19) με ιδιοκτησία αγνώστου. Τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 500.000 ευρώ. Στο άνω ακίνητο υφίστανται τα εξής βάρη: 1) προσημείωση για 1.170.000 ευρώ, 2) προσημείωση για 300.000 ευρώ, 3) προσημείωση για 1.470.000 ευρώ, 4) Υπο- θήκη για 300.000 ευρώ, 5) Αναγκαστική κα- τάσχεση για 150.000 ευρώ.
ΑΘΗΝΑ 28/07/2016 Ο ΔίΚΑΣΤίΚΟΣ ΕπίΜΕΛΗΤΗΣ

3120/Α 28/9/2016
ΑπΟΣπΑΣΜΑ Της με αριθ. 726/2016 Β’ επαναληπτικής περίληψης μου της υπ’ αριθ. 694/2014 έκθε- σης μου Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακινή- του. Ο Δικ. Επιμελητής του πρωτ. Αθηνών Βασίλειος π. Κουσιαφές, κάτοικος Αθηνών (γαμβέτα 6), τηλ. 210.3811990. ΔΗΛωΝω ΟΤί: Στις 28-09-2016 ημέρα Τετάρτη και από τις 4.00 έως 5.00 το απόγευμα της ιδίας ημέρας, στο Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός πεντέλης, αριθμός 14, ενώπιον της Συμ/φου Αθηνών Ανθούλας γιαννημάρα, κάτοικος Αθηνών, οδός 3ης Σεπτεμβρίου, αριθμός 39 (τηλ 210.5226602) ή ο νόμιμος αναπληρωτής της σε περίπτωση που αυτή κωλύεται, με επί- σπευση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝωΝΥΜΗ ΤΡΑπΕΖίΚΗ ΕΤΑίΡΕίΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ομήρου, αριθμός 23 και εκπρο- σωπείται νόμιμα, που δικαιούται να λάβει από τον οφειλέτη ίωάννη παπαγιαννακόπου- λο του ίωάννη και της Αργυρώς, κάτοικο Κη- φισιάς Αττικής, οδός Στροφυλίου, αριθμός 27, το ποσό των 50.000,00 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων καθώς και εξόδων εκτέλεσης και πλειστηριασμού, θα εκτεθεί σε δημόσιο ανα- γκαστικό πλειστηριασμό η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, ήτοι: Το ποσοστό 58/100 εξ αδιαιρέτου της υπ’ αριθμόν δέκα (10) οριζο- ντίου ιδιοκτησίας - κατοικίας του υπό στοιχείο δέλτα κεφαλαίου (Δ’) κτιρίου πολυκατοικίας ευρισκόμενης επί οικοπέδου κείμενου στην Κηφισιά Αττικής και επί της διασταυρώσεως των οδών Στροφυλίου, αρ. 27 και Ευκλείδου συνολικής εκτάσεως (3.405,89) τ.μ., και συ- νορευόμενο ανατολικώς με την οδό Στροφυ- λίου, βορειοανατολικώς με απότμηση των οδών Στροφυλίου και Ευκλείδου, βορείως με την οδό Ευκλείδου και εν μέρει με ιδιοκτησία Καρύδη, και με ιδιοκτησία αγνώστων, δυτι- κώς εν μέρει με ιδιοκτησία Δ. Σούτσου και εν μέρει με ιδιοκτησία Καρύδη και νοτίως με ιδι- οκτησία Τσαούσογλου.. Η υπ’ αριθμόν δέκα (10) οριζόντια ιδιο- κτησία - κατοικία του υπό στοιχείου (Δ) κτι- ρίου της εν λόγω πολυκατοικίας, σύγκειται εξ υπογείου, ισογείου και πρώτου υπέρ το ισό- γειο ορόφου, επικοινωνούντων μεταξύ τους με εσωτερικές κλίμακες, έχει ίδια είσοδο και συνορεύεται κατά μεν το υπόγειο ανατολικώς με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, δυτικώς με υπόγειο της υπ’ αριθμ. ένδεκα (11) ορι- ζοντίου ιδιοκτησίας και ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, βορείως με τους υπ’ αριθμούς δέκα άλφα (10Α) και ένδεκα άλφα (11Α) χώ- ρους σταθμεύσεως αυτοκινήτων και νοτίως με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, κατά δε το ισόγειο και τον πρώτον υπέρ το ισόγειο όροφο συνορεύεται ανατολικώς με ακάλυ- πτο χώρο του οικοπέδου, δυτικώς με την υπ’ αριθμόν ένδεκα (11) οριζόντια ιδιοκτησία και ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, βορείως με την υπ’ αριθμόν ένδεκα (11) οριζόντια ιδιο- κτησία και ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και νοτίως με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και έχει εμβαδόν υπογείου (80,80) τ.μ., εμβαδόν ισογείου (100,90) τ.μ. και εμβαδόν πρώτου ορόφου (84,70) τ.μ., ποσοστό συνιδιοκτησί- ας επί του όλου της πολυκατοικίας οικοπέδου (89/1000) εξ αδιαιρέτου.
Στην οριζόντια αυτή ιδιοκτησία ανήκουν και αποτελούν παραρτήματα της και υπό στοιχεία (10Α) και (10Β) χώροι στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου ορόφου του κτιρί- ου τούτου, διαστάσεων 2,40 Χ 4,70 έκαστος, η αποκλειστική χρήση των οποίων αποτελεί πραγματική δουλεία απολύτως αποκλειστι-κή υπέρ της οριζόντιας αυτής ιδιοκτησίας και μόνον εις το διηνεκές. Ομοίως στην ίδια ορι- ζόντια ιδιοκτησία ανήκει και η αποκλειστική χρήση του τμήματος του κήπου.
Στο άνω ακίνητο υφίστανται τα εξής βάρη: (1) προσημείωση υποθήκης για 93.628,98 ευρώ, (1) αναγκαστική κατάσχεση για 50.000 ευρώ. Τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 184.000 ευρώ.
ΑΘΗΝΑ 28/07/2016 Ο ΔίΚΑΣΤίΚΟΣ ΕπίΜΕΛΗΤΗΣ

3122/Α 28/9/2016
ΑπΟΣπΑΣΜΑ Της με αρ. 1737/2016 Β’ επαναληπτικής περίληψης κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου περιουσίας κατά του οφειλέτη Κων. Βογδανέ- ρη, κατοίκου Ζωγράφου Αττικής (Αγ. Λαύρας 65). Εγώ ο Δικ. Επιμελητής του πρωτ. Αθη- νών Απολλωνάτος Κίμωνας (A.M. 108627).ΔΗΛωΝω ΟΤί: Στις εικοσιοκτώ (28) του μήνα Σεπτεμβρί- ου έτους (2016), ημέρα Τετάρτη και από ώρας 4ης-5ης της ίδιας ημέρας, εντός ή εκτός του Ειρηνοδικείου Κρωπίας & ενώπιον της Συμβ/ φου Αθηνών Ο. Καϋμενάκη ή κάθε νόμιμου σε αντικατάσταση αναπληρωτή της σε κώλυ- μα της εκτίθεται σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό η ακίνητη περιουσία του άνω οφειλέτη με επίσπευση της ΤΡΑπΕΖΑ πΕί- ΡΑίωΣ Α.Ε., ως ειδικής διαδόχου της ΕΛΛΗ- ΝίΚΗΣ ΤΡΑπΕΖΑ ΔΗΜΟΣίΑΣ ΕΤΑίΡίΑ ΛΤΔ, ως προς την έννομη σχέση για την οποία επι- σπεύδεται ο εν λόγω πλειστηριασμός. Δυνά- μει και σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 23376/2013 διατ. πληρωμής του κ. Δικαστή του Μ.π.Α., για οφειλή € (820.482,00), η οποία περιορίζε- ται σε € (200.000,00), καθώς και κάθε άλλο ποσό που επιφυλάσσεται η επισπεύδουσα να αναγγείλει νόμιμα στην διαδικασία του πλειστηριασμού. Η περιγραφή δε αυτών: α) Κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή 5 γραφείων ήτοι: 1) το Βγ.1, 2) το Βγ.2, 3) το Βγ.3,4)τοΒγ.4&5)τοΒγ.5καιβ)το1/2εξ αδιαιρέτου 8 θέσεων στάθμευσης & 1 αποθή- κης, ήτοι: 1) την ΘΣ.1, 2) την ΘΣ.2, 3) την ΘΣ.3, 4) την ΘΣ.4, 5) την ΘΣ.5, 6) την ΘΣ.6, 7) την ΘΣ.7, 8) την ΘΣ.8 & 9) την ΥΑ.1, που βρίσκονται επί μιας οικοδομής που είναι κτι- σμένη επί τμήματος οικοπέδου (καθέτου ιδιο- κτησίας) στο οποίο αντιστοιχεί το πενήντα τοις εκατό (50/100) εξ αδιαιρέτου με το δικαί- ωμα ανέγερσης οικοδομής, εμβαδού τ.μ. (496,50), το οικόπεδο αυτό βρίσκεται στα γλυκά Νερά Αττικής, στο Ο.Τ. 40 και ειδικότε- ρα επί της οδού Κορυτσάς 3, συνολικής έκτα- σης του οικοπέδου τ.μ. (1.380,00), το οποίο συνορεύει Β με την οδό Κορυτσάς, Ν με ιδιο- κτησία ποντιακών. Α με ιδιοκτησίες γ. & Β. πολυχρονίου και αγνώστων & Δ με ιδιοκτησί- ες αγνώστων. Οι άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες του Β’ ορόφου, εμφαίνονται στο από Μαρτίου 2007 σχεδιάγραμμα κάτοψης Α’ & Β’ ορόφου (τυπικού) του πολ. μηχ. γεωργίου Ρούσκα, καθώς και στον από Μαρτίου 2007 πίνακα στοιχείων συνιδιοκτησίας. πΕΡίγΡΑΦΗ ΑΚί- ΝΗΤωΝ: 1) Το Βγ.1 γραφείο του Β’ πάνω από το ισόγειο ορόφου, αποτελείται από 1 χώρο με W.C. και ημιϋπαίθριο χώρο, έχει επιφάνεια τ.μ. (24,40), επιφάνεια ημιϋπαίθριου χώρου τ.μ. (8,64) & συνορεύει: Β με χώρο ανελκυ- στήρα, πλατύσκαλο κλιμακοστασίου και διά- δρομο ορόφου, Ν με πλάγιο ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, Α με το Βγ.2 και Δ με χώρο ανελ- κυστήρα και ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. 2) Το Βγ.2 γραφείο του Β’ πάνω από το ισόγειο ορόφου, αποτελείται από 1 χώρο με εξώστη και ημιϋπαίθριο χώρο, έχει επιφάνεια τ.μ. (29,52), επιφάνεια ημιϋπαίθριου χώρου τ.μ. (8,73) & συνορεύει: Β με διάδρομο ορόφου και με το Βγ.3, Ν με πλάγιο ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, Α με κοινόχρηστη δίοδο οικοπέ- δου & Δ με το Βγ.1. 3) Το Βγ.3 γραφείο του Β’ πάνω από το ισόγειο ορόφου, αποτελείται από 1 χώρο με εξώστη, έχει επιφάνεια τ.μ. (39,47) & συνορεύει: Β με το Βγ.4, Ν με το Βγ.2 και διάδρομο ορόφου, Α με κοινόχρηστη δίοδο οικοπέδου & Δ με διάδρομο ορόφου. 4) Το Βγ.4 γραφείο του Β’ πάνω από το ισόγειο ορόφου, αποτελείται από 1 χώρο με εξώστη και ημιϋπαίθριο χώρο, έχει επιφάνεια τ.μ. (32,83), επιφάνεια ημιϋπαίθριου χώρου τ.μ. (9,54) & συνορεύει: Β με δίοδο ΑΜΕΑ οικοπέ- δου, Ν με το Βγ.3, Α με κοινόχρηστη δίοδο οικοπέδου & Δ με διάδρομο ορόφου και με το Βγ.5. 5) Το Βγ.5 γραφείο του Β’ πάνω από το ισόγειο ορόφου, αποτελείται από 1 χώρο με W.C. και ημιϋπαίθριο χώρο, έχει επιφάνεια τ.μ. (24,32), επιφάνεια ημιϋπαίθριου χώρου τ.μ. (7,83) & συνορεύει: Β με δίοδο ΑΜΕΑ οι- κοπέδου, Ν με λουτρό ΑΜΕΑ και διάδρομο ορόφου, Α με το Βγ.4 & Δ με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου. γίνεται μνεία ότι τα πιο πάνω πέ- ντε ακίνητα αποτελούν σήμερα ένα ενιαίο ακί- νητο. 6) Την Θ.Σ.1 θέση στάθμευσης του υπογείου, αποτελείται από 1 χώρο, έχει επι- φάνεια τ.μ. (10,13) & συνορεύει: Β με ακάλυ- πτο χώρο υπογείου και μετά από αυτόν με την Θ.Σ.7, Ν με άσκαπτο χώρο οικοπέδου, Α με την Θ.Σ.2 & Δ με άσκαπτο χώρο οικοπέ- δου. 7) Την Θ.Σ.2 θέση στάθμευσης του υπο- γείου, αποτελείται από 1 χώρο, έχει επιφά-νεια τ.μ. (10,13) & συνορεύει: Β με δίοδο αυτοκινήτων υπογείου, Ν με άσκαπτο χώρο οικοπέδου, Α με την Θ.Σ.3 & Δ με την Θ.Σ.1. 8) Την Θ.Σ.3 θέση στάθμευσης του υπογείου, αποτελείται από 1 χώρο, έχει επιφάνεια τ.μ. (10,13) & συνορεύει: Β με γκαράζ υπογείου, Ν με άσκαπτο χώρο οικοπέδου, Α με την Θ.Σ.4 & Δ με την Θ.Σ.2. 9) Την Θ.Σ.4 θέση στάθμευσης του υπογείου, αποτελείται από 1 χώρο, έχει επιφάνεια τ.μ. (10,13) & συνορεύ- ει: Β με γκαράζ υπογείου, Ν με άσκαπτο χώρο οικοπέδου, Α με άσκαπτο χώρο οικοπέ- δου & Δ με την Θ.Σ.2. 10) Την Θ.Σ.5 θέση στάθμευσης του υπογείου, αποτελείται από 1 χώρο, έχει επιφάνεια τ.μ. (11,00) & συνο- ρεύει: Β με ελεύθερο χώρο υπογείου, Ν με άσκαπτο χώρο οικοπέδου, Α με άσκαπτο χώρο οικοπέδου & Δ με ελεύθερο χώρο γκα- ράζ. 11) Την Θ.Σ.6 θέση στάθμευσης του υπογείου, αποτελείται από 1 χώρο, έχει επι- φάνεια τ.μ. (11,00) & συνορεύει: Β με ελεύθε- ρο χώρο υπογείου, Ν με ελεύθερο χώρο υπο- γείου, Α με άσκαπτο χώρο οικοπέδου και Δ με ελεύθερο χώρο γκαράζ. 12) Την Θ.Σ.7 θέση στάθμευσης του υπογείου, αποτελείται από 1 χώρο, έχει επιφάνεια τ.μ. (11,00) & συνορεύ- ει: Β με την Θ.Σ.8, Ν με ακάλυπτο χώρο υπο- γείου και μετά από αυτόν με την Θ.Σ.1, Α με ελεύθερο χώρο υπογείου & Δ με άσκαπτο χώρο οικοπέδου. 13) Την Θ.Σ.8 θέση στάθ- μευσης του υπογείου, αποτελείται από 1 χώρο, έχει επιφάνεια τ.μ. (11,00) & συνορεύ- ει: Β με ακάλυπτο χώρο και δίοδο υπογείου, Ν με χώρο υπογείου και μετά από αυτόν με την Θ.Σ.7, Α με ελεύθερο χώρο υπογείου & Δ με άσκαπτο χώρο οικοπέδου. 14) Την ΥΑ.1 αποθήκη του υπογείου, αποτελείται από 1 χώρο, έχει επιφάνεια τ.μ. (97,60) & συνορεύ- ει: Β με δίοδο υπογείου, Ν με γκαράζ υπογεί- ου, Α με άσκαπτο τμήμα οικοπέδου & Δ με το κλιμακοστάσιο, το μηχανοστάσιο, την αποθή- κη καυσίμων και το λεβητοστάσιο. γίνεται μνεία ότι με την υπ’ αριθμ. 485/2016 απόφα- ση του Μ.π.Α., η οποία συνενώνει τα πρώτα πέντε (5) ακίνητα, ήτοι: 1) το Βγ.1, 2) το Βγ.2. 3)τοΒγ.3,4)τοΒγ.4&5)τοΒγ.5,σεένα ενιαίο χώρο γραφείων επιφανείας τ.μ. 150,54, πλέον της επιφανείας των ημιϋπαιθρίων χώ- ρων, επιφανείας 31,84 τ.μ., ο πλειστηρια- σμός και κατακύρωση των ως άνω πέντε (5) πρώην διακριτών χώρων - γραφείων, θα γί- νουν ενιαίως γι’ αυτούς, οι οποίοι αποτελούν ένα αυτοτελές ακίνητο. ΤίΤΛΟΣ ΚΤΗΣΕωΣ: Τα πιο πάνω ακίνητα περιήλθε στον ως άνω οφειλέτη, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2273/07 συμβόλαιο της Συμβ/φου Αθηνών Α. Καζάνη Καραούζα, η οποία έχει εγγραφεί νόμιμα στα στο κτηματολογικό γραφείο Κρωπίας, με αριθμό καταχώρησης 6302/07, σε συνδυα- σμό με την υπ’ αρ. 23303/07 πράξη εξόφλη- σης και τη με αριθμ. 2224/07 πράξη της ιδίας Συμβολαιογράφου, η οποία έχει εγγραφεί νό- μιμα στα στο κτηματολογικό γραφείο Κρωπί- ας, με αριθμό καταχώρησης 3510/07. ΒΑΡΗ: Σύμφωνα με το πιστοποιητικό βαρών του Κτηματολογικού γραφείο Κρωπίας Αττικής, υπάρχουν τα εξής βάρη κατά του ως άνω οφειλέτη: 1) Μια προσημείωση υποθήκης υπέρ ΕΛΛΗΝίΚΗ ΤΡΑπΕΖΑ ΔΗΜΟΣίΑ ΕΤΑί- ΡίΑ ΛίΜίΤΕΔ, για € (1.560.000,00), εγγραφεί- σα στις 21-9-07 & 2) Μια προσημείωση υπο- θήκης υπέρ ΕΛΛΗΝίΚΗ ΤΡΑπΕΖΑ ΔΗΜΟΣίΑ ΕΤΑίΡίΑ ΛίΜίΤΕΔ, για € (130.00,00), εγγρα- φείσα στις 26-6-08. ΤίΜΗ πΡωΤΗΣ πΡΟ- ΣΦΟΡΑΣ: Τα 2/3 της εκτίμησης ήτοι: 1) για το (Βγ.1) € (38.000,00), 2) για το (Βγ.2) € (44.000,00), 3) για το (Βγ.3) € (59.000,00), 4) για το (Βγ.4) € (49.000,00), 5) για το (Βγ.5) € (38.000,00), 6) για την (Θ.Σ.1) € (1.026,00), 7) για την (Θ.Σ.2) € (1.026,00), 8) για την (Θ.Σ.3) € (1.026,00), 9) για την (Θ.Σ.4) € (1.026,00), 10) για την (Θ.Σ.5) € (1.114,00), 11) για την (Θ.Σ.6) € (1.114,00), 12) για την (Θ.Σ.7) € (1.114,00), 13) για την (Θ.Σ.8) € (1.114,00) & 14) για την (ΥΑ.1) € (12.353,00). Με την υπ’ αριθμ. 485/2016 απόφαση του Μ.π.Α. αλλάζει η τιμή πρώτης προσφοράς μόνο προς τα πρώτα 5 ακίνητα, τα οποία συ- νενώνει και είναι ως ενιαίο σύνολο και ορίζε- ται σε € (300.00,00). Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3050/2016 απόφαση του Μ.π.Α., υπάρχουν οι εξής μισθώσεις: 1) το από 2-5- 2008 ιδιωτικό συμφωνητικό στην FOCUS MEDICAL HELLAS A.E.», για την ΥΑ.1 απο- θήκη, επιφανείας τ.μ. (97,60) και η διάρκεια μίσθωσης για 12 έτη, από 2-5-2008 έως 1-5- 2020, 2) το από 1-1-2010 ιδιωτικό συμφωνη- τικό στην FOCUS MEDICAL HELLAS A.E., αφενός τμήμα του ενιαίου χώρου του 2ου ορόφου, επιφανείας τ.μ. (108,22) & αφετέρουτις (Θ.Σ.1 έως Θ.Σ.4, 4 θέσεις στάθμευσης του υπογείου και η διάρκεια μίσθωσης 12 έτη, από 1-1-2010 έως 31-12-2022, 3) το από 28- 12-2009 ιδιωτικό συμφωνητικό στην IMPACT ΒΟγΔΑΝΕΡΗΣ Ε.π.Ε., τμήμα του ενιαίου χώ- ρου του 2ου ορόφου, επιφανείας τ.μ. (24,32) και η διάρκεια μίσθωσης 12 έτη, από 28-12- 2009 έως 27-12-2021 4) το από 20-9-2011 ιδιωτικό συμφωνητικό στην NOVACOR Α.Ε., τμήμα του ενιαίου χώρου του 2ου ορόφου, επιφανείας τ.μ. (23,00) και η διάρκεια μίσθω- σης 12 έτη, από 1-10-2010 έως 30-9-2023 & 5) το από 31-3-2008 ιδιωτικό συμφωνητικό στην ΦΟΚΟΥΣ ΜΕΝΤίΚΑΛ Ε.π.Ε., τμήμα του ενιαίου χώρου του 2ου ορόφου, επιφανείας τ.μ. (25,00) και η διάρκεια μίσθωσης 12 έτη από 1-4-2008 έως 31-3-2020. Κατά τα λοιπά- ισχύουν οι όροι της περίληψης μου και οι σχε- τικές διατάξεις του Κ.π.Δ.
ΑΘΗΝΑ 08/07/2016Ο ΔίΚΑΣΤίΚΟΣ ΕπίΜΕΛΗΤΗΣ

3124/Α 28/9/2016
ΑπΟΣπΑΣΜΑ Της με αριθμό 1740/2016 Η’ επαναληπτικής περίληψης κατασχετήριας έκθεσης ανα- γκαστικής κατάσχεσης ακινήτου περιουσίας κατά π. Κουτσοδήμου, κατοίκου Νεμέας Κο- ρινθίας (παπακωνσταντίνου 23Α) και ήδη κά- τοικο Αιγάλεω (γ. γεννηματά 34). Εγώ ο Δικ. Επιμελητής του πρωτ. Αθηνών Απολλωνάτος Κίμωνας (A.M. 108627). ΔΗΛωΝω ΟΤί: Στις είκοσι οκτώ (28) του μήνα Σεπτεμ- βρίου έτους (2016), ημέρα Τετάρτη και από ώρας 4ης-5ης της ίδιας ημέρας, εντός ή εκτός του Ειρηνοδικείου Αθηνών & ενώπιον της Συμβ/φου Αθηνών Θ. Δάλλα - πολυζώη ή κάθε νόμιμου σε αντικατάσταση αναπληρω- τή της σε κώλυμα της εκτίθεται σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό η ακίνητη περι- ουσία του άνω οφειλέτη με επίσπευση της ΤΡΑπΕΖΑ πΕίΡΑίωΣ Α.Ε., ως ειδικής διαδό- χου της ΕΛΛΗΝίΚΗΣ ΤΡΑπΕΖΑ ΔΗΜΟΣίΑΣ ΕΤΑίΡίΑ ΛΤΔ, ως προς την έννομη σχέση για την οποία επισπεύδεται ο εν λόγω πλει- στηριασμός. Δυνάμει και σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 675/07 διατ. πληρωμής του κ. Δικαστή του Μ.π.Α., για οφειλόμενο € (57.483,10). Η περιγραφή δε αυτού: Επί της υπό στοιχεία γ - 2 διαμέρισμα του γ’ πάνω από το ισόγειο ορόφου πολυκατοικίας, που είναι κτισμένη σε οικόπεδο που ευρίσκεται στη Ριζούπολη των Αθηνών, στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων (Ερμωνάσσης 37), εκτάσε- ως τ.μ. 146,00 & συνορεύει: Ν και επί προ- σώπου Α - Β πλευράς μ.μ. 11,50 με την οδό Ερμωνάσσης, Α επί πλευράς Β - γ μ.μ. 13,40 με οικία άλλοτε γ. Ζάχου και τώρα κληρονό- μων αυτού, Β επί πλευράς Δ - γ μ.μ. 10,70 με ιδιοκτησία άλλοτε π. Βουτιάνη & τώρα Σ. Καναβά & Δ επί πλευράς Α - Δ μ.μ. 12,80 με ιδιοκτησία άλλοτε Α. Σίμου και τώρα Β. Οικο- νόμου. Το προαναφερόμενο υπό στοιχεία γ - 2 διαμέρισμα του γ’ ορόφου, αποτελείται από 3 δωμάτια, χωλλ, κουζίνα, λουτρό και οφφίς, έχει επιφάνεια τ.μ. 67,00 περίπου συνορεύει Α με οικία κληρονόμων Δ. Ζάχου, Ν με οδό Ερμωνάσσης, Δ με διαμέρισμα γ - 1, πλατύ- σκαλο και κλιμακοστάσιο & Β με διαμέρισμα γ - 1 και ακάλυπτο χώρο ιδίου οικοπέδου. περι- ήλθε στον ως άνω οφειλέτη σύμφωνα με την υπ’ αρ. 736/90 συμβόλαιο της Συμβ/φου Κου- βαρά γ. Κουτσούκου - Σουκούλη, το οποίο έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγρα- φών του Δήμου Αθηναίων στον τόμο 3644 & αρ. 63 σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. 754/90 πράξη της ίδιας Συμβ/φου, η οποία έχει νό- μιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων στον τόμο 3648 & αρ. 225. Σύμφωνα με το πιστοποιητικό βαρών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών Αττικής, υπάρχει μια προσημείωση κατά του ως άνω οφειλέτη, υπέρ της ΕΛΛΗΝίΚΗΣ ΤΡΑπΕΖΑΣ ΔΗΜΟ- ΣίΑ ΕΤΑίΡίΑΣ ΛΤΔ για € 50.000,00, εγγρα- φείσα στις 30-1-2007. Τιμή 1ης προσφοράς σύμφωνα με την υπ’ αρ. 11529/2014 από- φαση του Μ.π.Α. μειώθηκε σε € (43.000,00). Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της περίληψης μου & οι σχετικές διατάξεις του Κ.π.Δ. ΑΘΗΝΑ 15-7-2016
Ο ΔίΚΑΣΤίΚΟΣ ΕπίΜΕΛΗΤΗΣ

3125/Α 28/9/2016
ΑπΟΣπΑΣΜΑ Της με αρ. 1741/2016 Α’ επαναληπτικής περίληψης κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου περιουσίας κατά του οφειλέτη Νικ. πρίφτη, κατοίκου Κερατέας Αττικής (Θεμιστοκλέους 18). Εγώ ο Δικ. Επιμελητής του πρωτ. Αθη- νών Απολλωνάτος Κίμωνας (A.M. 108627). ΔΗΛωΝω ΟΤί: Στις είκοσι οκτώ (28) του μήνα Σεπτεμβρί- ου έτους (2016), ημέρα Τετάρτη και από ώρας 4ης-5ης της ίδιας ημέρας, εντός ή εκτός του Ειρηνοδικείου Λαυρίου & ενώπιον της Συμβ/ φου Αθηνών Ο. Καϋμενάκη ή κάθε νόμιμου σε αντικατάσταση αναπληρωτή του σε κώ- λυμα του εκτίθεται σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό η ακίνητη περιουσία του άνω οφειλέτη με επίσπευση της ΤΡΑπΕΖΑ πΕί- ΡΑίωΣ Α.Ε., ως ειδικής διαδόχου της ΕΛΛΗ- ΝίΚΗΣ ΤΡΑπΕΖΑ ΔΗΜΟΣίΑΣ ΕΤΑίΡίΑ ΛΤΔ, ως προς την έννομη σχέση για την οποία επι- σπεύδεται ο εν λόγω πλειστηριασμός. Δυνά- μει και σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 894/2010 διατ. πληρωμής του Ειρην. Κρωπίας, για οφειλή € (14.748,15). Η περιγραφή δε αυτού: Επί της ψιλής κυριότητα ενός αγρού, με όλα τα συ- στατικά, παρακολουθήματα, προσαρτήματα και παραρτήματα του, στη θέση Αγιος γεώρ- γιος Θουρικού του Δήμου Κερατέας Αττικής, επιφανείας τ.μ. (1.750,00) με 70 ελαιόδεντρα και εμφαίνεται τεμνόμενος σε 3 τμήματα από την Εθνική οδό Αθηνών Λαυρίου και αγροτικό δρόμο. α) Το 1° τμήμα του αγρού εμφαίνεται με τον αρ. 1, έχει επιφάνεια τ.μ. (796,00) & συνορεύει: Β σε πλευρά Β - Λ μ.μ. (11,50), με την Εθνική οδό Αθηνών Λαυρίου και πέραν αυτής με το 2° τμήμα αγρού, Ν σε πλευρά Α - Μ μ.μ. (11,50), με ιδιοκτησία Κ. Θηβαίου,Α σε πλευρά Λ - Μ μ.μ. (68,50), με ιδιοκτησία αγνώστου & Δ σε πλευρά Α - Β μ.μ. (70,00), με ιδιοκτησία Κ. Θηβαίου . β) Το 2° τμήμα του αγρού εμφαίνεται με τον αρ. 2, έχει επιφάνεια τ.μ. (584,00) & συνορεύει: Β σε πλευρά Δ - ί μ.μ. (9,50), με αγροτική οδό και πέραν αυτής μετο3°τμήματουαγρού,Νσεπλευράγ-Κ μ.μ. (11,20), με την Εθνική οδό Αθηνών Λαυ- ρίου και πέραν αυτής με το 1° τμήμα αγρού, Α σε πλευρά ί - Κ μ.μ. (60,00), με ιδιοκτησία αγνώστου & Δ σε πλευρά γ - Δ μ.μ. (57,50), με ιδιοκτησία Κ. Θηβαίου. γ) Το 3° τμήμα του αγρού εμφαίνεται με τον αρ. 3, έχει επιφά- νεια τ.μ. (370,00) & συνορεύει: Β σε πλευρά Ζ-Ημ.μ.(12,00),ΝσεπλευράΕ-Θμ.μ. (9,50), με αγροτική οδό και πέραν αυτής με το2°τμήμα αγρού,Ασεπλευρά Η-Θμή- κους μ.μ. (42,50), με ιδιοκτησία αγνώστου & Δ σε πλευρά Ε - Ζ μ.μ. (35,50), με ιδιοκτη- σία Κωνσταντίνου Θηβαίου. Τα ως άνω τμή- ματα βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως, δεν είναι άρτια και οικοδομήσιμα, σύμφωνα με όσα ορίζει η πολεοδομική νομοθεσία και δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 1337/1983. ΤίΤΛΟΣ ΚΤΗΣΕωΣ: Το πιο πάνω ακίνητο περιήλθε στον ως άνω οφειλέτη, κατά ψιλή κυριότητα, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8680/05 πράξη της Συμβ/φου Δάφνης ξούρα, η οποία έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγρα- φών του Υποθ/κείου Κερατέας Αττικής, στον τόμο 465 & αρ. 260. γίνεται μνεία ότι την επι- καρπία την διατηρεί η Αναστασία πρίφτη γού- λα, γεννηθείσα το έτος 1927. ΒΑΡΗ: υπάρ- χουν τα εξής κατά τους ως άνω οφειλέτη: 1) Μια προσημείωση κατά υπέρ ΕΛΛΗΝίΚΗ ΤΡΑπΕΖΑ ΔΗΜΟΣίΑ ΕΤΑίΡίΑ ΛίΜίΤΕΔ, € (10.220,00), εγγραφείσα στις 2-8-2010, 2) Μια προσημείωση υπέρ ΤΡΑπΕΖΑ ΚΥπΡΟΥ ΔΗΜΟΣίΑ ΕΤΑίΡίΑ ΛίΜίΤΕΔ, € (8.603,00), εγγραφείσα στις 21-10-2010, 3) Μια προ- σημείωση υπέρ ΤΡΑπΕΖΑ EUROBANK - ERGASIAS A.E., € (21.000,00), εγγραφείσα στις 24-12-2010, 4) Μια προσημείωση υπέρ ΤΡΑπΕΖΑ EUROBANK - ERGASIAS A.E., € (3.721,00), εγγραφείσα στις 24-12-2010, 5) Μια προσημείωση υπέρ ALPHA BANK A.E., € (10.067,62), εγγραφείσα στις 2-3-2011, η οποία στις 2-6-2015 τρέπεται ολική υποθή- κη, 6) Μια προσημείωση υπέρ γΕΝίΚΗ ΤΡΑ- πΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., € (15.000,00), εγγραφείσα στις 29-4-2011 & 7) Μια προση- μείωση υπέρ ΤΡΑπΕΖΑ ΚΥπΡΟΥ ΔΗΜΟΣίΑ ΕΤΑίΡίΑ ΛίΜίΤΕΔ, € (8.930,00), εγγραφεί- σα στις 12-5-2011, η οποία στις 25-5-2011 τρέπεται ολική υποθήκη. ΤίΜΗ πΡωΤΗΣ πΡΟΣΦΟΡΑΣ: Τα 2/3 της εκτίμησης, ήτοι € (43.511,00). Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της περίληψης μου και οι σχετικές διατάξεις του Κ.π.Δ.
ΑΘΗΝΑ 15-7-2016 Ο ΔίΚΑΣΤίΚΟΣ ΕπίΜΕΛΗΤΗΣ

3130/Α 28/9/2016
ΑπΟΣπΑΣΜΑ Η Δικαστική Επιμελήτρια της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το πρωτοδι- κείο Αθηνών Καλλιόπη Ε. Κονδυλάκη, γνω- στοποιώ ότι στις 28-9-2016, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 16:00 έως 17:00 στο Κατάστη- μα του Ειρηνοδικείου Κρωπίας, ενώπιον της Συμ/φου Αθηνών Στυλιανής Δημητρέλλου ή του νομίμου αναπληρωτή της, με επίσπευση της εταιρίας «GENERAL SERVICE STATION ΜΟΝΟπΡΟΣωπΗ Ε.π.Ε», που εδρεύει στο Αιγάλεω, Μαρκόνι 9, ΑΦΜ 999089198, δυνάμει και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 11935/2014 Δ/γής πληρωμής του Ειρηνοδι- κείου Αθηνών και για ποσό 12.752,50 ευρώ, θα εκτεθεί σε δημόσιο πλειστηριασμό το κα- τασχεθέν σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2104/15 έκθεσης μου ακίνητο του οφειλέτη ΜΑΚΑ- ΡωΝΑ Κωνσταντίνου του Σταματίου και της Μαρίας, κατοίκου Ζωγράφου, Μυκόνου 32, με ΑΦΜ 010010584, ήτοι: Την πλήρη Κυρι- ότητα νομή και κατοχή ενός αγρού, κείμενο στη θέση «πΡΟΦΑΡΤΑ» Δήμου Κρωπίας της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττι- κής της περιφέρειας Αττικής και επί της οδού πυθαγόρα αρ. 67, εκτός σχεδίου πόλης και ζώνης, μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, εκτάσε- ως (407,50τ.μ.). Εμφαίνεται με τα αλφαβητικά γράμματα περιφερειακά Α.Β.γ.Δ.Α, στο από χρ/λογίας 24/8/1984 τοπογραφικό διάγραμ- μα του Μηχανικού Σεραφείμ Κόλλια, το οποίο προσαρτάται στο υπ’ αριθμ. 7889/1990 Συμ- βόλαίο της Συμβ/φου Κρωπίας Βαλεντίνης Μάνιου. Συνορεύει ΒΟΡΕίΑ με πλευρά Δγ μήκους (12,50μ.) με ιδιοκτησία Φιλ. Ντούνη, ΝΟΤίΑ με πλευρά ΑΒ μήκους (12,20μ.) με αγροτική οδό πλάτους (7,00μ.), και ήδη πυ- θαγόρα αρ. 67, ΑΝΑΤΟΛίΚΑ με πλευρά Βγ μήκους (32,40μ.) με ιδιοκτησία αγνώστου και ΔΥΤίΚΑ με πλευρά ΑΔ μήκους (33,30μ.) με ιδιοκτησία ίουλίας Βώσσου. περιήλθε στον καθ’ ου με το υπ’ αριθμ. 7889/90 Συμβόλαιο της Συμ/φου Κρωπίας Βαλεντίνης Μάνιου, το οποίο έχει μεταγράφει στο Υποθηκοφυλακείο Κρωπίας στον Τόμο 509 και με α.α.2. Επί του ως άνω ακινήτου υπάρχει κτισμένη υπε- ρυψωμένη ισόγεια οικία επιφανείας περίπου εκατό (100) τετραγωνικών μέτρων, με ταρά- τσα. Έχει είσοδο από την οδό πυθαγόρα αρ. 67. Η οικία φέρει συνεχόμενη στεγασμένη βε- ράντα από κεραμίδι, με ξύλινες κολώνες στη πρόσοψη της και κατά μήκος της δεξιάς πλευ- ράς καταλήγοντας στο πίσω μέρος αυτής. Το άνω ακίνητο είναι περιφραγμένο γύρωθεν με μανδρότοιχο ύψους περίπου (2,50μ.), όπου φέρει κάγκελα ύψους περίπου (1,80μ.). Επί- σης στην ταράτσα έχει τοποθετηθεί κάγκελο ύψους περίπου (1,20μ.), όπου φέρει καπνο- δόχο καθώς και εγκατεστημένο ηλιακό θερ- μοσίφωνα. Εντός του ακινήτου υπάρχουν διάφορα καλλωπιστικά φυτά και δένδρα καθώς και δύο μεγάλα πεύκα. Στην πρόσο- ψη και είσοδο της οικίας υπάρχει συρόμενη καγκελόπορτα περίπου (4,00μ.) και ύψους (2,20μ.). Τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό 70.000,00 ευρώ και ο πλειστηρια- σμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ. πολ.Δ, τους όρους της υπ’ αριθμ. 2104/2015 έκθεση και της υπ’ αριθμ. 2114/2016 Α’ Επαν. περίληψης μου.
ΑΘΗΝΑ 31/08/2016 Η ΔίΚΑΣΤίΚΗ ΕπίΜΕΛΗΤΡίΑ ΚΑΛΛίΟπΗ Ε. ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ

3134/Α 28/9/2016
ΑπΟΣπΑΣΜΑ  Της με αριθμ. 1049/2016 γ’ Επαναληπτικής περίληψης    του Δικ. Επιμελητή Αδαμάντιου Θ. πρεβεζιάνου, για αναγκαστικό πλειστηριασμό Ακινήτων, του οφειλέτη ΝίΚΟΛΑΟΥ ΚΑΝΑΧΑΛίΔΗ του Ανδρέα και της Δήμητρας κάτοικο Λαυρίου, οδός Αγ. παρασκευής αρ. 2 (Α.Φ.Μ. 03246582). Δηλώνω ότι στις (28) ΕίΚΟΣί ΟΚΤω του μηνός ΣΕπΤΕΜΒΡίΟΥ του 2016 έτους ημέ- ρα Τετάρτη και ώρα από 16:00 έως 17:00 στο χώρο αναγκαστικών πλειστ/σμών του Ειρηνοδικείου ΛΑΥΡίΟΥ, με επίσπευση της ετερόρρυθμης εταιρίας, με την επωνυμία «ΕΜπΟΡίΟ ίΝΤΕΡγΚΟΛΝΤ ΕίΣΑγωγίΚΗ ΕξΑγωγίΚΗ πΟΛΥΤίΜωΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤωΝ ΚΑί ΛίΘωΝ Ε.Ε.» που εδρεύει στη Θεσσα- λονίκη, οδός ΕΛ. Βενιζέλου αρ. 20, ΑΦΜ 999720949 και αρ. γΕΜΗ 058751904000, όπως νόμιμα εκπρ/ται, δυνάμει και σε εκτέλε- ση της με αριθμ. 6078/2015 Δ/γής πληρωμής του Μον/λούς πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, θα εκτεθεί σε πλειστηριασμό η ακίνητη πε- ριουσία του ανωτέρω οφειλέτη ενώπιον της Συμβ/φου Αθηνών ξανθούλας Σουγλέ ή της αναπλήρωσης της, προς ικανοποίηση απαι- τήσεως της επισπεύδουσας ποσού, κατά πε- ριορισμό, #30.060,00# (ΤΡίΑΝΤΑ ΧίΛίΑΔωΝ ΕξΗΝΤΑ €) πλέον τόκων κι εξόδων μέχρι εξο- φλήσεως, αφαιρουμένων τυχόν καταβολών, Εκτίθενται σε πλειστ/σμό, τα κάτωθι ακίνητα, σε ποσοστά εξ αδιαιρέτου η εξ ολοκλήρου, τα οποία, ανήκουν στον οφειλέτη, κατά πλήρη κυριότητα, όπως αυτά περιγράφονται στην με αριθμ. 1033/2015 έκθεση μου αναγκαστικής κατάσχεσης Ήτοι: Α) 1) Επί της πλήρους κυ- ριότητος σε ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου εμβαδού 122 τ.μ. με τρία μαγα- ζιά και υπόγειο, κατά τον τίτλο κτήσεως, στο Λαύριο Αττικής στη θέση «ΑγΟΡΑ» της κτη- ματικής περιφέρειας του Δήμου Λαυρεωτικής, Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου και εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως ταύτης, στο Ο.Τ. 50 και στις οδούς Συγγρού (ήδη Ελ. Βενιζέλου) και Ερμού αριθμός 3 (η1). Στην υπάρχουσα δε πραγματική κατάσταση του σήμερα, υπάρχει ένα ενιαίο πεπαλαιωμένο κτίριο πλινθόκτιστο, το οποίο καταλαμβάνει σχεδόν όλη την επιφάνεια του οικοπέδου και στο οποίο δεν διακρίνονται χωριστά μαγαζιά. Το ως άνω δικαίωμα πλήρους κυριότητας, στα ανωτέρω ακίνητα, κατά το ανωτέρω πο-σοστό (1/3 εξ αδιαιρέτου) περιήλθε στον καθ’ ου δυνάμει του υπ’ αριθμ. 2.158/31.8.1981 πωλητηρίου συμβολαίου της Συμβολαιογρά- φου Λαυρίου Ελευθερίας πλαϊνιώτη- Δουλγε- ράκη, μετεγγραμμένου στα βιβλία του Υποθ/ κείου Λαυρίου σε τόμο 41 και αρ. 453. 2) Επί της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου μιας ισόγειας οικίας πεπαλαιωμέ- νης, με δικαίωμα υψούν, των β’ και γ’ ορόφων, εμβαδού έκαστου ορόφου, 72,72 τ.μ. και με ποσοστό συνιδ/σίας εκάστης οριζόντιας ιδιο- κτησίας 25% εξ αδιαιρέτου, σε οικοδομή επί οικοπέδου κείμενου στο Λαύριο Αττικής, στη θέση Αγορά της κτημ. περιφέρειας του Δ Λαυ- ρεωτικής, Δ.Ε. Λαυρίου, εντός του εγκεκριμέ- νου σχ. πόλεως, στο 50 Ο.Τ. και στις οδούς Συγγρού (ήδη Ελ. Βενιζέλου) και Ερμού αριθ- μός 3 (η 1) Η ως άνω ισόγειος οικία, απο- τελείται από 2 δωμάτια, κουζίνα και καμπινέ ισογείου, μετά του δικαιώματος υψούν β’ και γ’ υπέρ το ισόγειο, ορόφων, εκτάσεως: Α) του ισογείου 72,72 τ.μ. μετά ποσοστού επί του οι- κοπέδου (των 72,72 τ.μ.) 25% ήτοι συμμετο- χή, επί του οικοπέδου 18,18 τ.μ., Β) του δικαι- ώματος υψούν του β’ ορόφου έχοντος έκταση 72,72 τ.μ. μετά ποσοστού επί του οικοπέδου (των 72,72 τ.μ.) 25%, ήτοι συμμετοχή επί του οικοπέδου 18,18 τ.μ. και γ) του δικαιώματος υψούν του γ’ ορόφου έχοντος έκταση 72,72 τ.μ. μετά ποσοστού επί του οικοπέδου (των 72,72 τ.μ.) 25%, ήτοι συμμετοχή επί του οι- κοπέδου 18,18 τ.μ. Το ως άνω δικαίωμα, στα ανωτέρω ακίνητα, κατά το ανωτέρω ποσοστό (1/3 εξ αδιαιρέτου) περιήλθε στον καθού, δυ- νάμει του υπ’ αριθμ. 2.158/1981 πωλητηρίου συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Λαυρίου Ελευθερίας πλαϊνιώτη-Δουλγεράκη, μετεγ- γραμμένου στα βιβλία του Υποθ/κείου Λαυρί- ου σε τόμο 41 και αρ. 453, (κατά ψιλή κυριό- τητα) σε συνδυασμό με την με αρ. 30 τόμος 2ος έτος 1985 Ληξιαρχική πράξη Θανάτου, της επικαρπώτριας Ανατολής Καναχαλίδου του Νικολάου και σε συνδυασμό με την υπ. αριθμ. 5.842/4.6.1971 σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, του συμβολαιογράφου Λαυρίου Νικολάου Τζουμάρα. Αμφότερες οι ανωτέρω υπό στοιχεία (1) και (2) ιδιοκτησίες κείνται επί Οικοπέδου στη θέση «ΑγΟΡΑ» της κτηματι- κής περιφέρειας του Δήμου Λαυρεωτικής Δη- μοτικής Ενότητας Λαυρίου και εντός του εγκ.σχ. πόλεως ταύτης, στο 50 Ο.Τ. και στις οδούς Συγγρού (ήδη Ελ. Βενιζέλου) και Ερμού αρ. 3, (η 1), εμφαινομένου στο από 9/6/81, τοπο- γραφικό διάγραμμα, του πτ. Υπομηχανικού, Σπύρου Δουκέρη που προσαρτάται στο υπ’ αριθμ. 2.158/1981 συμβόλαιο της συμβ/φου Λαυρίου Ελευθερίας πλαϊνιώτη-Δουλγεράκη, υπό τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία ΑΒγΔΑ και συνορευόμενου Βόρεια σε πλευρά ΑΒ μή- κους 17,70μ., με την οδό Συγγρού (ήδη Ελ. Βενιζέλου) πλάτους 13μ., Νότια σε πλευρά Δγ μήκους 17,70μ., με ιδιοκτησία Ανδρέα Κα- ναχαλίδη, Ανατολικά σε πλευρά Βγ μήκους 11 μ. με ιδιοκτησία π. Χαραμή και Δυτικά σε πλευρά ΑΔ μήκους 11 μ. με την οδό Ερμού, εφ’ ης φέρει τον αριθμό 3 (η 1).
3) Επί της πλήρους κυριότητας, σε ποσο- στό 100% ενός διαμερίσματος υπό στοιχεία (Δ-1) του τετάρτου, υπέρ του ισογείου ορό- φου, επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών 54,50 τ.μ. και συνορευόμενο βόρεια με ιδιοκτησία Αδελφών Καναχαλίδη, ανατολικά με παλαιά βοηθητικά ισόγεια κτίσματα του ίδιου οικο- πέδου και με ιδιοκτησία Ευσταθίου Κάτσιου, νότια με το Δ-2 διαμέρισμα του ιδίου ορόφου και δυτικά με την οδό Ερμού με τα αναλογού- ντα 83,97/000 ποσοστά εξ’ αδιαιρέτου στο οικόπεδο και στα κοινόκτητα και κοινόχρηστα μέρη, πράγματα και εγκαταστάσεις μιας πο- λυκατοικίας χτισμένης, σε οικόπεδο έκτασης m2 διακοσίων σαράντα δύο (242 m2) κείμενο στο Δήμο Λαυρεωτικής Δ.Ε. Λαυρίου, στην περιφέρεια του ομωνύμου Δήμου στη θέση «Νυχτοχώρι» και επί της οδού Ερμού 5, στο Ο.Τ. 50, εμφαινόμενο στο από Σεπτεμβρίου 1997 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Σπύρου π. Δουκέρη, που είναι προσαρτημέ- νο στο 11.032/26-9-1997 και συνορευόμενο βόρεια με ιδιοκτησία Αδελφών Καναχαλίδη, Νότια με ιδιοκτησία Αποστ. Μπαμπάνα, Ανα- τολικά με ιδιοκτησία Ευσταθίου Κάτσιου και Δυτικά με την οδό Ερμού.
4) Επί της πλήρους κυριότητας σε ποσο- στό 100%, ενός διαμερίσματος υπό στοιχεία Δ-2 του τετάρτου υπέρ του ισογείου ορόφου επιφανείας μέτρων τετραγωνικών 96,30 τ.μ. και συνορευόμενο βόρεια με διαμέρισμα Δ-1 του ιδίου ορόφου εν μέρει με παλαιά βοηθητι- κά ισόγεια κτίσματα, ανατολικά με παλαιά βο- ηθητικά κτίσματα και με ακάλυπτο χώρο του ιδίου οικοπέδου και με ιδιοκτησία Ευσταθίου Κάτσιου, νότια με ιδιοκτησία Αποστ. Μπα- μπάνα και δυτικά με οδό Ερμού με τα αναλο- γούντα 152,67/000, ποσοστό εξ’ αδιαιρέτου στο παρακάτω οικόπεδο και στα κοινόκτητα και κοινόχρηστα μέρη, πράγματα και εγκατα- στάσεις μιας πολυκατοικίας χτισμένης σε οι- κόπεδο έκτασης διακοσίων σαράντα δύο m2 (242 m2) κείμενο στο Δήμο Λαυρεωτικής Δ.Ε. Λαυρίου στην περιφέρεια του ομωνύμου Δή- μου στη θέση «Νυχτοχώρι» και επί της οδού Ερμού 5, στο Ο.Τ. 50, εμφαινόμενο, στο από 9/97 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Σπύρου π. Δουκέρη που είναι προσαρτημέ- νο στο 11.032/97 και συνορευόμενο βόρεια με ιδιοκτησία Αδελφών Καναχαλίδη, Νότια με ιδιοκτησία Αποστ. Μπαμπάνα, Ανατολικά με ιδιοκτησία Ευσταθίου Κάτσιου και Δυτικά με την οδό Ερμού.
Τα παραπάνω ακίνητα (Δ1 - Δ2) περι- ήλθαν στον καθ’ ου δυνάμει του υπ’ αριθμ. 11.056/6-10-1997 συμβολαίου γονικής παρο- χής του Συμβ/φου Λαυρίου Κοσμά Αλιβιζάτου, μεταγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/ κείου Λαυρίου σε τόμο 67 και αρ. 210, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 11.032/97 σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας του συμβ/ φου Λαυρίου Κοσμά Αλιβιζάτου. γίνεται μνεία ότι τα παραπάνω ακίνητα υπό στοιχεία (3) και (4), ήτοι τα διαμερίσματα Δ-1 και Δ-2 απο- τελούν μία ενιαία κατοικία. Οι ανωτέρω ιδιο- κτησίες, για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται κατά τα ποσοστά που ανή- κουν στον οφειλέτη, επανεκτιμήθηκαν σύμ- φωνα με την υπ’ αριθμ. 5661/2015 Απόφα- ση του Μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών ως κάτωθι: Α) Το οικόπεδο εμβαδού 122 τ.μ. με τρία μαγαζιά και υπόγειο (κατά τον τίτλο κτήσης) στο Λαύριο Αττικής στη θέση «ΑγΟ- ΡΑ» κατά το 1/3 εξ αδιαρετου εκτιμήθηκε για #87.000# € πρώτη προσφορά, #58.000# €, Β) Η ισόγειος πεπαλαιωμένη οικία, εμβαδού 72,72 τ.μ. κατά το ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου εκτιμήθηκε για #36.000# € πρώτη προσφο- ρά, #24.000# €, γ) Το δικαίωμα υψούν του Β’ ορόφου επί της πεπαλαιωμένης οικίας κατά το ποσοστό 1/3 εξ αδιαρετου εκτιμήθηκε για #9.900# €, πρώτη προσφορά #6.600# € Δ) Το δικαίωμα υψούν του γ’ ορόφου επί της πεπαλαιωμένης οικίας κατά το ποσοστό 1/3εξ αδιαρετου εκτιμήθηκε για #9.900# € πρώ- τη προσφορά #6.600# €, Ε) Τα υπό στοιχεία Δ1 και Δ2 διαμερίσματα με ποσοστό κυριό- τητας 100% επιφ. 54,50 m2 96,30 m2 αντί- στοιχα τα οποία αποτελούν μια ενιαία κατοι- κία 150,80m2, εκτιμήθηκαν για #384.000# € πρώτη προσφορά #256.000# €. Βάρη: 1) Το υπό στοιχείο Α’ (οικόπεδο με τρία μαγαζιά και υπόγειο στη Θέση «ΑγΟΡΑ» στο Ο.Τ. 50 στις οδούς Συγγρού (ήδη Ελ. Βενιζέλου) και Ερμού αρ. 3 (ή 1) της Δ.Ε. Λαυρίου του Δή- μου Λαυρεωτικής και 2) Η ισόγειος οικία με δικαίωμα υψούν β’ και γ’ ορόφου σε οικοδο- μή επί οικοπέδου., κλπ, φέρουν προσημείω- ση Υποθήκης και προσωρινή διαταγή υπέρ της EFG EUROBANK ERGASIAS, 2) τα υπό στοιχεία Δ-1 και Δ-2 διαμερίσματα τα οποία αποτελούν μία ενιαία κατοικία, φέρουν δύο (2) προσημειώσεις Υποθήκης Υπέρ Εθνικής Τράπεζας και μία (1) προσημείωση Υποθή- κης και προσωρινή διαταγή υπέρ της EFG EUROBANK ERGASIAS. Όλα τα ανωτέρω ακίνητα φέρουν κατάσχεση υπέρ της επι- σπεύδουσας Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατά- ξεις του Κ.πολ.Δ. και οι όροι της περιλήψεως. ΑΘΗΝΑ 29/7/2016
Ο ΔίΚΑΣΤίΚΟΣ ΕπίΜΕΛΗΤΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤίΟΣ πΡΕΒΕΖίΑΝΟΣ

Τεύχος 9855 / 05-09-2016
3170/Α 28/9/2016
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Της με αριθμό 4.656/2011 κατασχετήριας έκθεσης μου, σε συνδυασμό με την 6.022/2016 Ι’ επαναληπτική περίληψη κατα- σχετήριας έκθεσης μου. Δικαστικός Επιμε- λητής: Νικόλαος Στυλ. Καραμάνογλου. Επι- σπεύδουσα: «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε», ως ειδική διάδοχο της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (HELLENIC BaNK PUBLIC COMPaNY LIΜITITED).». Οφειλέτρια: «BEST BUILDINGS ΚΤΗΜΑΤΙ- ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής στην Λεωφ. Κηφισίας αρ. 338 και εκπροσωπείται νόμιμα. Εκτελε- στός τίτλος: Η 5.246/2011 Διαταγής Πληρω- μής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας. Ποσό οφειλής: 210.000,00 €. Εκτίμηση: #1.350.000,00 €# για το (Α-1) κατάστημα του πρώτου ορόφου, #600.000,00 €# για το (Α-2) κατάστημα του πρώτου ορόφου και #660.000,00 €# για το. (Β-1) διαμέρι- σμα του δεύτερου ορόφου. Πρώτη προσφο- ρά: #227.000,00 €# για το (Α-1)κατάστημα του πρώτου ορόφου, #170.000,00 €# για το (Α-2) κατάστημα του πρώτου ορόφου και #190.000,00 €# για το (Β-1) διαμέρισμα (οριζόντια ιδιοκτησία) του δεύτερου ορόφου. Ημερομηνία πλειστηριασμού: Η 28η Σεπτεμ- βρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 4:00 μέχρι 5:00 το απόγευμα. Τόπος πλειστηρι- ασμού: Το Ειρηνοδικείο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ σε αίθουσα ορισμένη για τον σκοπό αυτό. Συμ- βολαιογράφος: Αθήνας, Μελπομένη Μπαρ- λαμά κάτοικος Αθήνας στην οδό Ακαδημίας αρ. 85 τηλ: 210 3810449. Περιγραφή κατα- σχεμένου: 1) Το (Α-1) κατάστημα-οριζάντια ιδιοκτησία του πρώτου (Α’) υπέρ το ισόγειο ορόφου τριώροφης οικοδομής με υπόγειο, η οποία αποτελείται από δύο κοιτώνες, ένα λίβινγκ-ρούμι, λουτρό, αποθήκη, κουζίνα, καθημερινό, διάδρομο, χώλλ και βεράντες, έχει επιφάνεια Μ.Τ.: 162,52 και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 135/οοο. Περιήλθε στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της οφειλέτριας με το με αριθμό 23890/10-12-2003 συμβό- λαιο αγοραπωλησίας οριζοντίων ιδιοκτησιών της Συμβολαιογράφου Κηφισιάς Μαρίας Δη- μητρακοπούλου - Παπαγιάννη, το οποίο είναι νόμιμα μετεγγραμμένου στα βιβλία μεταγρα- φών του Υποθηκοφυλακείου Κηφισιάς στον τόμο 87 με αριθμό 379. 2) Το (Α-2) διαμέρι- σμα του πρώτου (Α’) υπέρ του ισογείου ορό- φου το οποίο αποτελείται από δύο κοιτώνες, ένα λίβινγκ-ρούμι, λουτρό, αποθήκη, κουζίνα, καθημερινό, διάδρομο, χώλλ και βεράντες, έχει επιφάνεια Μ.Τ.: 187,70 και ποσοστό συ- νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικο- πέδου 135/οοο. Σύμφωνα με την με αριθμό 9.967/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρω- τοδικείου Αθήνας διορθώθηκε η περιγραφή των κατασχεμένων ακινήτων και συγκεκριμέ- να αναλυτικά και αυτολεξεί αυτή αναφέρει ότι: «Επί των άνω ιδιοκτησιών έχουν γίνει σημα- ντικές αυθαίρετες προσθήκες καθ’ υπέρβαση της με αριθμό 4030/1976 οικοδομικής άδειας και συγκεκριμένα όπως προκύπτει από τις από Σεπτεμβρίου 2011 κατόψεις του Α’ και Β’ ορόφου της οικοδομής, της αρχιτέκτονα μη- χανικού Γεωργίας Ανδρέου, στον μεν πρώτο όροφο, το συνολικό εμβαδά, με χρήση κατά- στημα, είναι 735,30 τμ αντί του προβλεπομέ- νου στην άδεια (κατοικία 180,30 τμ + ειδικό κτίριο 162,90 τμ) 343,30 τμ, δηλαδή υπάρχει αυθαίρετη προσθήκη 392,00 τμ, ενώ στον δεύτερο όροφο, το συνολικό εμβαδά, που πάλι χρησιμοποιείται ως κατάστημα είναι 430,05 αντί του προβλεπομένου στην άδεια οικοδομής 217,52 τμ με χρήση κατοικίας, δη- λαδή και εδώ υπάρχει αυθαίρετη προσθήκη 212,53 τμ. Το όλο ακίνητο χρησιμοποείται ενιαία ως κατάστημα. «Περιήλθε στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της οφειλέτριας, κατά το (1/4) εξ αδιαιρέτου με το με αριθμό 23890/10-12-2003 συμβόλαιο αγοραπωλη- σίας οριζοντίων ιδιοκτησιών της Συμβολαιο- γράφου Κηφισιάς Μαρίας Δημητρακοπούλου - Παπαγιάννη, το οποίο είναι νόμιμα μετεγ- γραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υπο- θηκοφυλακείου Κηφισιάς στον τόμο 87 με αριθμό 379, κατά δε τα (3/4) εξ αδιαιρέτου με το με αριθμό 23891/10-12-2003 συμβόλαιο αγοραπωλησίας οριζοντίων ιδιοκτησιών της ιδίας συμβολαιογράφου, το οποίο είναι νόμι- μα μετεγγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κηφισιάς στον τόμο 87 με αριθμό 380. 3) Το μοναδικό (Β-1) δι- αμέρισμα του δευτέρου (Β’) υπέρ το ισόγειο ορόφου, μετά του μελλοντικού και αβέβαιου δικαιώματος υψούν-ανεγέρσεως ορόφων επί του ορόφου τούτου, το οποίο αποτελείται από τέσσερα (4) δωμάτια, χώλλ, κουζίνα, και λου- τρό έχει επιφάνεια Μ.Τ.: 210,52 και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι- κοπέδου 400/οοο. Περιήλθε στην πλήρη κυ- ριότητα, νομή και κατοχή της οφειλέτριας με το με αριθμό 23891/10-12-2003 συμβόλαιο αγοραπωλησίας οριζοντίων ιδιοκτησιών της Συμβολαιογράφου Κηφισιάς Μαρίας Δημη- τρακοπούλου - Παπαγιάννη, το οποίο είναι νόμιμα μετεγγραμμένου στα βιβλία μεταγρα- φών του Υποθηκοφυλακείου Κηφισιάς στον τόμο 87 με αριθμό 380. Ανήκουν οι ανωτέ- ρω ιδιοκτησίες σε τριώροφη οικοδομή με υπόγειο, ισόγειο, πρώτο και δεύτερο υπέρ του ισογείου ορόφου κτισμένη σε οικόπεδο που βρίσκεται στον δήμο Κηφισιάς Αττικής και επί της Λεωφόρου Κηφισίας (πρώην Μα- ραθώνος, πρώην Ελευθερίου Βενιζέλου και πρώην Ι. Μεταξά) αρ. 338, και σύμφωνα με την νεότερη και ισχύουσα αρίθμηση της Λε- ωφόρου Κηφισίας φέρει τον αριθμό 338 με συνολική επιφάνεια έκτασης Μ.Τ.: 1.179,89. Προσημειώσεις-υποθήκες: 1) Προσημείωση υποθήκης υπέρ της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (HELLENIC BaNK PUBLIC COMPaNY LIMITED)» για ποσό 1.300.000,00 € εγγραφείσα την 19-12- 2003 (αφορά τα Α-1, Α-2, Β-1 ακίνητα). 2) Προσημείωση υποθήκης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, για ποσό 9.979,25 € εγγραφείσα την 5-10-2010 (αφορά το Α-1 ακίνητο).
ΑΘΗΝΑ 1/9/2016 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

3171/Α 28/9/2016
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Της υπ’ αρ. 525/01-07-2016 Β’ Επαναληπτικής Περίληψης Κατασχετήριας Έκθεσης Οριζόντιας Ιδιοκτησίας (Ακινήτου -Διαμερί- σματος), του Δικαστικού Επιμελητή του Πρω- τοδικείου Πειραιώς ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Κ. ΛΕΚΚΟΥ, Φειδίου αρ. 18 τηλ. 210-3842694. Δηλώνω ότι στις 28-09-2016 ημέρα Τετάρτη και από ώρες 16:00μ.μ.. - 17:00 μ.μ. στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, ενώπιον της Συμβ/φου Αθηνών κας. Ελένης Λαγιανδρέου (οδός Αιόλου αρ. 100), ως προσωρινή αρχειοφύλακας του αρχείου της τέως Συμβολαιογράφου Αθηνών, Όλγας Βερβιτσιώτη -Πυλιάνου, ή του νομίμου ανα- πληρωτή της θα βγει σε δημόσιο αναγκαστι- κό πλειστηριασμό η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη ΗΛΙΑ ΜΠΕΛΜΠΑ του Παναγιώτη και της Ευαγγελίας, κάτοικο Αθηνών, οδός Νεοχωρίου αρ.2-4 ή Χαλανδρίου Αττικής, οδός Διομήδους αρ.24-26, με επίσπευση της Μαρίας Πρέμι του Φιλίππ και της Δαφήνας, συζ. Δημητρίου Σταύρε, κάτοικος Αθηνών, οδός Σπύρου Λάμπρου αρ.6, για ποσόν οφειλής 10.214,77€ πλέον τόκων, εξόδων και εντολών βάσει της υπ’ αριθ: 492/2007 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Δια- δικασία Εργατικών Διαφορών). Δηλαδή: Το υπό στοιχεία Άλφα έψιλον κεφαλαία αριθμός ένα (ΑΕ-1) διαμέρισμα της εσοχής ήτοι του τετάρτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, πο- λυκατοικίας κειμένης στην Αθήνα, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως Αθηνών κατά τη θέση «ΤΟΥΡΚΟΒΟΥΝΙΑ» ή «ΚΩΝ- ΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΙΚΑ», πίσω από τη σχολή Ευελπίδων και επί της οδού Νεοχωρίου επι της οποίας φέρει τους αριθμούς 4-6 κτισμέ- νης επί οικοπέδου εκτάσεως μέτρων τετρα- γωνικών διακοσίων σαράντα τεσσάρων και 0,50 (244,50), εμφαινομένου του οικοπέδου με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ- Ε-Ζ-Η-Α στο από Μαρτίου 1972 τοπογραφι- κό σχεδιάγραμμα του μηχανικού Ξενοφώντα Παγώνη, που προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 1269/1972 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Θωμά Μπακαρόζου.
Το άνω ΑΕ-1 διαμέρισμα της εσοχής εμ- φαίνεται με τα στοιχεία αυτά στο από Οκτω- βρίου 1972 σχέδιο του μηχανικού Ξενοφώντα Παγώνη καθώς και στον με ίδια ημερομηνία πίνακα ποσοστικών αναλογιών του αυτού μηχανικού, που προσαρτώνται στην άνω υπ’ αριθμόν 1547/1972 πράξη του αυτού άνω συμβολαιογράφου καθώς και στο από Οκτωβρίου 1972 σκαρίφημα του αυτού μη- χανικού που προσαρτάται στο υπ’ αριθμόν 1.854 συμβόλαιο του άνω συμβολαιογρά- φου, αποτελείται από τρία δωμάτια, χώλλ, λουτρό, κουζίνα, και μια αποθήκη μετά της προ αυτού βεράντας, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τέσσερα (74) κατά το επισυναπτόμενο σχεδιάγραμμα και πίνακα στην πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και κατά το σκαρίφημα που προσαρτάται στο 1854 συμβόλαιο εξήντα εννέα (69) μετά δε την έκδοση από το Υπουργείο Δημοσίων Έρ- γων του οριστικού τίτλου περί μη κατεδάφι- σης αυθαιρέτου με α.α. 76/529 που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.720/1977, η επιφάνεια αυτού είναι μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τέσσερα (74) όγκο ιδιόκτητο μέ- τρα κυβικά διακόσια είκοσι δύο (222), αναλο- γία όγκου κοινοχρήστων μέτρα κυβικά είκοσι δύο (22) ήτοι συνολικό όγκο μέτρα κυβικά διακόσια σαράντα τέσσερα (244), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέ- δου πενήντα επτά χιλιοστά (57/οοο), αναλο- γία δαπανών κοινοχρήστων εξήντα τρία χιλι- οστά (63/οοο), ανελκυστήρα εκατόν πενήντα χιλιοστά (150/οοο) και ψήφους εξήντα τρεις επί συνόλου χιλίων (63/1000) και συνορεύει ανατολικά με την οδό Νεοχωρίου, δυτικά με κοινόχρηστο διάδρομο, κλιμακοστάσιο και ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, νότια με κλιμακο- στάσιο, κοινόχρηστο διάδρομο και κοινόχρη- στο δώμα πολυκατοικίας και πέραν τούτου με ξένη ιδιοκτησία και βόρεια με ακάλυτπο χώρο οικοπέδου και ξένη ιδιοκτησία.
Το παραπάνω ακίνητο περιήλθε στον οφειλέτη: α) με το υπ’ αριθμ. 5607/22-10- 1997 Συμβόλαιο Γονικής Παροχής της ψιλής κυριότητας Οριζόντιας Ιδιοκτησίας, της Συμβ/ φου Αθηνών Παναγιώτας Τσαβδαρίδου -Λα- γοπάτη, που έχει μεταγραφεί στα βιβλία των μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων στον τόμο 4117 και με αριθμό 237 και β) Με το υπ’ αριθ- μόν 4175/2002 συμβόλαιο της συμβολαιο- γράφου Πειραιώς Βασιλικής Στέφα, το οποίο έχει μεταγραφεί στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στον τόμο 4399 και με αριθμό 438, η παρέχουσα την γονική παροχή Ευαγγελία Καστρισίου παραιτήθη- κε από την παρακρατηθείσα επικαρπία του επίμαχου διαμερίσματος με στοιχεία ΑΕ-1 και έτσι ο οφειλέτης Ηλίας Μπέλμπας έγινε πλήρης κύριος αυτού και αποδέχθηκε την παραίτηση αυτή. Τιμή πρώτης προσφοράς κατά την έναρξη του πλειστηριασμού ορίζεται η αντικειμενική τιμή του ακινήτου όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41α του ν.1249/1982, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν ήτοι το ποσό των 74.037,00 Ευρώ.
ΒΑΡΗ: Σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 15668/2014 Πιστοποιητικό του Υποθηκοφυ- λακείου Αθηνών υπάρχουν τα εξής βάρη: 1) Εγγραφή Προσημείωσης ΥΠΕΡ Τράπεζας ι εφ τζι Γιούρομπανκ Εργασίας Α.Ε. για πο- σόν 78.000,00€ εγγραφείσα την 24-05-2002, 2) Προσημείωση ΚΑΤΑ ιδίου ως άνω ΥΠΕΡ Αλφα Τραπέζης ΑΕ για ποσόν 28.595,78 Ευρώ, εγγραφείσα στις 21-6-2013, τραπεί- σα ολικώς σε ΥΠΟΘΗΚΗ, στις 26-9-2014, 3) Αναγκαστική Κατάσχεση ΚΑΤΑ ιδίου ως άνω ΥΠΕΡ Μαρίας Πρέμι του Φιλίππ και της Δαφήνας συζ. Δημητρίου Σταύρε για ποσό 4.232,70€ εγγραφείσα την 26-01-2009, στο περιθώριο της οποίας εσημειώθη: α) η από 29-07*2014 Αναγγελία της ιδίας Μαρίας Πρέ- μι για ποσόν 10.414,77 Ευρώ, εγγραφείσα την 1-9-2014, β) Δήλωση συνεχίσεως πλει- στηριασμού της ιδίας Μαρίας Πρέμι για πο- σόν 10.214,77 Ευρώ, εγγραφείσα στις 20-10- 2014, 4) Η από 3-1-2013 Προσωρινή Διαταγή της Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικεί- ου Αθηνών περί απαγόρευσης κάθε νομικής και πραγματικής μεταβολής των πραγμάτων ΚΑΤΑ ιδίου, ΥΠΕΡ Αλφα Τραπέζης ΑΕ για ποσόν 30.521,07€, εγγραφείσα την 1η-2- 2013, 5) Αναγκαστική κατάσχεση ΚΑΤΑ ιδίου, ΥΠΕΡ Δήμου Αθηναίων, για ποσόν 6.969,54 Ευρώ, εγγραφείσα στις 5-5-2014.
Κατά τα λοιπά θα ισχύσουν οι όροι της Περίληψης μου και οι σχετικές διατάξεις του Κ.Πολ.Δ.
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

3174/Α 28/9/2016
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Της με αριθμ. 3.480/2016 κατασχετήριας Έκθεσης Ακινήτου του Δικ. Επιμελητού της Περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, με έδρα το Πρωτοδικείο της Αθήνας, ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ι. ΠΡΕΚΕΤΕ, κατοίκου Αθηνών, οδός Σόλωνος αρ. 102.- Στις 28.9.2016 έτους, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 4 έως 5 το απόγευμα της ιδίας ημέ- ρας στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Μεγά- ρων και ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθη- νών κ. Κων/νας Παπαζαφειροπούλου (οδός Πατησίων αρ. 4), τηλ. 210-38.25.329, ή του νομίμου αναπληρωτού της σε περίπτωση κωλύματος αυτής, εκτίθεται σε δημόσιο ανα- γκαστικό πλειστηριασμό το δια της με αριθμ. 432Β’/24.10.2013 κατασχετήριας Έκθεσης του Δικ. Επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραι- ώς, Σταματίου Ν. Χατζηδάκη, αναγκαστικώς κατασχεθέν ακίνητο του οφειλέτου Μάριου Καρνέζη του Δημητρίου και της Αλεξάνδρας, κατοίκου Ελληνικού, οδός Καλλιπόλεως αρ. 53, με επίσπευση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «aLPHa BaNK» που εκπροσωπείται νόμιμα και εδρεύει στην Αθήνα, (οδός Σταδί- ου αρ. 40), δικαιούμενης λαμβάνειν από τον παραπάνω οφειλέτη δυνάμει της με αριθμόν 297/2007 διαταγής πληρωμής της κ. Δικα- στού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίν- θου, για ποσό το οποίο περιορίζει η επισπεύ- δουσα σε Ευρώ 210.000 επιφυλασσομένη να αναγγελθεί για το υπόλοιπο της απαιτήσεως της, πλέον τόκων και εξόδων εν γένει, ήτοι:
Ένα οικόπεδο (άρτιο και οικοδομήσιμο τμήματος αρχικού μεγαλύτερου οικοπέδου το οποίο κατατμήθηκε σε δύο άρτια οικοδομήσι- μα οικόπεδα) μετά των επ’ αυτού κτισμάτων ήτοι ισόγειας οικίας και ισόγειας αποθήκης, το οποίο (οικόπεδο μετά κτισμάτων) βρίσκε- ται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πό- λεως Κινέττας, κτηματικής περιφερείας της Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων, του Δήμου Μεγαρέων, της Περιφερειακής Ενότητας Δυ- τικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, στην θέση «Ποταμός Πίκας», εντός του υπ’ αριθμ. 193 οικοδομικού τετραγώνου και επί της δια- σταυρώσεως των οδών Γερανείων και Αγίου Γεωργίου.
Το (εναπομείναν στην ιδιοκτησία του οφει- λέτου), τμήμα οικοπέδου (που είναι ένα άρτιο και οικοδομήσιμο αυτοτελές οικόπεδο), μετά των επ’ αυτού κτισμάτων, ήτοι α) ισόγειας οικίας επιφανείας μ.τ. (81,15) και β) ισόγειας αποθήκης, επιφανείας μ.τ.(22,20), είναι εκτά- σεως μ.τ. (1.489,14)
Επί του παραπάνω ακινήτου υφίστανται οι εξής εγγραφές:Κατά του Μάριου Καρνέζη του Δημητρίου και της Αλεξάνδρας, και των προκτητόρων αυτού: 1) Αλεξάνδρας Μελ. Παπαγεωργίου, 2) Δημητρίου Ιωάννη Καρνέζη, ΕΙΔΙΚΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΚΑΤ’ ΑΥΤΩΝ (ο έλεγχος έως το έτος 1970)
Υποθήκη Υπέρ της εν Αθήναις εδρευού- σης «Άλφα Τράπεζα ΑΕ» και τον δ.τ. «alpha Bank», διά ποσόν ΕΥΡΩ 322.940,67.
Τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται, με την υπ’ αριθ. 5141/2015 απόφαση του Μονομε- λούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ασφαλιστικά μέ- τρα), το ποσό των 150.000 Ευρώ.
Κατά τα λοιπά ο πλειστηριασμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. και τους όρους που αναφέρονται στην πιο πάνω έκθεση και στην με αριθμόν 3.480/2016 πε- ρίληψη μου.
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ι. ΠΡΕΚΕΤΕΣ

3183/Α 28/9/2016
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Της με αριθ. 1.351/16 Β’ ΕΠΑΝ. ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ μου της με αριθ. 1.335/15 κατασχετή- ριας έκθεσης μου Ακίνητης Περιουσίας. Ο Δικ. Επιμελητής στο Πρωτ. Αθηνών Γεώργι- ος Αναστ. Βαφειάδης, κάτοικος Αθηνών (Νι- κηταρά 8). Δηλοποιώ ότι: Στις Είκοσι Οκτώ (28) Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και από την 4η έως και την 5η απογευματινή ώρα της ίδιας ημέρας, στο Ειρηνοδικείο Αθη- νών και ενώπιον της Συμ/φου Αθηνών κας Άννας ΣΙΜΟΥ- ΚΟΣΜΑΤΟΥ (Κωλέττη αρ, 11- Αθήνα) τηλ. 210 3806372 ή του νόμιμου αναπληρωτή της, θα γίνει δημόσιος αναγκ. πλειστηριασμός της κατασχεθείσας Ακίνητης Περιουσίας του καθ’ού η εκτέλεση κ. Δημητρί- ου Γ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, κατοίκου Ν. Μάκρης, με επίσπευση της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπρ/ται νόμιμα ως ειδικής διαδόχου της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ», σε εκτέλεση του Α’ εκτελεστού απογράφου της με αριθ. 1.145/2012 Διαταγής Πληρω- μής του Μ. Π. Πειραιά, για ποσό απαιτήσεως (50.000,00) Ε πλέον τόκων και εξόδων (επι- φυλασσόμενη η επισπεύδουσα για το υπό- λοιπο ποσό της απαίτησης της) και (10,00) Ε για την εντολή εκτέλεσης και του οποίου η περιγραφή έχει ως ακολούθως: 1) Η (Υ- 2) οριζόντια ιδιοκτησία που αποτελείται από ένα χώρο αποθήκευσης ξύλων, χώρο πλυ- ντηρίου - σιδερωτήριου, κελλάρι, διάδρομο, αποθήκη, εσωτερική σκάλα ανόδου προς την (Ι-2) ισόγειο ιδιοκτησία και άλλη σκάλα προς την αυλή. Η ιδιοκτησία αυτή έχει επιφάνεια μικτή μ.τ. (73,50 τ.μ.) και ποσοστό συνιδιο- κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (3 ο/οο), 2) Η (Ι-2) οριζόντια ιδιοκτησία που αποτελείται από μία είσοδο, καθιστικό με συ- νεχόμενη κουζίνα και τραπεζαρία, εσωτερική σκάλα καθόδου προς την Υ-2 αποθήκη του υπογείου, μπάνιο και ένα υπνοδωμάτιο, με εξώστες και βεράντες. Έχει επιφάνεια μικτή μ.τ. (73,50 τ.μ.) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (203 ο/οο) και 3) τα (203 ο/οο) εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τα οποία αντιστοιχούν στο δικαίωμα υψούν. Σύμφωνα με την υπ’α- ριθ. 3188/2016 Απόφαση του Μ. Π. Αθηνών το δικαίωμα υψούν έχει ήδη οικοδομηθεί με την υπ’ αριθ. 1343/1993 άδεια οικοδομής της Πολεοδομίας Αγ. Παρασκευής και προστέθη- καν πάνω από τον ισόγειο όροφο, άλλοι δύο όροφοι (πρώτος όροφος και δώμα), οι οποίοι είναι ημιτελείς, συνολικής επιφανείας (147) τ.μ., όγκου (540,00) μ.κ. και ύψους (10,60) μ. και ότι ειδικότερα πρόκειται για 1. Πρώ- το πάνω από το ισόγειο όροφο, επιφανείας (73,28) τ.μ., που αποτελείται από εσωτερική κλίμακα καθόδου που οδηγεί στο ισόγειο, δύο δωμάτια με εξώστες και λουτρό, 2. Δώμα επιφανείας (73,28) τ.μ. ττου αποτελείται από εσωτερική κλίμακα καθόδου που οδηγεί στον πρώτο όροφο, υπνοδωμάτιο, καθιστικό με εξώστες και μικρό λουτρό (W.C.). Οι ως άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες βρίσκονται επί ενός οικοπέδου, κειμένου στη θέση «Ζούμπερι» της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα, το οποίο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και βρίσκεται επί της Λ. Πο- σειδώνος αρ. 66, με τον αριθ. 2 του Γ. 777 Ο.Τ. και είναι εκτάσεως μ.τ. (1278,47). Επι του άνω ακινήτου, μέχρι την ημέρα εγγρα- φής της κατάσχεσης και σύμφωνα με το με αριθ. 836/15 Πιστοποιητικό του κ. Υποθ/κα Σπάτων υπάρχουν τα εξής βάρη: Α) 1. Προ- σημείωση ΚΑΤΑ Δημητρίου Γ. ΣΠΥΡΟΠΟΥ- ΛΟΥ ΥΠΕΡ της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ» για δρχ. (7.000.000), που γράφτηκε στις 4-5- 1998, 2. Προσημείωση ΚΑΤΑ και ΥΠΕΡ των ιδίων για δρχ. (18.000.000), που γράφτηκε στις 2-6-2000 και η οποία στις 20-3-2013 ετράπη ολικώς σε υποθήκη, 3. Προσημείω- ση ΚΑΤΑ και ΥΠΕΡ των ίδίων για (70.000,00) Ε, που γράφτηκε στις 19-6-2003 και η οποία στις 20-3-2013 ετράπη ολικώς σε υποθήκη, 4. Προσημείωση ΚΑΤΑ του ιδίου ΥΠΕΡ της «Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμι- τεδ» για (108.000,00) Ε, που γράφτηκε στις 2-8-2006, 5. Προσημείωση ΚΑΤΑ και ΥΠΕΡ των αμέσως ανωτέρω για (52.500,00) Ε, που γράφτηκε στις 28-3-2011, Β) 1. Αναγκαστική Κατάσχεση ΚΑΤΑ Δημητρίου Γ. ΣΠΥΡΟΠΟΥ- ΛΟΥ με επίσπευση της Δ.Ο.Υ. Ν. Φιλαδέλ- φειας για (6.860,45) Ε, που γράφτηκε στις 2-3-2007 επι των (Ι-2) ιδιοκτησίας του ισογεί- ου και (Υ-2) ιδιοκτησίας του υπογείου και 2. Αναγκαστική Κατάσχεση ΚΑΤΑ Δημητρίου Γ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ με επίσπευση της Δ.Ο.Υ. Ν.Φιλαδέλφειας για (15.165,65) Ε, που γράφτη- κε στις 10-1-2012 επι των (Υ-2) ιδιοκτησίας του υπογείου ορόφου και (Ι-2) Ιδιοκτησίας του ισογείου ορόφου. Η έρευνα έγινε κατά του άνω οφειλέτη, της παρέχουσας του και των προκατόχων της. Τα άνω ακίνητα εκτιμή- θηκαν κατά την κατάσχεση τους ως εξής: α. Η Υ-2 Αποθήκη του Υπογείου, εκτιμήθηκε με το ποσό των (27.000,00) Ε, β. το Ι-2 Διαμέρισμα του Ισογείου Ορόφου, εκτιμήθηκε με το ποσό των (147.000,00) Ε και γ. Το δικαίωμα υψούν που έχει ήδη οικοδομηθεί, εκτιμήθηκε με το ποσό των (165.000,00) Ε. Τιμή πρώτης προ- σφοράς κατά την ημέρα του πλειστηριασμού και για την έναρξη αυτού, ορίζεται η αντικει- μενική αξία των άνω ακινήτων ήτοι: α. για την Υ-2 Αποθήκη του Υπογείου, το ποσό των (18.000,00) Ε, β. για το Ι-2 Διαμέρισμα του Ισογείου Ορόφου, το ποσό των (98.000,00) Ε και γ. για το δικαίωμα υψούν που έχει ήδη οικοδομηθεί, το ποσό των (110.000,00) Ε. ΑΘΗΝa 29/7/2016
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑ 8-10 ΑΘΗΝΑ 10678 ΤΗΛ. 3303933

Τεύχος 9856 / 09-09-2016
3224/Α 28/9/2016
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟ 605/2016 Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟ 601/29-05-2015 ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΑΚΙ- ΝΗΤΟΥ (ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ). Ο Δικαστικός Επι- μελητής του Εφετείου Πειραιά, που έχω την έδρα μου στο Πρωτοδικείο Αθηνών ΝΙΚΟΛΑ- ΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΣ κάτοικος Αθή- νας οδός Ιπποκράτους αριθμός 4, ΓΝΩΣΤΟ- ΠΟΙΩ ΟΤΙ: Στις είκοσι οκτώ (28) του μήνα Σεπτεμβρίου του δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016) έτους, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 16ης μέχρι της 17ης ώρας μ.μ. της ίδιας μέρας στην Αθήνα και στο Ειρηνοδικείο Αθήνας και ενώπιον της επί του πλειστηριασμού υπάλ- ληλου Συμβολαιογράφου Αθήνας κ. Βαρβά- ρας Ανδρέα Σγούρα, κάτοικου Αθηνών οδός Καποδιστρίου αρ. 18 τηλ. 210-3801906, και σε περίπτωση νόμιμου κωλύματος της ενώ- πιον του νόμιμου αναπληρωτή της, θα εκτε- θεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό το κατωτέρω αναφερόμενο και περιγραφό- μενο ακίνητο (οικόπεδο) της κυριότητας του οφειλέτη Ανδρέα Καββαδία του Ιωάννη και της Ανθής - Ανθούλας, κάτοικο Αθήνας οδός Κεραμεικού αρ.47, κατόπιν επίσπευσης της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «West Oil Εκμετάλλευση Πρα- τηρίων και Εμπορία Πετρελαιοειδών ΕΠΕ» με Α.Φ.Μ. 998928068 η οποία εδρεύει στο Χαϊδάρι Αττικής Λεωφ. Καβάλας αρ. 225 και εκπροσωπείται νόμιμα, του οποίου η ακρι- βής περιγραφή και τα απαραίτητα στοιχεία για την ταυτότητα αυτού έχει ως ακολούθως: Ένα (1) οικόπεδο, κείμενο στη θέση «Τρά- χωνες» εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πριν του Δήμου Αργυρουπόλεως Αττικής, πριν της περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων και ήδη σήμερα στη Δημοτική Κοινότητα Αργυ- ρούπολης, του Δήμου Ελληνικού -Αργυρού- πολης, της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής και επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης επί της οποίας φέ- ρει τον αριθμό 600, αποτελεί δε μέρος του 94 Ο.Τ., έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά εξήντα οκτώ και τριάντα τέσσερα (68,34) τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό ένα εκατοστό και 0,66/οο (1,66) εξ’ αδιαιρέτου του μείζονος οικοπέδου. Το ως άνω οικόπεδο συνορεύει κατά τους τίτλους Βόρεια επί πλευράς Α-Β του άνω σχεδιαγράμματος μήκους μέτρα οκτώ και σαράντα (8,40) με ιδιοκτησία Ελ- ληνικού Δημοσίου, Νότια επί πλευράς Δ-Ε μήκους μέτρα εννέα και σαράντα (9,40) με ιδιοκτησία Πέτρου Πετρά και Ευαγγ. Δαρδα- μανέλη, Ανατολικά επί τεθλασμένης πλευράς Β-Γ-Δ μήκους μέτρα πέντε και πενήντα (5,50) και δύο και εβδομήντα (2,70) με ιδιοκτησίες Ιωάννου Καββαδία και Αικατερίνης Κουλα- ζάκου και Δυτικά επί προσώπου μέτρα οκτώ (8,00) και επί πλευράς Α-Ε με την Λεωφ. Βουλιαγμένης. ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΕΥΡΩ εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) το οποίο δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. ΑΠΑΙΤΗΣΗ: ΕΥΡΩ 57.180,18. ΒΑΡΗ: 1) Προσημείωση δια ΕΥΡΩ πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000) Κατά του οφειλέτη Ανδρέα Καββαδία του Ιωάννη και Υπέρ της επισπεύδουσας «West Oil Εκμετάλλευση Πρατηρίων και Εμπορία Πετρελαιοειδών ΕΠΕ» εγγραφείσα στις 27-12-2013 Τραπεί- σα ολικώς σε Υποθήκη την 12-12-2014, 2) Η από 25-01-2013 Προσωρινή Διαταγή Προ- έδρου του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών δια ΕΥΡΩ πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000) Κατά και Υπέρ των ιδίων ως άνω εγγραφείσα στις 26-02-2013. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατά- ξεις του Α.Κ. και του Κ.Πολ.Δ. και οι όροι της παρούσης μου.
ΑΘΗΝΑ, 26-07-2016 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2105233405

3229/Α 28/9/2016
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Η Δικαστική Επιμελήτρια του Εφετείου Πειραιώς με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιώς ΕΛΕΝΗ ΣΠ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, σύμ- φωνα με το Νόμο, ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ: Στις 28 Σεπτεμβρίου 2016 έτους, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16-17 μ, στο κατάστημα του Ειρηνοδικεί- ου Αθηνών, που έχει καθορισθεί νόμιμα για τους πλειστηριασμούς του Δήμου Αθηναίων, εκτεθήσονται σε δημόσιο αναγκαστικό πλει- στηριασμό ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Δέσποινας Σακκά, κατοίκου Αθη- νών, οδός Σταδίου αρ. 39, ή αν αυτή κωλύε- ται ενώπιον του νομίμου αναπληρωτή της τα με επίσπευση των 1.-Ιωάννας Παφύλα του Δημητρίου και της Κωνσταντίνας, κατοίκου Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Θερμοπυ- λών αριθμός 9 και 2.- Γεωργίου Αρώνη του Αρη και της Κωνσταντίνας, κατοίκου Αμαρου- σίου Αττικής, οδός Φραγκοκκλησιάς αριθμός 56, ως νομίμους εξ αδιαθέτου κληρονόμους της Κωνσταντίνας Πασσά του Νικολάου, χή- ρας Δημητρίου Παφύλα, ως εκ της διαθήκης μοναδική κληρονόμος του αποβιώσαντος συζύγου της Δημητρίου Παφύλα αναγκαστι- κά κατασχεμένα ακίνητα (ψιλή κυριότητα) του οφειλέτη Ευάγγελου Σαραντόπουλου του Ιω- άννη και της Ελένης, κατοίκου Βούλας Αττι- κής, οδός Νισύρου αρίθμος 2 και σύμφωνα με τους όρους της με αριθμό 7437/2016 Β’ Επαναληπτικής Περίληψης μου κατασχετή- ριας έκθεσης, ήτοι: Την ψιλή κυριότητα των με αριθμούς τρία (3) και τέσσερα (4) διαμερι- σμάτων του πέμπτου (Ε’) πάνω από το ισό- γειο ορόφου, μιας πολυκατοικίας, κειμένης στην Αθήνα, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Αθηναίων, στην θέση «ΒΟΥΣΑΚΙ» στην συνοικία Παγκράτι, στη συμβολή των οδών Βασιλέως Γεωργίου στην οποία φέρει τον αριθμό 52 και Ιοφώντος, κτισμένης σε οικόπεδο έκτασης μέτρα τετραγωνικά τρια- κόσια εξήντα τέσσερα και 20/00 (364,20) και συνορεύεται ΒΟΡΕΤΑ με την οδό Βασιλέως Γεωργίου, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με την οδό Ιοφώντος, ΝΟΤΙΑ με ιδιοκτησία διαφόρων, πρώην συ- νεταιρισμού «Ο ΦΟΙΝΙΞ» και ΔΥΤΙΚΑ με ιδι- οκτησία διαφόρων ιδιοκτητών και ειδικότερα: 1.- Το με αριθμό τρία (3) διαμέρισμα του πέ- μπτου (Ε’) πάνω από το ισόγειο ορόφου της προπεριγραφείσης πολυκατοικίας, αποτελεί- ται από σαλόνι, χώλλ, δύο (2) κοιτώνες, κουζί- να και λουτρό, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγω- νικά εβδομήντα και 30/00 (70,30), ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 36,24/000 εξ αδιαιρέτου, ήτοι μέτρα τετραγωνικά δέκα τρία και 20/00 (13,20) και συνορεύει ΑΝΑΤΟΛΙ- ΚΑ με το με αριθμό τέσσερα (4) διαμέρισμα, ΝΟΤΙΑ εν μέρει με το με αριθμό τέσσερα (4) διαμέρισμα, με κοινόχρηστο διάδρομο και φωταγωγό, ΔΥΤΙΚΑ με φωταγωγό και με το με αριθμό δύο (2) διαμέρισμα και ΒΟΡΕΙΑ με την οδό Βασιλέως Γεωργίου. ΚΑΙ 2.- Το με αριθμό τέσσερα (4) διαμέρισμα του πέμπτου (Ε’) πάνω από το ισόγειο ορόφου της προ- περιγραφείσης πολυκατοικίας, αποτελείται από χώλλ, σαλόνι, δύο (2) κοιτώνες, κουζίνα, λουτρό, αποθήκη και W.C, έχει επιφάνεια μέ- τρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι δύο και 10/00 (122,10), ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικό- πεδο 63,15/000 εξ αδιαιρέτου, ήτοι μέτρα τε- τραγωνικά είκοσι τρία (23,00) και συνορεύει ΒΟΡΕΙΑ με την οδό Βασιλέως Γεωργίου και κοινόχρηστο διάδρομο ορόφου, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με την οδό Ιοφώντος, ΝΟΤΙΑ με όριο οικοπέ- δου και ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και ΔΥΤΙ- ΚΑ με το με αριθμό τρία (3) διαμέρισμα, με κοινόχρηστο διάδρομο ορόφου, με κεντρικό κλιμακοστάσιο και με ακάλυπτο χώρο οικοπέ- δου.- ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΥΡΩ #140.544,18#.- Τιμή πρώτης προσφοράς και κατά την ψιλή κυρι- ότητα αυτών ως εξής: α.- Το με αριθμό τρία (3) διαμέρισμα του πέμπτου (Ε’) πάνω από το ισόγειο ορόφου αντί ποσού ΕΥΡΩ ενε- νήντα τεσσάρων χιλιάδων #94.000,00# και β.- Το με αριθμό τέσσερα (4) διαμέρισμα του πέμπτου (Ε’) πάνω από το ισόγειο ορόφου αντί ποσού ΕΥΡΩ εκατόν ογδόντα χιλιάδων # 180.000,00#.-
ΑΛΙΜΟΣ 06- 09 -2016
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΣΠ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

3240/Α 28/9/2016
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ υπ’ αριθ. 507/2016 Η’ Επαν. ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ της υπ’ αριθ. 311/2009 Κατ/σης Ακι- νήτου. Εγώ ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφ. Αθηνών, Ευγένιος Αθ. Πετρουτζής, ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ στις 28-9-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 έως 17:00, εντός ή εκτός του Ειρηνο- δικείου Αμαρουσίου, ενώπιον της Συμ/φου Αθηνών Άνδρης Δρακούδη, θα εκτεθεί σε πλειστηριασμό η περιουσία των οφειλετών α) Κων/νου Λεβαντή του Ιωάννη και της Ιφι- γένειας, και β) Δήμητρας συζύνου Κων/νου Λεβαντή, το γένος Στρατή, κατοίκων Εκάλης, οδός Πλατάνων αρ. 40, με επίσπευση του Γεωργίου Μπλέτα, κατοίκου Κρυονερίου, βά- σει της 971/2008 Δ/γης Πληρωμής του Μον. Πρωτ. Πειραιώς, και οφειλή 50.000€, ήτοι: το 1/2 του κάθε οφειλέτου από το ισόγειο του Α1 κτιρίου, που αποτελείται από σαλόνι, τρα- πεζαρία, κουζίνα, διάδρομο και W.C., εξώ- στη προς την οδό Πλατάνων, έχει επιφάνεια 103,58τ.μ και συνδ/σια στο οικόπεδο 81/000, συνορεύει: ΒΟΡΕΙΑ με πρασιά και πέραν αυ- τής με την οδό Πλατάνων, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με το ισόγειο του Α2 κτιρίου, ΝΟΤΙΑ με ακάλυπτο χώρο και ΔΥΤΙΚΑ με ακάλυπτο χώρο. Βρίσκε- ται σε οικόπεδο 3.008,59τ.μ στη Δ.Κ Εκάλης, επί Λ. Θησέως & οδό Πλατάνων αρ. 40 στο ΟΤ 3, Τιμή πρώτης προσφοράς 275.000,00€ Βάρη: α) τρεις προσημειώσεις συν. ποσού 841.633,00€ κατά των Κων/νου Λεβαντή και Δήμητρας Στρατή, συζ. Κων/νου Λεβαντή, υπέρ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ», β) προση- μείωση για 300.000,00€, κατά ιδίων, υπέρ «Άλφα Τράπεζα Α.Ε.»
ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

3245/Α 28/9/2016
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2618/2015 Κατ/ριας έκθεσης μου, σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. 2757/2016 Γ’ Επ. Περίληψη μου. Την 28η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και τις ώρες 16.00-17.00 εντός Κατ/τος του Ειρηνοδικεί- ου Νίκαιας (Ερμού 6) ή όπου αλλού γίνονται πλειστηριασμοί ακινήτων της περιφέρειας του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη και ενώπιον του Συμ/φου Πειραιά, Στέφανου Βασιλάκη, κατοίκου Πειραιά (Βασ. Γεωργίου Α’ 21) ή του νομίμου αναπληρωτή του σε περίπτωση που αυτός εμποδίζεται, θα βγει σε πλειστηριασμό η ακίνητη περιουσία της οφειλέτιδας Αγγε- λικής ΔΕΒΕΤΖΑΚΗ του Εμμανουήλ και της Βασιλείας [ΑΦΜ 077267882], κατοίκου Με- λισσιών (Πραξιτέλους 4), για να πληρωθεί η επισπεύδουσα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» [ΑΦΜ 094014298], που εδρεύει στην Αθήνα και εκπ/ται νόμιμα, το ποσό € #100.000#, που αποτελεί μέρος της επιταχθείσας απαίτησης της, με την επιφύλαξη για την είσπραξη του υπολοίπου, που απορρέει από την υπ’ αρ. 389/2006 Απόφαση του ΠΠΠ, η οποία κατέ- στη τελεσίδικη δυνάμει της υπ’ αρ. 91/2007 Απόφασης του Εφετείου Πειραιά, ήτοι: Το πο- σοστό 20% εξ αδιαιρέτου: Α] της (Υ-1) απο- θήκης του υπογείου, Β] του (Κ-1) κατ/τος του ισογείου και Γ] του (Κ-3) κατ/τος του ισογείου, μιας πολυωρόφου οικοδομής, που βρίσκεται στην Δ.Ε. Νίκαιας, του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, της περιφερειακής ενότητας Πειραι- ώς, της περιφέρειας Αττικής, στον προσφυ- γικό συνοικισμό «ΚΑΡΑΒΑ Β» και στην οδό Π. Ράλλη, αρ. 484. Α] Η (Υ-1) αποθήκη του υπογείου, αποτελείται από (1) αίθουσα, έχει επιφάνεια μτ (408) και ποσοστό συνιδιοκτη- σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (90/1000). Β] Το (Κ-1) κατ/μα του ισογείου, αποτελείται από (1) ενιαίο χώρο μετά W.C. και παταριού μτ (75) έχοντος του κατ/τος επιφάνεια μτ (164) και ποσοστό συνιδιοκτη- σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (74/1000). Γ] Το (Κ-3) κατ/μα του ισογείου, αποτελείται από (1) ενιαίο χώρο μετά W.C. και παταριού, εμβαδού μτ (75) ή όσης επιφά- νειας και αν είναι, έχοντος του κατ/τος επιφά- νεια μτ (168) και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (74/1000). Κατά την ημέρα της εκτέλεσης, διαπιστώθηκε ότι το (Κ-1) κατ/μα και το (Κ-3) κατ/μα του ισο- γείου, έχουν συνενωθεί σε (1) ενιαίο κατ/μα, είναι μισθωμένα στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΒΕΡ- ΒΕΡΗ Ο.Ε.» και λειτουργεί ως κρεοπωλείο - παντοπωλείο. Σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αρ. 736/2015 Απόφασης του Μ.Π.Π. (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), στην πε- ριγραφή των ακινήτων προστίθενται τα εξής: Α) Στο (Κ-1) κατ/μα του ισογείου, το πατάρι έχει διαμορφωθεί σε επιφάνεια μτ (125), με σιδερένιους κυλοδοκούς, με πάτωμα από πλακάκι και ψευδοροφές από αλουμίνιο, στο οποίο υπάρχουν δύο πακτωμένοι - ψυκτικοί θάλαμοι, επιφανείας μτ (19) έκαστος και χω- ρητικότητας μκ (50), ενώ στο ισόγειο υπάρχει εγκατάσταση πυκνωτικών συστημάτων της ΔΕΗ. Β) Στο (Κ-3) κατ/μα του ισογείου, το πα- τάρι έχει διαμορφωθεί σε επιφάνεια μτ (125), με σιδερένιους κυλοδοκούς, με πάτωμα από πλακάκι και ψευδοροφές από αλουμίνιο, στο οποίο υπάρχει ανελκυστήρας βαρέως τύπου ανόδου από το ισόγειο στο πατάρι, χωρητικό- τητας (10) ατόμων και δυνατότητα μεταφοράς βάρους (4) τόνων, ενώ στο έμπροσθεν τμήμα του καταστήματος υπάρχει αναβατόριο καθό- δου από το ισόγειο στην υπόγεια αποθήκη με καταπακτή δυνατότητας μεταφοράς (4) τόνων. Ομοίως στο πατάρι του κατ/τος υπάρ- χει ένας κτισμένος - πακτωμένος ψυκτικός θάλαμος συντήρησης κρεάτων και συναφών ειδών, επιφανείας μτ (24) και χωρητικότητας μτ (63,25). Γ) Στην (Υ-1) αποθήκη του υπο- γείου, υφίστανται (4) κτισμένοι - πακτωμένοι ψυκτικοί θάλαμοι, επιφανείας μτ (18) έκα- στος, ενώ υπάρχει ασανσέρ ανόδου από την υπόγεια αποθήκη στο ισόγειο, χωρητικότητας (4) ατόμων και δυνατότητα μεταφοράς (500) κιλών. ΒΑΡΗ: Εκτός από την κατ/ρια έκθεση μου, υπάρχουν α) Υποθήκες (2) για συνο- λικά € #674.981,67# και β) Προσημειώσεις (3) για συνολικά € #366.837,88#. Τιμή πρώ- της προσφοράς: Α] για την (Υ-1) αποθήκη, €#28.032#, Β] για το (Κ-1) κατ/μα του ισογεί- ου, €#63.250# και Γ] για το (Κ-3) κατ/μα του ισογείου, € #63.040#. Κατά τα λοιπά θα ισχύ- ουν οι όροι της άνω Κατ/ριας Έκθεσης μου. ΑΘΗΝΑ, 02-09-2016
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

3247/Α 28/9/2016
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3/2016 Κατ/ριας Έκθεσης μου. Την 28η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και από ώρας 16:00’ έως 17:00’ το απόγευμα στο Ειρηνοδικείο Πειραιώς (Νικήτα 12) ή όπου αλλού γίνονται οι πλειστηριασμοί της περιφέρειας του Δήμου Περάματος και ενώπιον του Συμβ/φου Πειραιά, Στέφανου Βασιλάκη (Βασ. Γεωργίου Α’ 21) ή του νομί- μου αναπληρωτή του σε περίπτωση που αυ- τός εμποδίζεται, θα βγει στον πλειστηριασμό η ακίνητη περιουσία της οφειλέτιδας εταιρεί- ας «TERRA STABILE (ΤΕΡΡΑ ΣΤΑΜΠΙΛΕ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥ- ΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δτ «TERRA STABILE (ΤΕΡ- ΡΑ ΣΤΑΜΠΙΛΕ) Α.Ε.» (ΑΦΜ: 999634851), που εδρεύει στον Πειραιά (Κρεββάτα 9) και εκπρ/ται νόμιμα, για να πληρωθεί η επισπεύ- δουσα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» [Α.Φ.Μ. 094014298], που εδρεύει στην Αθήνα και εκπ/ται νόμιμα, το ποσό € #50.000#, που αποτελεί μέρος της συνολικής επιταχθείσας απαίτησης της, με την επιφύλαξη για την εί- σπραξη του υπολοίπου, που απορρέει από την υπ’ αρ. 5812/2015 Δ/γη Πληρωμής του Μον. Πρωτ. Αθηνών, ήτοι: Η (Υ-1) ορ. ιδιο- κτησία - αποθήκη του υπογείου, ημιτελής, ευρισκόμενη στο στάδιο των οπτοπλινθοδο- μών, επιφανείας μτ (92,70), με ποσοστό συ- νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου (80/000), μιας οικοδομής κτισμένης επί οικο- πέδου, του υπ’ αρ (94) ΟΤ, κειμένου εντός της περιφέρειας και του εγκεκριμένου ρυμο- τομικού σχεδίου του Δήμου Περάματος, της περιφερειακής ενότητας Πειραιώς, της περι- φέρειας Αττικής (Κωνσταντινουπόλεως 39), εκτάσεως του οικοπέδου μτ (157,40). Φέρει ΚΑΕΚ 051180815019/0/1. Κατά την ημέρα της εκτέλεσης, διαπιστώθηκε ότι η πρόσβαση στην αποθήκη πραγματοποιείται από εξωτε- ρική κλίμακα καθόδου, η οποία βρίσκεται δί- πλα από την είσοδο της οικοδομής και βρέθη- κε κλειστή, ενώ όπως διαπιστώθηκε υπάρχει άνοιγμα στον διπλανό τοίχο, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον οποιοσδήποτε να εισέλ- θει εντός της αποθήκης. ΒΑΡΗ: Εκτός από την κατ/ρια έκθεση, υπάρχει Προσημείωση για € #70.000#. Τιμή πρώτης προσφοράς: € #15.000#. Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι όροι της άνω κατ/ριας έκθεσης μου.
ΑΘΗΝΑ, 05-09-2016 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

3248/Α 28/9/2016
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4623/2015 Κατ/ριας Έκθεσης μου σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. 4634/2016 Β’ Επ. Περίληψη μου. Την 28η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και από ώρας 16:00’ έως 17:00’ το απόγευμα στο Ει- ρηνοδικείο Αθηνών (Κυρ. Λουκαρέως 14) ή όπου αλλού γίνονται οι πλειστηριασμοί της περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων και ενώ- πιον του Συμβ/φου Πειραιά, Στέφανου Βα- σιλάκη (Βασ. Γεωργίου Α’ 21) ή του νομίμου αναπληρωτή του σε περίπτωση που αυτός εμποδίζεται, θα βγει στον πλειστηριασμό η ακίνητη περιουσία της οφειλέτιδας «DELMAC (ΝΤΕΛΜΑΚ) Ε.Ε.» με δ.τ. «DELMAC INSTRUMENTS (ΝΤΕΛΜΑΚ ΙΝΣΤΡΟΥΜΕ- ΝΤΣ)», που εδρεύει στην Αθήνα (Λεβιδίου 18) και εκπρ/ται νόμιμα (ΑΦΜ: 082618042), [εκ μετατροπής της εταιρείας «ΣΕΡΑΦΕΙΜΙ- ΔΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΟΕ» με δ.τ. «DELMAC INSTRUMENTS (ΝΤΕΛ- ΜΑΚ ΙΝΣΤΡΟΥΜΕΝΤΣ)»], για να πληρωθεί η επισπεύδουσα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» [Α.Φ.Μ. 094014298], που εδρεύει στην Αθή- να και εκπ/ται νόμιμα, το ποσό € #150.000#, που αποτελεί μέρος της συνολικής επιταχθεί- σας απαίτησης της, με την επιφύλαξη για την είσπραξη του υπολοίπου, που απορρέει από την υπ’ αρ. 9751/2015 Δ/γη Πληρωμής του Μον. Πρωτ. Αθηνών, ήτοι: Ένα (1) οικό- πεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, μετά της επ’ αυτού υπαρχούσης οικοδομής (όλοι οι χώροι της οποίας αποτελούν βιοτεχνικές αίθουσες - αποθήκες), εκτάσεως μτ (200,24), κείμενο εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και της περιφερείας του Δήμου Αθηναίων, της περιφερειακής ενότητας Κεντρικού Τομέα της περιφέρειας Αττικής, στη θέση «ΚΟΛΩΝΟΣ» ή «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» (Λεβιδίου 18), παραπλεύρως του Κινηματογράφου «ΑΣΤΟΡΙΑ». ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ: Τουπόγειο περιλαμβάνει τη βάση του ανελκυ- στήρα, αποτελείται από την κλίμακα καθόδου στο υπόγειο, (1) W.C. και (1) βιοτεχνική αί- θουσα αποθήκη και έχει επιφάνεια μτ (138). Το ισόγειο περιλαμβάνει την κυρία είσοδο της οικοδομής, το πλατύσκαλο, το κλιμακοστάσιο, τον χώρο ανελκυστήρα και (1) φωταγωγό, αποτελείται από (1) βιοτεχνική αίθουσα-α- ποθήκη, έχει επιφάνεια ωφέλιμη μτ (100) και επιφάνεια κοινοχρήστων μτ (39,70), μετά παταριού, επιφανείας μτ (49,90). Οι (Α), (Β) και (Γ) όροφοι (τυπικοί): έκαστος τούτων πε- ριλαμβάνει το πλατύσκαλο, το κλιμακοστάσιο, τον χώρο ανελκυστήρα και (1) φωταγωγό, αποτελείται από (1) βιοτεχνική αίθουσα- απο- θήκη, (3) W.C. και έχει επιφάνεια ωφέλιμη μτ (122) και επιφάνεια κοινοχρήστων μτ (17,70). Ο (Δ) όροφος (εσοχή) περιλαμβάνει το πλα- τύσκαλο, το κλιμακοστάσιο, τον χώρο ανελκυ- στήρα και (1) φωταγωγό, αποτελείται από (1) βιοτεχνική αίθουσα - αποθήκη, (2) W.C., έχει επιφάνεια ωφέλιμη μτ (100) και επιφάνεια κοι- νοχρήστων μτ (17,20). Το δώμα περιλαμβάνει το μηχανοστάσιο, τις απολήξεις ανελκυστήρα, κλιμακοστασίου και φωταγωγού, το πλατύ- σκαλο, το ακάλυπτο μέρος (ταράτσα) και (1) βοηθητικό κτίσμα, το οποίο αποτελείται από (1) χώρο μετά W.C. και έχει επιφάνεια μτ (21). Κατά την ημέρα της εκτέλεσης, διαπιστώθηκε ότι η οικοδομή διαθέτει είσοδο επί της οδού Λεβιδίου, αρ. 18, όπως επίσης και βοηθητι- κή είσοδο (γκαράζ), που οδηγεί στο χώρο του υπογείου. Και οι (2) είσοδοι βρέθηκαν κλει- στές με κατεβασμένα ρολά και ως εκ τούτου δεν κατέστη δυνατή η είσοδος για την πληρέ- στερη περιγραφή των εσωτερικών χώρων της οικοδομής. ΒΑΡΗ: Εκτός από την κατ/ρια έκ- θεση, υπάρχουν Προσημειώσεις (3) συνολικά για € #760.000#. Τιμή πρώτης προσφοράς: € #615.000#. Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι όροι της άνω κατ/ριας Έκθεσης μου.
ΑΘΗΝΑ, 05-09-2016 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

3249/Α 28/9/2016
ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2717/2016 Κατ/ριας έκθεσης μου, σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. 2749/2016 Β’ Επ. Περίληψη μου. Την 28η Σε- πτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και τις ώρες 16.00-17.00 εντός Κατ/τος του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος, που εδρεύει στο Καπανδρίτι ή όπου αλλού γίνονται πλειστηριασμοί ακινή- των της Δ.Ε. Μαρκόπουλου Ωρωπού, του Δήμου Ωρωπού και ενώπιον του Συμ/φου Πειραιά, Στεφάνου Βασιλάκη (Βασ. Γεωργί- ου Α’ 21) ή του νομίμου αναπληρωτή του σε περίπτωση που αυτός εμποδίζεται, θα βγει σε πλειστηριασμό η ακίνητη περιουσία της εταιρείας «ΑΚΤΗ ΑΜΦΙΑΡΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ- ΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Έ.» [ΑΦΜ: 094027706], που εδρεύει στα Ν. Παλάτια Ωρωπού, Παραλία Μαρκοπούλου και εκπρ/ται νόμιμα, για να πληρωθεί η επισπεύδουσα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» [Α.Φ.Μ. 094014298], που εδρεύει στην Αθήνα και εκπ/ται νόμιμα, το ποσό € #400.000#, που αποτελεί μέρος της επιταχθείσας απαίτησης της, με τη ρητή επιφύλαξη για την είσπραξη του υπολοίπου, που απορρέει από την υπ’ αρ. 11119/2007 Δ/γη Πληρωμής του ΜΠΑ, ήτοι: Ένα γήπεδο, μετά του επ’ αυτού πολυω- ρόφου Ξενοδοχείου «ΑΛΚΥΟΝΙΣ», που φέρει σήμα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ., κατηγορίας (2) αστέρων (**), με όλα τα παραρτήματα, πα- ρακολουθήματα και συστατικά αυτού μέρη, κείμενο στην κτηματική θέση «ΛΟΥΤΣΑ» της παραλίας της Δ.Ε. Μαρκόπουλου Ωρω- πού, του Δήμου Ωρωπού, της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής, της περιφέρει- ας Αττικής, επί της παραλιακής Κοινοτικής οδού, σε περιοχή αξιοττοιούμενη τουριστι- κούς δια της ανεγέρσεως παραπλεύρως και ετέρου ξενοδοχείου, εκτάσεως του γηπέδου μτ (4.367,11). Επί του ως άνω γηπέδου έχει ανεγερθεί πολυώροφο ξενοδοχείο, αποτελού- μενο από υπόγειο, ισόγειο και (3) ορόφους, δυναμικότητας (96) δωματίων και (197) κλι- νών, δυνάμει των υπ’ αριθ. πρωτ. 9794/1968, 6192/1968 πράξεων αδείας ανεγέρσεως τού- του του Πολεοδομικού Γραφείου Αθηνών, των από Ιουνίου 1968 τοπογραφικών δια- γραμμάτων και σχεδίων των αρχιτεκτόνων μηχανικών Έλσας Παπαδημητρίου και Φι- λίππου Νίκογλου, εγκριθέντων νομίμως, διά της υπ’ αρ. 759/1969 αδείας προσθήκης του ιδίου πολεοδομικού γραφείου Αθηνών και δια της υπ’ αρ. 28886/739/29-02-1968 αποφάσε- ως Ε.Ο.Τ., που το κατατάσσει σε ξενοδοχείο Γ’ Κατηγορίας και θεωρηθέντων αρμοδίως την 22-07-1968 υπό του πολεοδομικού γρα- φείου Αθηνών, συνολικού όγκου μκ (9.150) και των παγίων ενσωματωμένων με το κτίριο εγκαταστάσεων υδρεύσεως, αποχετεύσεως, ηλεκτρικών, ανελκυστήρος και θερμάνσεως των παραρτημάτων και προσαυξημάτων αυ- τού και της εν γένει περιοχής του. Η υπ’ αρ. 6192/1968 άδεια ανεγέρσεως, αναθεωρήθη- κε με τις υπ’ αριθ. 21615/1969, 7674/1969 και 11780/1970 άδειες αναθεώρησης και κατόπιν έκδοσης α) της υπ’ αρ. 39460/2004 έγκρισης σχεδίων του Ε.Ο.Τ. για τροποποίηση αρχιτε- κτονικής μελέτης και β) της υπ’ αρ. 251/2005 έκθεσης ελέγχου του Ε.Ο.Τ. για την εφαρμογή των άνω τροποποιήσεων και την ανακατάτα- ξη του ξενοδοχείου από Ξενοδοχείο Γ’ Κατη- γορίας σε Ξενοδοχείο (2) αστέρων (**), δυ- νάμει του με αρ. ΜΗΤΕ 0208Κ0Υ2Α008820 ειδικού σήματος λειτουργίας του Ε.Ο.Τ., το Ξενοδοχείο στη σημερινή του κατάσταση πε- ριλαμβάνει (86) δωμάτια, με (158) κλίνες και αποτελείται από Υπόγειο, Ισόγειο, (Α) όροφο, (Β) όροφο, (Γ) όροφο και δώμα, συνολικής επιφανείας ορόφων μτ (3.080,42) και η πε- ριγραφή ανά όροφο, έχει ως εξής: ΥΠΟΓΕΙΟ: Έχει επιφάνεια μτ (359,22) και περιλαμβάνει χώρο λεβητοστασίου, αποθήκη τροφίμων, χώρος κάβας ποτών, W.C., αποδυτήρια προ- σωπικού και επισκεπτών, διάφορους βοηθη- τικούς χώρους και κλίμακες ανόδου προς τον ισόγειο όροφο. ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΟΡΟΦΟΣ: Έχει επιφάνεια μτ (871,70) περίπου και περιλαμ- βάνει το χώρο υποδοχής (RECEPTION), σαλόνι - χώρο υποδοχής, μπαρ, παρασκευα- στήριο - κουζίνα, λινοθήκες, αποθηκευτικούς χώρους, πλυντήριο, W.C., χώρους γραφείων διοικήσεως, χωλλ - διάδρομο, (8) μονόκλι- να δωμάτια, κλίμακες ανόδου - καθόδου και ανελκυστήρα. Βόρεια και επί της προσόψε- ως του κτιρίου, υπάρχει η κεντρική είσοδος και (3) χώροι βεράντας, οι (2) εκ των οποίων φέρουν πέργκολα. Νότια υπάρχουν ατομικά μπαλκόνια των ισογείων δωματίων και κλί- μακα που οδηγεί σε διαμορφωμένο υπαίθριο χώρο και παρκινγκ. (Α) ΟΡΟΦΟΣ: Έχει επι- φάνεια μτ (616,50) περίπου και περιλαμβάνει (2) μονόκλινα δωμάτια, (23) δίκλινα δωμάτια,
(1) διαμέρισμα, χωλλ - διάδρομο, λινοθήκη, χώρο γραφείου, κλίμακες ανόδου-καθόδου και ανελκυστήρα. Τα δωμάτια φέρουν ατομικά μπαλκόνια, επί της Βόρειας και Νότιας όψης του ξενοδοχείου. (Β) ΟΡΟΦΟΣ: Έχει επιφά- νεια μτ (616,50) περίπου και περιλαμβάνει (2) μονόκλινα δωμάτια, (23) δίκλινα δωμάτια, (1) διαμέρισμα, χωλλ - διάδρομο, λινοθήκη, χώρο γραφείου, κλίμακες ανόδου-καθόδου και ανελκυστήρα. Τα δωμάτια φέρουν ατομικά μπαλκόνια, επί της Βόρειας και Νότιας όψης του ξενοδοχείου. (Γ) ΟΡΟΦΟΣ: Έχει επιφά- νεια μτ (616,50) περίπου και περιλαμβάνει (2) μονόκλινα δωμάτια, (23) δίκλινα δωμάτια, (1) διαμέρισμα, χωλλ - διάδρομο, λινοθήκη, χώρο γραφείου, κλίμακες ανόδου-καθόδου και ανελκυστήρα. Τα δωμάτια φέρουν ατο- μικά μπαλκόνια, επί της Βόρειας και Νότιας όψης του ξενοδοχείου. ΔΩΜΑ: Το δώμα περι- λαμβάνει την κλίμακα καθόδου προς τον (Γ) όροφο, ελεύθερο χώρο και την απόληξη του ανελκυστήρα. Κατά την ημέρα της εκτέλεσης, διαπιστώθηκε ότι επί του γηπέδου λειτουργεί Ξενοδοχειακή Μονάδα με την ονομασία «ΑΛ- ΚΥΟΝΙΣ». Το ακίνητο βρίσκεται εξωτερικά σε καλή κατάσταση και φέρει κουφώματα αλου- μινίου. Βόρεια και επί της προσόψεως του ξενοδοχείου, ο περιβάλλων χώρος είναι δεν- δροφυτεμένος, έχει γκαζόν και μία πρόχειρη κατασκευή, η οποία λειτουργεί ως υπαίθριο μπαρ. Νότια ο υπαίθριος χώρος είναι επί- σης δενδροφυτεμένος και υπάρχει υπαίθριο παρκινγκ. ΒΑΡΗ: Εκτός από την κατ/ρια έκ- θεση μου, υπάρχουν α) Προσημείωση για € #750.000# και β) Αναγκ. Κατ/σεις (2) συνο- λικά για € #285.595,65#. Τιμή πρώτης προ- σφοράς: € #1.800.000#. Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι όροι της άνω Κατ/ριας Έκθεσης μου.
ΑΘΗΝΑ, 05-09-2016 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

3250/Α 28/9/2016
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 211/2016 Α’ Επ. Περίληψης της υπ’ αρ. 126/2015 Κατ/ριας έκθεσης μου. Την 28η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τε- τάρτη και τις ώρες 16.00-17.00 εντός του κατ/ τος του Ειρηνοδικείου Κρωπίας (Κάσσου 20) ή όπου αλλού γίνονται οι πλειστηριασμοί ακι- νήτων της περιφέρειας Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας και ενώπιον του Συμβ/φου Πει- ραιά, Στέφανου Κ. Βασιλάκη (Βασ. Γεωργίου Α’ 21 - Πειραιάς) ή του νόμιμου αναπληρωτή του σε περίπτωση που ο ίδιος εμποδίζεται, θα βγει σε πλειστηριασμό η ακίνητη περιου- σία της Αγγελικής ΜΑΡΓΕΤΗ του Αναστασίου και της Ειρήνης [ΑΦΜ 053914905], κατοίκου Μαρκόπουλου Μεσογαίας (Αυλακίου 88), για να πληρωθεί η επισπεύδουσα «ΤΡΑΠΕ- ΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» [ΑΦΜ 094014298], που εδρεύει στην Αθήνα και εκπρ/ται νόμιμα, το ποσό € #100.000#, το οποίο αποτελεί μέρος της επιταχθείσης απαίτησης της, με επιφύλα- ξη για την είσπραξη του υπολοίπου ποσού, που απορρέει από την με αρ. 23543/2014 διαταγή πληρωμής του Μον. Πρωτ. Αθη- νών, ήτοι: Ένα οικόπεδο κείμενο στον Δήμο Μαρκόπουλο Μεσογαίας, της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής, της περιφέρει- ας Αττικής, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου, στο υπ’ αρ. (18) Ο.Τ. και επί της οδού 25ης Μαρτίου, αρ. 1, πλάτους μ (10), εκτάσεως μτ (672,81) μετά της επ’ αυτού ευρισκόμενης ισόγειας οικίας, επιφανείας μτ (100) και συ- νορεύει Α με ιδιοκτησία Ρόκα, Δ με ιδιοκτησία Χρήστου Λαδά, Β με την οδό 25ης Μαρτίου πλάτους μ (10) και Ν εν μέρει με ιδιοκτησία Δημητρίου Πέτρου και εν μέρει με ιδιοκτησία Αφών Ρόκα. Κατά την ημέρα της εκτέλεσης, διαπιστώθηκε ότι στο οικόπεδο υπάρχει ισό- γεια πετρόκτιστη οικοδομή με πλάκα, επιφα- νείας περίπου μτ (100), πλήρως αποπερα- τωμένη και κατοικήσιμη. Επίσης όπισθεν της οικοδομής αυτής, υπάρχει ένα βοηθητικό κτί- σμα, το οποίο έχει διαμορφωθεί σε μια μικρή κατοικία, επιφανείας μτ (40), η οποία είναι κατοικήσιμη. Τέλος, υπάρχει ένα στέγαστρο με ελενίτ, το οποίο χρησιμοποιείται για χώρος στάθμευσης (2) αυτ/των. Το όλο οικόπεδο είναι περιφραγμένο με μαντρότοιχο. ΒΑΡΗ: Επί του ακινήτου, εκτός από την κατ/ρια έκθε- ση μου, υπάρχουν α) Προσημειώσεις (2) για συνολικά € #780.000# και β) Αναγκ. Κατ/σεις (2) € #185.384,19#. Tιμή πρώτης προσφο- ράς: € #254.000#. Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι όροι της άνω Κατ/ριας Έκθεσης μου.
ΑΘΗΝΑ, 05-09-2016 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ


3251/Α 28/9/2016
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2694/2015 Κατ/ριας έκθεσης μου, σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. 2747/2016 Β Έπ. Περίληψη μου. Την 28η Σε- πτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και τις ώρες 16.00-17.00 εντός Κατ/τος του Ειρηνοδικείου Λαυρίου (Γλατζή και Κακαβά) ή όπου αλλού γίνονται πλειστηριασμοί ακινήτων της περι- φέρειας Δ.Ε. Κερατέας, Δήμου Λαυρεωτικής και ενώπιον του Συμ/φου Πειραιά, Στεφάνου Βασιλάκη (Βασ. Γεωργίου Α’ 21) ή του νομί- μου αναπληρωτή του σε περίπτωση που αυ- τός εμποδίζεται, θα βγει σε πλειστηριασμό η ακίνητη περιουσία των α) Παρασκευής ΣΠΗ- ΛΙΩΤΗ του Ανδρέα και της Ευγενίας, κατοίκου Καλλιθέας (Λ. Θησέως 122 - δ/νση εργασίας) [Α.ΦΜ. 066983764] και β) Ευαγγελίας ΣΠΗ- ΛΙΩΤΗ του Ανδρέα και της Ευγενίας, κατοί- κου Αλίμου (Νίκης 44) [Α.Φ.Μ. 130880603], για να πληρωθεί η επισπεύδουσα «ΤΡΑΠΕ- ΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθή- να και εκπ/ται νόμιμα, το ποσό € #100.000#, που αποτελεί μέρος της επιταχθείσας απαί- τησης της, με τη ρητή επιφύλαξη για την εί- σπραξη του υπολοίπου, που απορρέει από την υπ’ αρ. 44602/2013 Δ/γη Πληρωμής του ΜΠΑ, ήτοι: Το με αρ. (26) αγροτεμάχιο κατη- γορίας (Α), που βρίσκεται στη Δ.Ε. Κερατέας, του Δήμου Λαυρεωτικής, της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής, της περιφέρει- ας Αττικής, εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός Γ.Π.Σ., άρτιο και οικοδομήσιμο, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, στη θέση «ΧΑΡΑΚΑΣ» της κτηματικής περιφέρει- ας του ως άνω Δήμου, έχει έκταση μτ (4.557) και συνορεύει Β επί πλευράς προσώπου μμ (49,26) με οδό διανομής, Ν επί πλευράς μμ (49,26) εν μέρει με το με αρ. (33) τεμάχιο και εν μέρει με το με αρ. (34) τεμάχιο, Α επί πλευ- ράς μμ (92,51) με το με αρ. (27) τεμάχιο και Δ επί πλευράς μμ (92,51) με το με αρ. (25) τεμάχιο. Το αγροτεμάχιο δεν φέρει περίφρα- ξη και επ’ αυτού δεν υφίσταται κάποιο κτίσμα.ΒΑΡΗ: Εκτός από την κατ/ρια έκθεση, υπάρ- χουν α) Προσημειώσεις (2) για συνολικά € #335.450# και β) Υποθήκη, για € #110.000#. Τιμή πρώτης προσφοράς: € #404.525#. Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι όροι της άνω Κατ/ριας Έκθεσης μου.
ΑΘΗΝΑ, 05-09-2016 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

3252/Α 28/9/2016
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2748/2016 Β’ Επ. Περίληψης της υπ’ αρ. 2713/2015 Κατ/ριας έκθεσης μου. Την 28η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τε- τάρτη και τις ώρες 16.00-17.00 εντός Κατ/τος του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου (Βασ. Γεωργί- ου Β 44 και Κάλβου) ή όπου αλλού γίνονται πλειστηριασμοί ακινήτων της περιφέρειας Δήμου Χαλανδρίου και ενώπιον του Συμ/φου Πειραιά, Στεφάνου Βασιλάκη (Βασ. Γεωργί- ου Α’ 21) ή του νομίμου αναπληρωτή του σε περίπτωση που αυτός εμποδίζεται, θα βγει σε πλειστηριασμό η ακίνητη περιουσία της οφειλέτιδας Χαριτίνης ΡΑΔΟΥ του Βασιλείου και της Σοφίας, κατοίκου Πόρτο Ράφτη, 36° χλμ Λ. Πόρτο Ράφτη (δ/νση εργασίας) [ΑΦΜ: 046763487], για να πληρωθεί η επισπεύδου- σα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύ- ει στην Αθήνα και εκπ/ται νόμιμα [Α.Φ.Μ. 094014298], το ποσό € #100.000#, που απο- τελεί μέρος της επιταχθείσας απαίτησης της, με τη ρητή επιφύλαξη για την είσπραξη του υπολοίπου, που απορρέει από την υπ’ αρ. 24180/2014 Δ/γη Πληρωμής του ΜΠΑ, ήτοι: Α] Ο (Ρ-1) χώρος στάθμευσης αυτ/του υπο- γείου, έχει επιφάνεια μτ (10,70), ποσοστό συ- νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου (20/000) και αναλογία επιφανείας εξ αδιαιρέ- του επί του οικοπέδου μτ (10,79) [Κ.Α.Ε.Κ. 051470635002/0/1] και Β] το (Ι-1) δ/σμα ισο- γείου, αποτελείται από χωλλ, λίβινγκ - ρουμ, κουζίνα, (3) υπνοδωμάτια, διάδρομο, (2) λουτρά, W.C., χώρο γκαρνταρόμπας, εξώ- στη στον πίσω ακάλυπτο χώρο και βεράντα προς την οδό Σαλαμίνος, έχει επιφάνεια μτ (126,30), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ- του επί του οικοπέδου (280/000) και αναλογία επιφανείας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου μτ (151,10) [Κ.Α.Ε.Κ. 051470635002/0/4]. Τα ακίνητα βρίσκονται σε οικοδομή, ανεγερθείσα σε οικόπεδο, κείμενο στο Δήμο Χαλανδρίου, της περιφερειακής ενότητας Βορείου Τομέα, της περιφέρειας Αττικής, στη θέση «ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ», επί της οδού Σαλαμίνος, αρ. 74. Κατά την ημέρα της εκτέλεσης διαπι- στώθηκε ότι η οικοδομή στην οποία βρίσκο- νται τα ως άνω ακίνητα, είναι πλήρως απο- περατωμένη και κατοικήσιμη, πλην όμως η θύρα της κεντρικής εισόδου βρέθηκε κλειστή και ως εκ τούτου δεν κατέστη δυνατή η είσο- δος για την πληρέστερη περιγραφή των εσω- τερικών χώρων των ακινήτων. ΒΑΡΗ: Εκτός από την κατ/ρια έκθεση μου, υπάρχουν Προ- σημειώσεις (2) για συνολικά € #1.050.000#. Τιμή πρώτης προσφοράς: Α] για τον (Ρ-1) χώρο στάθμευσης αυτ/του, € #8.000# και Β] για το (Ι-1) δ/σμα, € #200.000#. Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι όροι της άνω Κατ/ριας Έκθεσης μου.
ΑΘΗΝΑ, 05-09-2016 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

3253/Α 28/9/2016
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2751/2016 Β’ Επ. Περίληψης της υπ’ αρ. 2712/2015 Κατ/ριας έκθε- σης μου. Την 28η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και τις ώρες 16.00-17.00 εντός Κατ/ τος του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου (Βασ. Γεωργίου Β 44 και Κάλβου) ή όπου αλλού γίνονται πλειστηριασμοί ακινήτων της περι- φέρειας Δήμου Χαλανδρίου και ενώπιον του Συμ/φου Πειραιά, Στεφάνου Βασιλάκη (Βασ. Γεωργίου Α’ 21) ή του νομίμου αναπληρωτή του σε περίπτωση που αυτός εμποδίζεται, θα βγει σε πλειστηριασμό η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη Γεωργίου ΡΑΔΟΥ του Βασιλεί- ου και της Σοφίας, κατοίκου Πόρτο Ράφτη, 36° χλμ Λ. Πόρτο Ράφτη (δ/νση εργασίας) [ΑΦΜ: 010889479], για να πληρωθεί η επι- σπεύδουσα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπ/ται νόμιμα [Α.Φ.Μ. 094014298], το ποσό € #100.000#, που αποτελεί μέρος της επιταχθείσας απαί- τησης της, με τη ρητή επιφύλαξη για την εί- σπραξη του υπολοίπου, που απορρέει από την υπ’ αρ. 24180/2014 Δ/γη Πληρωμής του ΜΠΑ, ήτοι: Α] Ο (Ρ-3) χώρος στάθμευσης αυτ/του υπογείου, έχει επιφάνεια μτ (10,70), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου (20/000) και αναλογία επι- φανείας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου μτ (10,79) [Κ.Α.Ε.Κ. 051470635002/0/3]. Β] το (Β-1) δ/σμα (Β) ορόφου συνδέεται με εσωτε- ρική σκάλα ανόδου με το άνωθεν αυτού (Γ-1) δ/σμα (Γ) ορόφου, με το οποίο λειτουργικά αποτελεί (1) ιδιοκτησία, αποτελείται από λί- βινγκ ρουμ - τραπεζαρία - κουζίνα, (1) υπνο- δωμάτιο, διάδρομο, (2) λουτρά, W.C., χώρο γκαρνταρόμπας, εξώστη στον πίσω ακάλυ- πτο χώρο και βεράντα προς την οδό Σαλαμί- νος, έχει επιφάνεια μτ (129,70), ποσοστό συ- νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου (290/000) και αναλογία επιφανείας εξ αδιαιρέ- του επί του οικοπέδου μτ (156,49) [Κ.Α.Ε.Κ. 051470635002/0/6] και Γ] το (Γ-1) δ/σμα (Γ) ορόφου, συνδέεται με εσωτερική σκάλα ανόδου με το κάτωθι αυτού (Β-1) δ/σμα (Β) ορόφου, με το οποίο λειτουργικά αποτελεί (1) ιδιοκτησία, αποτελείται από κουζίνα, τραπε- ζαρία-καθιστικό, ημιυπαίθριους χώρους στον πίσω ακάλυπτο χώρο και ημιυπαίθριο χώρο προς την οδό Σαλαμίνος και εξώστη (ιδιόχρη- στο δώμα) στον πίσω ακάλυπτο χώρο, έχει επιφάνεια, σύμφωνα με τον τίτλο κτήσεως, μτ (39,30) και σύμφωνα με το Κτηματολόγιο, μτ (39,70), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ- του επί του οικοπέδου (90/000) και αναλογία επιφανείας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου μτ (48,57) [Κ.Α.Ε.Κ. 051470635002/0/7]. Τα ακίνητα βρίσκονται σε οικοδομή, ανεγερθείσα σε οικόπεδο, κείμενο στο Δήμο Χαλανδρίου, της περιφερειακής ενότητας Βορείου Τομέα, της περιφέρειας Αττικής, στη θέση «ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ», επί της οδού Σαλαμίνος, αρ. 74. Κατά την ημέρα της εκτέλεσης, διαπι- στώθηκε ότι η οικοδομή στην οποία βρίσκο- νται τα ως άνω ακίνητα, είναι πλήρως απο- περατωμένη και κατοικήσιμη, πλην όμως η θύρα της κεντρικής εισόδου βρέθηκε κλειστή και ως εκ τούτου δεν κατέστη δυνατή η είσο- δος για την πληρέστερη περιγραφή των εσω- τερικών χώρων των ακινήτων. ΒΑΡΗ: Εκτός από την κατ/ρια έκθεση μου, υπάρχουν Προσημειώσεις (2) για συνολικά € #1.050.000#. Τιμή πρώτης προσφοράς: Α] για τον (Ρ-3) χώρο στάθμευσης αυτ/του, € #8.000#, Β] για το (Β-1) δ/σμα, € #200.000# και Γ] για το (Γ-1) δ/σμα, € #60.000#. Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι όροι της άνω Κατ/ριας Έκθεσης μου. ΑΘΗΝΑ, 05-09-2016
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

3254/Α 28/9/2016
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Στις 28-09-2016 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 4 έως 5 το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Αθηνών, ενώπι- ον της Συμ/φου Αθηνών Μελπομένης Μπαρ- λαμά με έδρα την Αθήνα, οδός Ακαδημίας αρ. 85 ή του νομίμου αναπληρωτού της, επι- σπεύσει της ανώνυμης εταιρείας με την επω- νυμία «EUROLOGIC ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε.Ε. - EUROLOGIC TRANSPORTS S.A.», που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής, περιοχή Βελανιδιά, νόμιμα εκπροσωπούμενη, δυνάμει και σε εκτέλεση των υπ’ αριθμ. 19134/2014 και 19135/2014 Διαταγών Πληρωμής του Ειρηνο- δικείου Αθηνών, για το ποσό των (15.300,13 €) θα βγει στον Πλειστ/σμό η κάτωθι ακίνη- τη περιουσία της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βιάντος αρ. 10-12 νομίμως εκπρ/νη, ήτοι: Η πλήρης κυριότητα της υπό στοιχεία (Γ1) οριζόντιας ιδιοκτησίας - διαμέρισμα του τρίτου ορόφου, αποτελείται από καθιστικό, σαλόνι, τραπεζα- ρία, κουζίνα συνεχόμενη με την τραπεζαρία, (3) υπνοδωμάτια, διάδρομο, χωλλ, W.C., λουτρό έναν ημιϋπαίθριο χώρο προς την οδό Τηλεφά- νους και εξώστες προς την οδό Τηλεφάνους και το ακάλυπτο τμήμα της οροφής του ισο- γείου καταστήματος. Έχει επιφάνεια (104,57) τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί οικοπέδου (72,14/1000). Η ως άνω περι- γραφόμενη οριζόντια ιδιοκτησία έχει συσταθεί επί οικοδομής κτισμένης σε οικόπεδο κείμενο στο Δήμο Αθηναίων, στην θέση «Κολωνός» ή «Ακαδημία Πλάτωνος» και επί των παραλ- λήλων οδών Τηλεφάνους αριθ. 11 και Βίαντος αριθ. 10-12 εκτάσεως (473,92 τ.μ.). Πρώτη προσφορά: το ποσό των ενενήντα επτά χιλιά- δων ευρώ (ΕΥΡΩ 97.000). Υπενθυμίζεται ότι επί αυτού υπάρχει (1) Προσημείωση. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 2220/2014 κατασχε- τήρια έκθεση του Δικ. Επιμελητή Ανδρέα Κ. Μιχόπουλου σε συνδυασμό με την 997/2016 περίληψη μου.
ΑΘΗΝΑ 06-09-2016 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΣΙΛΙΜΠΑΣ

3255/Α 28/9/2016
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Την 28-09-2016 ημέρα Τετάρτη και από ώρας 4 έως 5 το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Αθηνών, ενώπιον της Συμ/φου Αθηνών Μελπομένη Μπαρλαμά με έδρα την Αθήνα, οδός Ακα- δημίας αρ. 85 ή του νομίμου αναπληρωτού της, επισπεύσει των: α) Ζήση Αρβανιτίδη του Κωνσταντίνου και β) Ελευθερίας Αρβανιτίδη του Συμεώνος, κατοίκων αμφοτέρων Αρτέμι- δος Αττικής, δυνάμει και σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 796/2014 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Κρωπίας, για το ποσό των (18.480,00 €), θα βγει στον Πλειστ/σμό η κάτωθι ακίνητη περι- ουσία της Άννας Βενέτη του Σταύρου, κάτοικο Αρτέμιδος Αττικής, οδός Αγίας Παρασκευής 14, ήτοι: 1) Το ποσοστό 18% της πλήρους κυριότητας του υπό στοιχεία (Στ-1), διαμε- ρίσματος του δώματος του ΣΤ’ ορόφου, το οποίο αποτελείται από (1) δωμάτιο, w.c. και βεράντα, έχει επιφάνεια (20,00) τ.μ. επιφά- νεια βεράντας (21,50)τ.μ., ποσοστό συνιδιο- κτησίας στο οικόπεδο: 18 χιλιοστά εξ’ αδιαι- ρέτου, και συνορεύει Βόρεια με κοινόχρηστη ταράτσα και μετά από αυτήν με την οδό Αγίας Ελένης, Νότια μέσω της έμπροσθεν αυτού βεράντας με ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, φρέαρ ανελκυστήρα και πλατύσκαλο, Ανα- τολικά με κοινόχρηστη ταράτσα, φωταγωγό και πολυκατοικία ιδιοκτησίας διαφόρων συ- νιδιοκτητών. 2) Το ποσοστό 52% της ψιλής κυριότητας του (Ε-2), διαμερίσματος του (Ε’) ορόφου, το οποίο αποτελείται από (2) κύρια δωμάτια, χωλλ, κουζίνα λουτρό και οφφίς έχει επιφάνεια (50,00) τ.μ., ποσοστό συνιδιοκτη- σίας στο οικόπεδο 52/1000 εξ’ αδιαιρέτου. Τα ως άνω διαμερίσματα βρίσκονται επί πολυ- κατοικίας κτισμένης σε οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, το οποίο βρίσκεται στο Δήμο Ζωγράφου Αττικής, στην οδό Αγίας Ελένης, αρ. 12, εκτάσεως (320,16) τ.μ. Την επικαρ- πία παρακρατεί η μητέρα του γεννηθείσα το έτος 1941. Πρώτη προσφορά: Για το πρώτο ακίνητο το ποσό των ΕΥΡΩ (5.000,00) και για το δεύτερο ακίνητο το ποσό των ΕΥΡΩ (22.000,00). Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ- μόν 986/2015 κατασχετήρια έκθεση μου σε συνδυασμό με την 996/2016 περίληψη μου. ΑΘΗΝΑ 06-09-2016
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΣΙΛΙΜΠΑΣ

3257/Α 28/9/2016
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Της υπ’ αριθμόν 643/2016 Γ’ Επαναληπτικής Περίληψης Κατασχετήριας Έκθεσης Ακίνητης περιουσίας της Δικ. Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθήνας, Φανής Παπαδο- πούλου, κατοίκου Αθηνών, οδός Σταδίου αρ. 43 ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ: Στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρίου του δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016), ημέρα Τετάρτη, από την 4η έως και την 5η απογευματινή ώρα της ίδιας ημέρας στο Ειρηνοδικείο Ελευσίνας, ενώπιον της Συμβ\φου Αθηνών, Ουρανίας Καϋμενάκη, κατοίκου Αθηνών, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 42, ή του νομίμου αναπληρωτή της, θα εκ- πλειστηριαστεί το ακίνητο των: 1/ Κωνστα- ντίνου Γαλανού 2/ Ιωάννη Γαλανού και 3/ Ανδρέα Γαλανού, κατοίκων Ελευσίνας Αττι- κής, οδός Παπαγιάννη αρ. 26 με επίσπευ- ση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής αρ. 4 και εκπροσωπείται νόμιμα, για απαίτηση 50.000,00, ήτοι: Επί ενός οικοπέδου μετά της επ’ αυτού διωρόφου οικοδομής, που βρίσκεται στο εγκεκριμένο σχέδιο του Δή- μου Ελευσίνας στη θέση «Έξω Καμάρες», μέσα στο με αριθμό 308 οικοδομικό τετρά- γωνο του σχεδίου της πόλης επί της οδού Ι. Παπαγιάννη αρ. 26, έκτασης μέτρων τε- τραγωνικών διακοσίων και 10/00 (200,10). Το εν λόγω οικόπεδο συνορεύει με την οδό Υψηλάντου, με ιδιοκτησία Μαρίας Σαράτση και Κωνσταντίνας Καρποδίνη, με ιδιοκτησία πρώην Θ. Πάγκαλου και νυν Βασιλείου και με την οδό Ι. Παπαγιάννη πρώην Βρυούλων. Επί του ανωτέρω οικοπέδου υπάρχει σήμε- ρα διώροφη οικοδομή της οποίας η κατοικία του ισογείου έχει επιφάνεια μέτρα τετραγω- νικά 70 και η κατοικία του πρώτου ορόφου πάνω από το ισόγειο έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 70. ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Το παραπά- νω ακίνητο εκτιμήθηκε για εκατόν εβδομή- ντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (174.000,00€), ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Για την ημέρα του πλειστηριασμού ορίζεται το ποσό των εκατόν δέκα έξι χιλιάδων ευρώ (116.000,00€).
Προσκαλούνται όσοι θέλουν να προσέλ- θουν και να πλειοδοτήσουν.
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

3258/Α 28/9/2016
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ Στις 28.09.2016 ημέρα Τετάρτη και από ώρας 4 έως 5 το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Αθηνών, ενώπιον της Συμβ/φου Αθηνών Άννας Ρήγα (Ακαδημίας αρ. 59-Αθήνα) ή του νόμιμου αναπληρωτή της, επισπεύσει της «ΟΠΟΡΕΛ- ΛΟ Α.Ε.Β.Ε.-ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙ- ΚΩΝ» με ΑΦΜ 099710649 νόμιμα εκττρ/νης, δυνάμει της υπ’ αρ. 962/2013 Δ/γής Πληρω- μής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, για το ποσό των (63.080,00 €), θα βγει στον πλειστηριασμό η κάτωθι ακίνητη περιουσία της Αθανασίας-Ηλιάνας ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ του Σπυρίδωνα και της Άννας, κατοίκου Αγ.Ι. Ρέ- ντη Αττικής, Κεντρική Λαχαναγορά Ε45 με ΑΦΜ 153472721, ήτοι: Η ψιλή κυριότητα του υπό στοιχεία (Ι-4) διαμερίσματος του ισογεί- ου ορόφου, το οποίο αποτελείται από χωλλ, διάδρομο, λίβινγκ-ρουμ, κουζίνα, λουτροκα- μπινέ και εξώστη, έχει επιφάνεια (37,00)τ.μ. Έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο όλο οικόπεδο (38/000), στα οποία ανα- λογούν (8,60)τ.μ. εξ αδιαιρέτου στο οικόπε- δο. Συνορεύει: ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με Ι-1 ιδιοκτησία, κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και φωταγωγό, ΔΥΤΙΚΑ με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, ΒΟΡΕΙΑ με την Ι-3 ιδιοκτησία και κλιμακο- στάσιο και ΝΟΤΙΑ με φωταγωγό και ιδιοκτη- σία Σωτηροπούλου. Το προπεριγραφόμενο διαμέρισμα βρίσκεται σε πολυκατοικία, η οποία έχει κτισθεί σε οικόπεδο το οποίο βρί- σκεται στην περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων και ήδη σήμερα στην Δημοτική Ενότητα και Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων της Περιφε- ρειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, στη συνοικία «Πα- γκράτι» και επί της οδού Ασπασίας αρ. 12. Έχει έκταση (229,00)τ.μ. ή όσης έκτασης και αν είναι. Επικαρπώτρια: Άννα Κόνιαρη του Γεωργίου και της Αθανασίας, γεννηθείσα στις 08/06/1971, κάτοικος Αθηνών, οδός Ασπασί- ας αρ. 12. Κατά την επιτόπια μετάβαση δια- πιστώθηκε ότι η εν λόγω ακίνητη περιουσία έχει ως παραπάνω αναφέρεται. Πρώτη Προ- σφορά: σύμφωνα με την υπ’ αρ. 10419/2015 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων) (17.333,33 €). Υπενθυμίζεται ότι επί του άνω ακινήτου υφίσταται (1) Προσημείωση. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 2340/29-06-2016 Β’ Επαν. Περίληψη μου σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 2331/06-11-2015 Κατασχετήρια Έκθεση μου ακινήτου.
ΑΘΗΝΑ, 07/09/2016 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

3261/Α 28/9/2016
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Την 28-9-2016 ημέρα Τετάρτη και από ώρας 4 έως 5 το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Αθηνών, ενώπιον της Συμ/φου Αθηνών Ελένης Λα- γιανδρέου με έδρα την Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 100 ή του νομίμου αναπληρωτού της, επισπεύσει της Βασιλικής συζ. Σπυρίδωνος -Νικολάου Παπαγεωργακοπούλου, το γένος Στεφάνου και Καλλιόπης Καζαντζή, δυνάμει και σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 4208/2014 Από- φασης του Μον. Πρωτ. Αθηνών για το ποσό των (47.820,00 €) θα βγει στον Πλειστ/σμό η κάτωθι ακίνητη περιουσία του Σπυρίδωνα - Νικόλαου Παπαγεωργακόπουλου, κάτοι- κο Ν. Ερυθραίας, οδός Λόφου αρ. 16, ήτοι: Το ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας και το ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου της ψιλής κυριότητας του υπό στοιχεία ( ΑΕ- 1) διαμερίσματος του (Δ’) υπέρ το ισόγειο ορόφου (Α’ εσοχή) πολυκατοικίας, που έχει ανεγερθεί επί οικοπέδου που βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων, και επί της οδού Κρίτωνος, αριθμός 5-7, το οποίο οικόπεδο έχει έκταση (372,00) τ.μ. Το ως άνω (ΑΕ-1) διαμέρισμα αποτελείται από (6) κύρια δωμάτια, χωλλ, δι- άδρομο κουζίνα, W.C. και λουτρό, έχει επιφά- νεια μέτρα (130,00)τ.μ., ποσοστό συνιδιοκτη- σίας εξ αδιαιρέτου επί οικοπέδου (84/1000) και συνορεύει ΒΟΡΕΙΑ με (ΑΕ-2) διαμέρισμα, φρεάτιο ανελκυστήρα, πλατύσκαλο και ακά- λυπτο χώρο οικοπέδου, ΝΟΤΙΑ δια της προ αυτού και εις αυτό ανηκούσης βεράντας με την οδό Κρίτωνος, Ανατολικά με ανατολικό όριο πολυκατοικίας και εν μέρει με φρεάτιο ανελκυστήρα και ΔΥΤΙΚΑ με κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο, φρεάτιο ανελκυστήρα και (ΑΕ- 2) διαμέρισμα. Την επικαρπία παρακρατεί η μητέρα του γεννηθείσα το έτος 1924. Πρώτη προσφορά: ΕΥΡΩ (185.000,00). Κατά τα λοι- πά ισχύει η υπ’ αριθμόν 583/2014 κατασχετή- ρια έκθεση του Δικ. Επιμελητή του Πρωτοδι- κείου Αθηνών Ιωάννη Νούλη σε συνδυασμό με την 995/2016 περίληψη μου.
ΑΘΗΝΑ 06-09-2016 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΣΙΛΙΜΠΑΣ

Τεύχος 9857 / 12-09-2016
3297/Α 28/9/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Της υπ’ αριθ. 1665Β’/2016 Περίληψης Κατασχετήριας Εκθέσεως Ακινήτου του Δι- καστικού Επιμελητού της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Αθανασίου Δ. Γεωργαντόπουλου, κατοίκου Αθηνών οδός Σόλωνος 87-89 τηλ. 2103625345. ΓΝΩΡΙΖΩ ΟΤΙ Στις είκοσι οκτώ (28) του μήνα Σεπτεμβρί- ου του έτους (2016) ημέρα Τετάρτη από 4η έως και την 5η απογευματινή ώρα της ίδιας ημέρας το ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ σύμ- φωνα με τις διατάξεις του Ν.3714/7-11-2008 & ενώπιον της συμ/φου Αθηνών Ειρήνης Βασιλικάκη (Σταδίου 43 τηλ. 2103250002) ή αν κωλύεται αυτή ενώπιον του νομίμου ανα- πληρωτή της θα βγεί στον πλειστηριασμό το ακίνητο της οφειλέτιδας Δήμητρας συζ. Κων- σταντίνου ΝΤΑΛΛΑ το γένος Αθανασίου και Στυλιανής ή Στέλλας ΠΕΖΟΥΛΑ κάτοικο Πει- ραιά οδός Τζαβέλλα αρ. 61, για οφειλή της ΕΥΡΩ (2.916.646,10), δυνάμει της υπ’αρ. 7385/2013 Δ/γή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών προς την επισπεύ- δουσα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK Α.Ε.» έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Στα- δίου αρ. 40) και εκπροσωπείται νόμιμα, και η περιγραφή έχει ως εξής:
Επί του κατωτέρω περιγραφόμενου οι- κοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου μετά πά- ντων των επ’αυτού κτισμάτων υπαρχόντων και μελλοντικών και μετά πάντων των συστα- τικών, παρακολουθημάτων, παραρτημάτων και προσαυξημάτων του το οποίο βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αθηνών της Δημο- τικής Ενότητας Αθηνών της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Πε- ριφέρειας Αττικής στη θέση «Τουρκοβούνια ή Πινακωτά» με πρόσοψη επί της οδού Βαρ- δουνιώτη αρ. 24 και επί της οδού Σπυριδο- γιάννη. Το άνω οικόπεδο έχει έκταση (215,70 μ.τ.), εμφαίνεται στο από 10-11-1937 σχεδιάγραμ- μα του μηχανικού Δ. Νταή, το οποίο έχει προ- σαρτηθεί στο υπ’αρ. 555202 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κ. Ρούσσου και συνορεύει Βόρεια με το υπ’αρ. 63 οικόπεδο επί πλευρά (17,50 μ.μ.), Νότια με οδό ανώ- νυμη πρώην ονομαζόμενη, ήδη Βαρδουνιώτη επί προσώπου (13,25 μ.) συν (5,25 μ.), Ανα- τολικά με το υπ’αρ. 60 οικόπεδο επί πλευράς (10,00 μ.) και Δυτικά με οδό Σπυριδογιάννη επί προσώπου (12,00 μ.). Πρώτη προσφορά ευρώ 190.000 δυνάμει της υπ’αρ. 2158/2016 Απόφασης του Μ.ΠΑ (ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ).
ΒΑΡΗ:
1) Προσημείωση ευρώ 480.000 υπέρ «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»
2) Αναγκαστική κατάσχεση ευρώ 250.000 υπέρ «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»
Καλούνται οι πλειοδότες να συμμορφω- θούν με την άνω περίληψη μου και τον Κ. Πολ. Δικ.
ΑΘΗΝΑ Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΛΩΝΟΣ 87-89 ΑΘΗΝΑ 10679 5ΟΣ ΟΡ. ΓΡ. 3 ΤΗΛ. 3616435

3298/Α 28/9/2016
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Της με αριθμό 1.287/26-04-2012 έκθεσης μου αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμόν 1.361/22-07- 2016 ΣΤ’ Επαναληπτική Περίληψη Κατασχε- τήριας Έκθεσης ακινήτου για την διενέργεια πλειστηριασμού. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗ- ΤΗΣ: Πρωτοδικείου Αθήνας, Νικόλαος Ευθ. Φαρμάκης, κάτοικος Αθήνας, Πατησίων 88, τηλ: 210 - 7012400. ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΥΣΑ: «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εται- ρεία» πρώην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» εδρεύουσα στην Αθήνα, Ομήρου 23, νομί- μως εκπροσωπούμενη. ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ: 1) ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Ιωάννης του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττι- κής, Μακεδονομάχων 23Β και 2) ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Διονύσιος του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, Μακε- δονομάχων 23Β, ευθυνόμενοι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ: Τα πρώτα απόγραφα εκτελεστά των υπ’ αριθ- μών 7.223/2012, 7.224/2012 και 7.225/2012 Διαταγών Πληρωμής του Μ.Π. Αθηνών. ΠΟΣΟ ΟΦΕΙΛΗΣ: Συνολικά το ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν εξήντα χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τριών ευρώ και εξήντα επτά λεπτών #1.160.823,67#, πλέον τόκων και εξόδων, περιοριζόμενο στο ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων #210.000# ΕΥΡΩ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΟΥ: Το ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα χι- λιάδων ευρώ #1.350.000,00#. ΠΡΩΤΗ ΠΡΟ- ΣΦΟΡΑ: Το ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ #750.000,00#, όπως διορθώ- θηκε με την υπ’ αριθμόν 990/2015 Απόφαση του Μ.Π.Α.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙ- ΑΣΜΟΥ: Η εικοστή ογδόη (28η) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016), ημέρα Τετάρτη και από ώρα 16:00 μ.μ. μέχρι τις 17:00 μ.μ.. ΤΟΠΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗ- ΡΙΑΣΜΟΥ: ΤΟ Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αθήνας Ανθούλα Θ. Γιαννημάρα κάτοικος Αθήνας στην οδός Γ’ Σεπτεμβρίου αριθμός 39 τηλ: 210 5226602. ΒΑΡΗ: Σύμφωνα με το αριθμό 398/27-04- 2012 Πιστοποιητικό του Υποθηκοφύλακα Νέας Ερυθραίας επί του ως άνω περιγρα- φέντος ακινήτου υπάρχουν εγγεγραμμένα τα έξης βάρη: 1) Προσημείωση υποθήκης κατά των ως άνω οφειλετών υπέρ της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑ- ΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.», για ποσό ενός εκατομ- μυρίου τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ #1.380.000,00# εγγραφείσα στις 21-07-2008. 2) Αναγκαστική κατάσχεση κατά των ως άνω οφειλετών υπέρ της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ATTICA BANK A.T.E.» για ποσό #210.000,00# διακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ, εγγραφείσα στις 26-04- 2012. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΟΣ ΑΚΙ- ΝΗΤΟΥ: Επί της πλήρους κυριότητας ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου σύμ- φωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατά- ξεις, με μία παλαιά ισόγεια οικία (ήδη κατε- δαφίσθείσα, κείμενου σύμφωνα με τον τίτλο κτήσεως εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του συνοικισμού ΡΕΑ πρώην της περιφέρειας της Κοινότητας Σταμάτας και ήδη της περιφέρει- ας της Κοινότητας Δροσιάς Αττικής, στο υπ’ αριθμόν 254 Ο.Τ., το οποίο περιβάλλεται από τις οδούς Αμαδρυάδων, Δρυάδων και Αρτέμι- δος και ειδικώτερα στην οδό Δρυάδων στην οποία φέρει τον αριθμό 27, μετά δε την εφαρ- μογή του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ το εν λόγω οικόπεδο βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς, της Δημοτι- κής Ενότητας Δροσιάς του Δήμου Διονύσου (Έδρα: Άγιος Στέφανος), της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέ- ρειας Αττικής στο υπ’ αριθμόν 254 Ο.Τ., και είδικώτερα στην οδό Δρυάδων στην οποία φέρει τον αριθμό 27. Το εν λόγω οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα και δύναται να οικοδομηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις διότι πλη- ρεί τους όρους της κατά κανόνα αρτιότητας της περιοχής, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγω- νικά χίλια εκατόν ενενήντα οκτώ (1.198) και συνορεύει σύμφωνα με το παραπάνω ανα- φερόμενο τοπογραφικό διάγραμμα: ΒΟΡΕΙΑ: με ιδιοκτησία αγνώστου. ΝΟΤΙΑ: με την οδό Δρυάδων. ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: με ιδιοκτησίες αγνώ- στων και ΔΥΤΙΚΑ: με ιδιοκτησίες αγνώστων. Περιήλθε δε τούτο στους ως άνω οφειλέτες κατά πλήρη κυριότητα κοινά αδιαίρετα και κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου δυνάμει του υπ’ αριθμόν 695/18.10.1999 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Ν. Ιωνίας Ευγενίας Ανα- γνώστου - Αλιμόνου, το οποίο έχει νόμιμα με- ταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθη- κοφυλακείου Ν. Ερυθραίας στον Τόμο 2 και με αύξοντα αριθμό 264.
ΑΘΗΝΑ 01-09-2016 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΘ. ΦΑΡΜΑΚΗΣ

3299/Α 28/9/2016
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1359/22-07-2016 Δ’ Επ. Περίληψης της με αριθ. 1344/2-3-2015 κατασχετήριας έκθεσης μου ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εγώ ο Δικαστικός επιμελητής του Εφετείου Αθηνών, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΘ. ΦΑΡΜΑΚΗΣ, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, Πατησίων 88, τηλ. 210-7012400. ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ: Στις 28-09-2016, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 16.00’ έως 17.00’ της αυτής ημέρας, με επίσπευση της τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ATTICA BANK ATE», εδρευούσης στην Αθήνα, Ομήρου 23, νομίμως εκπ/νης, δυνά- μει και σε εκτέλεση της με αριθ. 1858/2015 Δ. Πληρωμής του Δικαστή του Μ.Π.Α. σε πρώτο (α’) απόγραφο εκτελεστό, για επισπευδόμε- νο ποσό απαίτησης πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€), πλέον τόκων και εξόδων ανα- γκαστικής εκτέλεσης, μέρος της συνολικής εκ ποσού #172.308,43# ευρώ απαίτησης, εντός του Καταστήματος του Ειρηνοδικείου Ιλίου, κειμένου στον ομώνυμο Δήμο Ιλίου Αττικής, θα πλειστηριασθεί αναγκαστικά ενώπιον της επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, συμβο- λαιογράφου Αθηνών, Ανθούλας ΓΙΑΝΝΗΜΑ- ΡΑ, κατοίκου Αθηνών, Γ’ Σεπτεμβρίου 39, τηλ. 210.52.26.602, ή του νομίμου αναπλη- ρωτού της, το κάτωθι ακίνητο περιελθόν κατά δικαίωμα πλήρους κυριότητος, νομής και κα- τοχής, στην καθ’ ης - οφειλέτιδα εταιρεία «Χ. ΒΕΛΙΤΣΙΑΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ε.Ε.», εδρεύ- ουσα στο Ίλιον Αττικής, Αγίου Νικολάου 43, νομίμως εκπ/νη, ήτοι: Ένα οικόπεδο κείμε- νο εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως του Δήμου Ιλίου Αττικής της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής επί της οδού Κάλχου 75, επιφανείας 112,37 μ.τ.. Δεν είναι άρτιο ούτε κατά παρέκκλιση μπο- ρεί όμως να οικοδομηθεί, κατά το άρθρο 25, ΓΟΚ (όπως αυτό έχει αντικατασταθεί), σύμ- φωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις. Συνορεύει: Βορείως: με οδό Κάλχου. Νοτί- ως: με ιδιοκτησία Νικολέτας Κοντογιαννάτου. Ανατολικώς: με ιδιοκτησία Κλειάνθου και Δυ- τικώς: με ιδιοκτησία Νικολάου Σκαρμανωλά- κη. Το ως άνω ακίνητο δηλώθηκε με τη με αριθ. πρωτ 05057000101049824/12.11.2010 δήλωση στο αρμόδιο γραφείο κτημ/σης του Δήμου Ιλίου (Νέων Λιοσίων) Νομού Αττικής. Τίτλος Κτήσεως: Το υπ’ αριθμόν 16.751/14- 10-2010 συμβόλαιο της συμβ/φου Αθηνών ΘΕΩΝΗΣ ΚΑΦΙΡΗ - ΑΘΑΝΆΣΙΟΥ, νόμιμα μετεγγεγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ιλίου στον τόμο 347 με α.α. 28. Βάρη ακινήτου: Σύμφωνα με το 414/03-03-2015 Πιστοποιητικό της Υποθη- κοφύλακος Ιλίου επί του ως άνω ακινήτου υπάρχουν εγγεγραμμένα τα έξης βάρη: 1) Προσημείωση υποθήκης υπέρ της Α.Τ.Ε. «ΑΤΤΙΚΑ ΜΠΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για ποσό εκατόν #175.000,00# ευρώ, εγγραφείσα στις 31-03-2011, 2) Προ- σημείωση υποθήκης υπέρ της Α.Ε. με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», για ποσό #30.000,00# ευρώ, εγγραφείσα στις 07- 03-2014, 3) Προσημείωση υποθήκης υπέρ της Α.Ε. «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», για ποσό #30.000,00# ευρώ, εγγραφείσα στις 13-05- 2014, 4) Η ως άνω υπ’ αριθμ. 1344/2-3-2015 κατασχετήρια έκθεση μου, εγγραφείσα στις 02-03-2015.
Πρώτη προσφορά για την έναρξη του πλειστηριασμού: είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσια τριάντα ένα ευρώ και πενήντα λε- πτά #24.631,50#, όση και η αντικειμενική του αξία. Κατά τα λοιπά θα ισχύσουν οι γενικές διατάξεις περί την αναγκαστική εκτέλεση και οι όροι της ανωτέρω πράξης μου. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν να πλειο- δοτήσουν.
ΑΘΗΝΑ 01-09-2016 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΘ. ΦΑΡΜΑΚΗΣ

3302/Α 28/9/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Της υπ’ αριθ. 138Β’/2016 Περίληψης Κατασχετήριας Εκθέσεως Ακινήτου του Δικαστι- κού Επιμελητού της περιφέρειας του Εφετεί- ου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνου Φυτιλόπουλου, κατοίκου Αθη- νών οδός Χαρ. Τρικούπη αρ. 23 ΓΝΩΡΙΖΩ ΟΤΙ Στις είκοσι οκτώ (28) του μήνα Σεπτεμβρί- ου του έτους (2016) ημέρα Τετάρτη από 4η έως και την 5η απογευματινή ώρα της ίδιας ημέρας το ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ σύμ- φωνα με τις διατάξεις του Ν.3714/7-11-2008 & ενώπιον της συμ/φου Αθηνών Στυλιανής Δη- μητρέλλου (Ακαδημίας 62 τηλ. 2103601759) ή αν κωλύεται αυτή ενώπιον του νομίμου αναπληρωτή της θα βγεί στον πλειστηριασμό το ακίνητο του οφειλέτη Αθανασίου ΓΕΩΡ- ΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ του Διονυσίου και της Αικα- τερίνης, κατοίκου Αθηνών, οδός Κασταλίας αρ. 17, για οφειλή του ΕΥΡΩ (23.982,60), δυνάμει της υπ’αρ. 15506/2015 Δ/γή πλη- ρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών προς τον επισπεύδοντα Βασίλειο Κοντογιώργο του Ηλία και της Βασιλικής, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός Σπάρτης αρ. 4 και η περιγραφή έχει ως εξής: Το ποσοστό του ενός δευτέρου (1/2) εξ αδιαιρέτου του υπό με αριθμό ένα (1) οριζόντιας ιδιοκτησίας - διαμερίσματος του τετάρτου υπέρ το ισόγειο ορόφου, το οποίο βρίσκεται στο Δήμο Αθηνών, της Δημοτικής Ενότητας Αθηνών, της Περιφερειακής Ενό- τητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέ- ρειας Αττικής και επί της οδού Κασταλίας αρ. 17, επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών εκατόν σαράντα τέσσερα και 50/00 (144,50) και ανα- λογία συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο εκατόν σαράντα πέντε χιλιοστά (145/000). Πρώτη προσφορά ευρώ 20.000,00
ΒΑΡΗ:
1) Τρεις προσημειώσεις υπέρ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ συνολικά για #689.072,77#ευρώ.
2) Προσημείωση υπέρ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για #16.454,71# ευρώ.
3) Αναγκαστική Κατάσχεση υπέρ του επι- σπεύδοντα για #23.982,60# ευρώ.
Καλούνται οι πλειοδότες να συμμορφω- θούν με την άνω περίληψη μου και τον Κ. Πολ. Δικ.
ΑΘΗΝΑ Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΥΤΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 23 1ΟΣ ΟΡ. ΑΘΗΝΑ 10681 ΤΗΛ. 6946356386

3303/Α 28/9/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Της υπ’ αριθ. 137Β’/2016 Περίληψης Κατασχετήριας Εκθέσεως Ακινήτου του Δικαστι- κού Επιμελητού της περιφέρειας του Εφετεί- ου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνου Φυτιλόπουλου, κατοίκου Αθη- νών οδός Χαρ. Τρικούπη αρ. 23 ΓΝΩΡΙΖΩ ΟΤΙ Στις είκοσι οκτώ (28) του μήνα Σεπτεμβρί- ου του έτους (2016) ημέρα Τετάρτη από 4η έως και την 5η απογευματινή ώρα της ίδιας ημέρας το ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ σύμ- φωνα με τις διατάξεις του Ν.3714/7-11-2008 & ενώπιον της συμ/φου Αθηνών Στυλιανής Δη- μητρέλλου (Ακαδημίας 62 τηλ. 2103601759) ή αν κωλύεται αυτή ενώπιον του νομίμου αναπληρωτή της θα βγεί στον πλειστηριασμό το ακίνητο του οφειλέτη Αθανασίου ΓΕΩΡ- ΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ του Διονυσίου και της Αικα- τερίνης, κατοίκου Αθηνών, οδός Κασταλίας αρ. 17, για οφειλή του ΕΥΡΩ (23.982,60), δυνάμει της υπ’αρ. 15506/2015 Δ/γή πλη- ρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών προς τον επισπεύδοντα Βασίλειο Κοντογιώργο του Ηλία και της Βασιλικής, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός Σπάρτης αρ. 4 και η περιγραφή έχει ως εξής: Το υπό στοιχεία ΣΙΓΜΑ ΤΑΥ ΕΞΙ (ΣΤ.6) διαμέρισμα γραφείων του έκτου μετά το ισόγειο ορόφου, το οποίο βρίσκεται στο Δήμο Αθηνών, της Δημοτικής Ενότητας Αθη- νών, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής και επί της οδού Σόλωνος αρ. 87-89, επιφάνει- ας μέτρων τετραγωνικών τριάντα εννέα και 25/00 (39,25), αντιστοιχεί δε σε αυτό εξ αδι- αιρέτου συνιδιοκτησία επί μεν του οικοπέδου των 449,64 μέτρων τετραγωνικών ένα εκατο- στό και τριάντα επτά εκατοστά του εκατοστού (1,37/100), επί δε των κοινοχρήστων χώρων και πραγμάτων είκοσι οκτώ και 30/00 (28,30). Πρώτη προσφορά ευρώ 50.000,00
ΒΑΡΗ:
1) Προσημείωση υπέρ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ- ΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για #82.875,00# ευρώ.
2) Προσημείωση υπέρ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑ- ΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. για #16.454,71# ευρώ.
3)Αναγκαστική Κατάσχεση υπέρ επισπεύ- δοντα για #23.982,60# ευρώ.
Καλούνται οι πλειοδότες να συμμορφω- θούν με την άνω περίληψη μου και τον Κ. Πολ. Δικ.
ΑΘΗΝΑ Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΥΤΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 23 1ΟΣ ΟΡ. ΑΘΗΝΑ 10681 ΤΗΛ. 6946356386

3304/Α 28/9/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Της υπ’ αριθ. 136B’/2016 Περίληψης Κατασχετήριας Εκθέσεως Ακινήτου του Δικαστι- κού Επιμελητού της περιφέρειας του Εφετεί- ου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνου Φυτιλόπουλου, κατοίκου Αθη- νών οδός Χαρ. Τρικούπη αρ. 23 ΓΝΩΡΙΖΩ ΟΤΙ Στις είκοσι οκτώ (28) του μήνα Σεπτεμβρί- ου του έτους (2016) ημέρα Τετάρτη από 4η έως και την 5η απογευματινή ώρα της ίδιας ημέρας το ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ σύμ- φωνα με τις διατάξεις του Ν.3714/7-11-2008 & ενώπιον της συμ/φου Αθηνών Στυλιανής Δη- μητρέλλου (Ακαδημίας 62 τηλ. 2103601759) ή αν κωλύεται αυτή ενώπιον του νομίμου αναπληρωτή της θα βγεί στον πλειστηριασμό το ακίνητο του οφειλέτη Αθανασίου ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ του Διονυσίου και της Αικα- τερίνης, κατοίκου Αθηνών, οδός Κασταλίας αρ. 17, για οφειλή του ΕΥΡΩ (23.982,60), δυνάμει της υπ’αρ. 15506/2015 Δ/γή πλη- ρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών προς τον επισπεύδοντα Βασίλειο Κοντογιώργο του Ηλία και της Βασιλικής, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός Σπάρτης αρ. 4 και η περιγραφή έχει ως εξής: Το ποσοστό του ενός δευτέρου (1/2) εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία ΕΨΙ- ΛΟΝ ΠΕΝΤΕ (Ε.5) διαμέρισμα γραφείων του πέμπτου μετά το ισόγειο ορόφου, το οποίο βρίσκεται στο Δήμο Αθηνών, της Δημοτικής Ενότητας Αθηνών, της Περιφερειακής Ενό- τητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέ- ρειας Αττικής και επί της οδού Σόλωνος αρ. 87, επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών τριάντα τέσσερα και 60/00 (34,60), αντιστοιχεί δε σε αυτό εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησία επί μεν του οικοπέδου των 449,64 μέτρων τετραγωνικών ένα εκατοστό και είκοσι έξι εκατοστά του εκα- τοστού (1,26/100), επί δε των κοινοχρήστων χώρων και πραγμάτων δέκα εννέα και 0,70 (19,70) κυβικά μέτρα. Πρώτη προσφορά ευρώ 20.000,00
ΒΑΡΗ:
1) Τρεις προσημειώσεις υπέρ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ συνολικά για #689.072,77#ευρώ.
2) Προσημείωση υπέρ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για #16.454,71# ευρώ.
3) Αναγκαστική Κατάσχεση υπέρ του επι- σπεύδοντα για #23.982,60# ευρώ.
Καλούνται οι πλειοδότες να συμμορφω- θούν με την άνω περίληψη μου και τον Κ. Πολ. Λικ.
ΑΘΗΝΑ Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΥΤΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 23 1ΟΣ ΟΡ. ΑΘΗΝΑ 10681 ΤΗΛ. 6946356386

3305/Α 28/9/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Της υπ’ αριθ. 135Β’/2016 Περίληψης Κατασχετήριας Εκθέσεως Ακινήτου του Δικαστι- κού Επιμελητού της περιφέρειας του Εφετεί- ου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνου Φυτιλόπουλου, κατοίκου Αθη- νών οδός Χαρ. Τρικούπη αρ. 23 ΓΝΩΡΙΖΩ ΟΤΙ Στις είκοσι οκτώ (28) του μήνα Σεπτεμ- βρίου του έτους (2016) ημέρα Τετάρτη από 4η έως και την 5η απογευματινή ώρα της ίδιας ημέρας το ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3714/7-11- 2008 & ενώπιον της συμ/φου Αθηνών Στυ- λιανής Δημητρέλλου (Ακαδημίας 62 τηλ. 2103601759) ή αν κωλύεται αυτή ενώπιον του νομίμου αναπληρωτή της θα βγεί στον πλειστηριασμό το ακίνητο του οφειλέτη Αθανασίου ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ του Διονυσίου και της Αικατερίνης, κατοίκου Αθηνών, οδός Κασταλίας αρ. 17, για οφειλή του ΕΥΡΩ (23.982,60), δυνάμει της υπ’αρ. 15506/2015 Δ/γή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών προς τον επισπεύδοντα Βασίλειο Κοντο- γιώργο του Ηλία και της Βασιλικής, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός Σπάρτης αρ. 4 και η περιγραφή έχει ως εξής: Το ποσοστό του ενός δευτέρου (1/2) εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΣΣΕΡΑ (Ε.4) διαμέρι- σμα γραφείων του πέμπτου μετά το ισόγειο ορόφου, το οποίο βρίσκεται στο Δήμο Αθη- νών, της Δημοτικής Ενότητας Αθηνών, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής και επί της οδού Σόλωνος αρ. 87, επιφάνειας μέ- τρων τετραγωνικών ενενήντα οκτώ και 71/00 (98,71), αντιστοιχεί δε σε αυτό εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησία επί μεν του οικοπέδου των 449,64 μέτρων τετραγωνικών τρία εκατοστά και 25 εκατοστά του εκατοστού (3,25/100), επί δε των κοινοχρήστων χώρων και πραγ- μάτων εξήντα εννέα και 0,82 (69,82) κυβικά μέτρα. Πρώτη προσφορά ευρώ 70.000,00
ΒΑΡΗ:
1) Τρεις προσημειώσεις υπέρ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ συνολικά για #689.072,77#ευρώ.
2) Προσημείωση υπέρ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για #16.454,71# ευρώ.
3) Αναγκαστική Κατάσχεση υπέρ του επι- σπεύδοντα για #23.982,60# ευρώ.
Καλούνται οι πλειοδότες να συμμορφω- θούν με την άνω περίληψη μου και τον Κ. Πολ. Δίκ.ΑΘΗΝΑ Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΥΤΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 23 1ΟΣ ΟΡ. ΑΘΗΝΑ 10681 ΤΗΛ. 6946356386

3306/Α 28/9/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Της υπ’ αριθ. 134Β’/2016 Περίληψης Κατασχετήριας Εκθέσεως Ακινήτου του Δικαστι- κού Επιμελητού της περιφέρειας του Εφετεί- ου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνου Φυτιλόπουλου, κατοίκου Αθη- νών οδός Χαρ. Τρικούπη αρ. 23 ΓΝΩΡΙΖΩ ΟΤΙ Στις είκοσι οκτώ (28) του μήνα Σεπτεμβρί- ου του έτους (2016) ημέρα Τετάρτη από 4η έως και την 5η απογευματινή ώρα της ίδιας ημέρας το ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ σύμ- φωνα με τις διατάξεις του Ν.3714/7-11-2008 & ενώπιον της συμ/φου Αθηνών Στυλιανής Δη- μητρέλλου (Ακαδημίας 62 τηλ. 2103601759) ή αν κωλύεται αυτή ενώπιον του νομίμου αναπληρωτή της θα βγεί στον πλειστηριασμό το ακίνητο του οφειλέτη Αθανασίου ΓΕΩΡ- ΓΑΝΤΌΠΟΥΛΟΥ του Διονυσίου και της Αικα- τερίνης, κατοίκου Αθηνών, οδός Κασταλίας αρ. 17, για οφειλή του ΕΥΡΩ (23.982,60), δυνάμει της υπ’αρ. 15506/2015 Δ/γή πληρω- μής του Ειρηνοδικείου Αθηνών προς τον επι- σπεύδοντα Βασίλειο Κοντογιώργο του Ηλία και της Βασιλικής, κάτοικο Βριλησσίων Αττι- κής, οδός Σπάρτης αρ. 4 και η περιγραφή έχει ως εξής: Το ποσοστό του ενός δευτέρου (1/2) εξ αδιαιρέτου του υπό στοιχεία ΕΨΙΛΟΝ ΤΡΙΑ (Ε.3) διαμέρισμα γραφείων του πέμπτου μετά το ισόγειο ορόφου (Α’ εσοχή), το οποίο βρί- σκεται στο Δήμο Αθηνών, της Δημοτικής Ενό- τητας Αθηνών, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής και επί της οδού Σόλωνος αρ. 87, επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών εβδομή- ντα επτά και 76/00 (77,76), αντιστοιχεί δε σε αυτό εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησία επί μεν του οικοπέδου των 449,64 μέτρων τετραγωνικών δύο εκατοστά και εξήντα τρία εκατοστά του εκατοστού (2,63/100), επί δε των κοινοχρή- στων χώρων και πραγμάτων τριάντα επτά και 92/00 (37,92) κυβικά μέτρα. Πρώτη προσφορά ευρώ 60.000,00 ΒΑΡΗ:
1) Τρεις προσημειώσεις υπέρ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ συνολικά για #689.072,77# ευρώ.
2) Προσημείωση υπέρ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για #16.454,71# ευρώ.
3) Αναγκαστική Κατάσχεση υπέρ του επι- σπεύδοντα για #23.982,60# ευρώ.
Καλούνται οι πλειοδότες να συμμορφω- θούν με την άνω περίληψη μου και τον Κ. Πολ. Δικ. ΑΘΗΝΑ Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΥΤΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 23 1ΟΣ ΟΡ. ΑΘΗΝΑ 10681 ΤΗΛ. 6946356386

3307/Α 28/9/2016
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Της με αριθμόν 979/22-06-2016 Γ’ Επαναληπτικής Περίληψης Κατασχετήριας Έκ- θεσης Ακινήτου του Δικαστικού Επιμελητού του Πρωτοδικείου Αθηνών Δημητρίου Α. ΔΗ- ΜΑΚΗ, κατοίκου Αθηνών, Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 69, τηλ. 210 64.39.272.- A.M. 72307 Στις 28/09/2016 έτους ημέρα Τετάρτη από 4η ως 5η απογευματινή ώρα της ιδίας μέρας στο Ειρηνοδικείο Κρωπίας και ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών κας Αναστασίας Πασχάλη οδός Στουρνάρη αρ. 51, (τηλ.: 210 5224110) ή του νόμιμου αναπληρωτής της σε περίπτωση κωλύματος αυτής, εκτίθεται σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό σύμ- φωνα με την έγγραφη εντολή και πληρεξουσι- ότητα που δόθηκε σε μένα από τον δικηγόρο Αθηνών κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Α. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥ- ΛΟ πληρεξούσιο δικηγόρο του επισπεύδο- ντος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΣΟΥΡΑ του Νέστωρα, κατοίκου Παιανίας Αττικής, οδός Τροίας αρ. 13 με ΑΦΜ: 008216677, κατάσχεσα αναγκα- στικά το αναφερόμενο ακίνητο του οφειλέτη ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΑΝΤΗ του Αντωνίου και της Ευανθίας, κατοίκου Παιανίας Αττικής, οδός Αγίου Θωμά αρ. 110 με ΑΦΜ: 035898040, και συγκεκριμένα: Έναν (1) αγρό μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο που βρίσκεται εκτός σχεδί- ου πόλεως και εκτός ζώνης, στη θέση «ΜΑΝ-ΔΡΑ ΤΣΙΓΓΑΛΗ» της περιφέρειας του Δήμου Παιανίας στον πρώην Δήμο Παιανίας Αττικής, ήδη Δημοτική Ενότητα Παιανίας, έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά (879,00) εμφαίνεται με τα αλφαβητικά στοιχεία περιμέτρου (Γ.Δο.Δ.Ε. Ζο.Ζ.Γ) και συνορεύει ανατολικά με συνολική πλευρά (Γ-Δο-Δ) μέτρων (151,40) ήτοι Γ-Δο μέτρα 89,00 συνΔο-Δ μέτρα 62,40, δυτικά με συνολική πλευρά (Ε-Ζο-Ζ) μέτρα (150,85) ήτοι Ε-Ζο μέτρα 62,05 συν Ζο-Ζ μέτρα 88,80, Βόρεια με πλευρά (ΔΕ) μέτρα (5,50) και νό- τια με πρόσοψη (ΖΓ) μέτρα (6,40) με αγρο- τική οδό πλάτους μέτρων (4,50) και πέραν αυτής με υπόλοιπη ιδιοκτησία πωλήτρια. Ότι ο ανωτέρω αγρός είναι αγροτικός και η ύπαρξη του χρονολογείται προ του 1923. Το ως άνω ακίνητο φέρει αριθμό ΚΑΕΚ 051115104056/0/0 και αναγράφεται ως εμβα- δόν 919,00 τ.μ. Επίσης στο ως άνω ακίνητο (αγροτεμάχιο) υπάρχει οικοδομή με κερα- μοσκεπή που αποτελείται από (2) ορόφους (ισόγειο και πρώτο όροφο) όπου κατ’ εκτίμη- ση, έκαστος όροφος έχει εμβαδόν περίπου 60,00 τετραγωνικά μέτρα. ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ: Το υπ’ αριθ. 40351/19-02-1990 Πώληση Αγροτικού Ακινήτου της Συμβολαιογράφου Κρωπίας Αικατερίνης Γεωργίου Μπραϊμη - Καρασίμου νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κρωπίας σε τόμο 508 και με αριθμό 457. Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 713/19-05-2015 πιστοποιητικό του Κτηματολογικού Γραφείου Κορωπίου, υφίστανται βάρη τα οποία ανα- λυτικά αναφέρονται στην ως άνω περίληψη κατασχετήριας έκθεσης μου. Εκτιμήθηκαν: το αγροτεμάχιο αντί (14.925,00€), η οικο- δομή που αποτελείται από ισόγειο και πρώ- το όροφο αντί (108.375,00€), ήτοι συνολική εκτίμηση το ποσό (123.300,00€). ΤΙΜΗ ΠΡΩ- ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Το αγροτεμάχιο το ποσό των (9.950,00€), η οικοδομή που αποτελεί- ται από ισόγειο και πρώτο όροφο το ποσό (72.250,00€), ήτοι συνολική τιμή πρώτης προσφοράς (82.200,00€). Η κατάσχεση του ακινήτου αυτού έγινε με βάση την υπ’ αρ. 320/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ του ΤΡΙΕΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, για ποσό επιταγής και εντολής 9.996,00€ πλέον τόκων και εξόδων εν γένει. Κατά τα λοιπά ο πλειστηριασμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. και τους όρους που αναφέρονται στην έκθε- ση μου με αρ. 949/12-05-2015 και στην πιο πάνω Περίληψη μου. Έγινε η παρούσα στο γραφείο μου σήμερα στις 30/08/2016 έτους ημέρα Τρίτη και υπογράφεται νόμιμα. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΔΗΜΑΚΗΣ

3308/Α 28/9/2016
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Της υπ’ αρ. 4.539/08.07.2016 Γ Επαναληπτικής περίληψης κατασχετήριας έκθεσης δικαιώματος ψιλής κυριότητας οριζοντίων ιδιοκτησιών (γραφείων) του δικαστικού επι- μελητή του Πρωτοδικείου Αθήνας Σωτηρίου Παν. Σκευοφύλακα.
ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: 4.432/11.07. 2014 του ως άνω
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ: 28.09.2016, ημέρα Τετάρτη, ώρα 16:00-17:00.
ΤΟΠΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ: ΕΙΡΗΝΟΔΙ- ΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ: ΣΤΥ- ΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ, κάτοικος Αθηνών (οδός Ακαδημίας αρ.62) ή σε περίπτωση κω- λύματος αυτής ενώπιον του νομίμου αναπλη- ρωτού της.
ΠΟΣΟ ΟΦΕΙΛΗΣ: 26.545,96 €
ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΣ: Το υπ’ αριθμόν 489/2013 πρώτο εκτελεστό απόγραφο της υπ’ αριθμόν 40/28.02.2013 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης
ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΥΣΑ: Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΣΑ - Silgan Μεταλλικές Συσκευασίες Ανώνυμη Εταιρία» και το δια- κριτικό τίτλο «ΕΛΣΑ -Silgan Metal Packaging A.E.», που εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, οδός Θηβών αρ. 200-202 και εκπροσωπείται νόμιμα.
ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ: ΑΝΤΩΝΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩ- ΤΗΣ του Προκοπίου και της Μιλτώς, κάτοικος Μυτιλήνης Λέσβου, επί της οδού Ε. Βοστάνη αριθμός 26.
ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ:
1. Το δικαίωμα της ψιλής κυριότητας της αυτοτελούς και ανεξάρτητης, διηρημένης ιδι- οκτησίας - γραφείο - του Α ορόφου, υπό τον αριθμό (1), επιφανείας 12,00τ.μ. περισσότε- ρο ή λιγότερο [όπως δε αναφέρεται στον πα- ρακάτω τίτλο κτήσεως, επιφανείας σύμφωνα με την πράξη συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτη- σίας 22,00], αναλογία ποσοστού εξ αδιαιρέ- του επί του οικοπέδου (4/000).
2. Το δικαίωμα της ψιλής κυριότητας της αυτοτελούς και ανεξάρτητης, διηρημένης ιδι- οκτησίας - γραφείο - υπό τον αριθμό (2), επι- φανείας 35,00τ.μ., ποσοστό εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (9/000).
3. Το δικαίωμα της ψιλής κυριότητας της αυτοτελούς και ανεξάρτητης, διηρημένης ιδι- οκτησίας - γραφείο - υπό τον αριθμό (3), επι- φανείας 37,00τ.μ., ποσοστό εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου (10/000).
ΣΥΝΟΙΚΙΑ: «ΓΕΡΑΝΙΟΥ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: επί των οδών Γερανίου αρ. 25 και Πειραιώς αρ. 16 και 18
ΕΚΤΑΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ: 435,00τ.μ.
ΣΥΝΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ: ΒΟΡΕΙΑ επί τε- θλασμένης πλευράς μήκους 8,70μ., συν 9,25μ., συν 4,65μ., συν 7,85μ. με ιδιοκτησία αγνώστων εν μέρει και εν μέρει με ιδιοκτησία Ραυτοπούλου, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ επί προσώπου πλευράς μήκους 8,85μ. εν μέρει με ιδιοκτη- σία Ραυτοπούλου σε πλευρά 1,50μ. εν μέρει με την οδό Γερανίου, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ επί προσώπου πλευράς μήκους 21,00μ. με την οδό Πειραιώς, ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ επί πλευράς μήκους 21,90μ. με ιδιοκτησία αγνώστων και ΔΥΤΙΚΑ επί τεθλασμένης πλευράς μήκους 3,00μ., συν 3,50μ. με ιδιοκτησία αγνώστων.
ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ: Το υπ’ αριθμ. 15.427/ 19.06.1997 συμβόλαιο της συμ/φου Αθηνών Ελένης θυγατέρας Τρύφωνα Μετρητίδου (οδός Γαμβέττα 6), σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 46005/1967 πράξη του συμ/φου Αθη- νών Δημητρίου Κωνσταντίνου Παπαρρίζου.
ΕΠΙΚΑΡΠΩΤΡΙΑ: Μιλτώ, σύζυγος Προ- κοπίου Αντωνέλλη το γένος Παναγιώτη και Πηνελόπης Κουτρουμπή, που γεννήθηκε στα Πάμφυλλα Μυτιλήνης Λέσβου το 1938, οικο- κυρά, κάτοικος Μυτιλήνης Λέσβου οδός Ε. Βοστάνη 26.
ΤΙΜΗ 1ης ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ [ψιλή κυριότητα γραφείου (1)]: 14.000,00€
ΤΙΜΗ 1ης ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ [ψιλή κυριότητα γραφείου (2)]: 27.000,00€
ΤΙΜΗ 1ης ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ [ψιλή κυριότητα γραφείου (3)]: 35.000,00€
ΒΑΡΗ (010735/18.07.2014 Πιστ. Βα- ρών Υποθ. Αθηνών): ΕΠΙ ΤΗΣ ΨΙΛΗΣ ΚΥ- ΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙ- ΕΣ 1) ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΕΛΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΛΤΩΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙ- ΕΥΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ ΓΙΑ ΕΥΡΩ #9.340,33# ΕΓΓΡ. 8/2/20Ι2 (4835-115) ΕΠΙ ΤΗΣ ΨΙΛΗΣ ΚΥΡ. ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ (2) ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΝΟ 2) ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΙΔΙΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΕΛΣΑ - SILGAN ΜΕΤΑΛΛΙ- ΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΕΥΡΩ #25.000# ΕΓΓΡ. 25/10/2012 3) ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΣΑΙ- ΠΡΟΥΣ ΠΟΠΙΟΥΛΑΡ ΜΠΑΝΚ ΠΑΜΠΛΙΚ ΚΟ ΛΤΔ ΓΙΑ ΕΥΡΩ #7.042,24# ΕΓΓΡ. 30/10/2012 (4856-191) ΕΠΙ ΤΗΣ ΨΙΛΗΣ ΚΥΡ. ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ (Ι), (3) ΓΡΑΦΕΙΑ 2) ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΣΑΙΠΡΟΥΣ ΠΟΠΙΟΥ- ΛΑΡ ΜΠΑΝΚ ΠΑΜΠΛΙΚ ΚΟ ΛΤΔ ΓΙΑ ΕΥΡΩ #7.042,24# ΕΓΓΡ. 30/10/2012 (4857-99) ΕΠΙ ΤΗΣ ΨΙΛΗΣ ΚΥΡ. ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΑ- ΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΑΤΑ ΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡ «ΕΛΣΑ -SILGAN ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΥ- ΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΓΙΑ ΕΥΡΩ #26.545,96# ΕΓΓΡ. 17/7/2014 (174-199).
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

3312/Α 28/9/2016
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Της υπ’ αριθμόν 1.729/2016 7ης επαναληπτικής περίληψης της 1290/2012 κατασχε- τήριας έκθεσης μου ακινήτου περιουσίας για διενέργεια πλειστηριασμού. - Ο δικαστικός επιμελητής του Πρωτοδικείου Αθηνών Μάρ- κος Χρ. Ιωσηφίδης, κάτοικος Αθηνών Σόλω- νος 113 ΑΦΜ 032997059, AM 69418 ΔΗΛΩΠΟΙΩ ΟΤΙ Στις 28-09-2016 έτους ημέρα Τετάρτη και ώρα από τις (16) το απόγευμα εως τις (17) το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο κατάστη- μα του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας ενώπιον της συμβ/φου Αθηνών Βαρβάρας Σγούρα 2103801906 ή του νομίμου αναπληρωτού της σε τυχόν κωλυμά της με επισπεύδουσα την «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε,» δυνάμει του πρώτου (Α’) απόγραφου εκτελε- σου της 20.830/08-06-2011 ΔΠ του ΜΠΑ και για το ποσό των ΕΥΡΩ 205.000,00€ θα εκτε- θεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό η με την υπ’ αριθμόν 1.290/2012 έκθεση μου αναγκαστικά κατασχεθείσα κατά τους τίτλους κτήσεως ακίνητη περιουσία της οφειλέτιδας ΔΙΑΠΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗΣ-ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ του ΕΑΓ- ΓΕΛΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ-ΧΛΟΗΣ, κάτοικο Αθη- νών, οδός Αγλαυρου αρ. 17 ήτοι Η πλήρης κυ- ριότητα, ενός οικοπέδου, μετά των επ’ αυτού κτισμάτων, το οποίο βρίσκεται στο Ηράκλειο Αττικής, στο υπ αριθμ. 238α Ο.Τ. και επί της οδού Πλαπούτα αρ. 21, έχει έκταση 385 τ.μ., είναι άρτιο κατά παρέκκλιση και οικοδομήσιμο και συνορεύει νότια σε πρόσοψη Α-Δ, 29,60 μέτρων με την οδό Πλαπούτα, πλάτους 10,00 μέτρων Βόρεια σε πλευρά Β-Γ, 15,20 μέτρων με ιδιοκτησία αγνώστων, ανατολικά σε πλευ- ρά Γ-Δ 22,20 μέτρων με ιδιοκτησία αγνώστων και δυτικά σε πλευρά Α-Β 15,80 μέτρων με, ιδιοκτησία αγνώστων. Επί του άνω οικοπέδου υπάρχουν τα ακόλουθα κτίσματα: α) Ισόγειο κατάστημα με w.c, εμβαδού 28,12 τ.μ. χωρίς κεντρική θέρμανση β) Ισόγειο κατάστημα με w.c. εμβαδού 29,52 τ.μ. και με πατάρι εμβα- δού 31,72 χωρίς κεντρική θέρμανση, γ) Ισό- γειο κατάστημα με w.c. εμβαδού 77,92 τμ., με πατάρι 39,52 τ.μ. χωρίς κεντρική θέρμανση, δ) Αποθήκη υπογείου, εμβαδού 86 τ.μ. χωρίς κεντρική θέρμανση, Για το παραπάνω ακίνη- το δεν υπάρχει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτη- σίας ΤΙΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ: με την με αριθμό 6837/2012 Απόφαση του ΜΠΑΘηνών, 1) το ισόγειο κατάστημα με w.c. εμβαδού 28,12 τ.μ. με το ποσό των Ευρώ 53.146,80€, 2) το Ισό- γειο κατάστημα με w.c. εμβαδού 29,52 τ.μ. με πατάρι εμβαδού 31,72, με το ποσό των Ευρώ 73.785,60€, 3) το Ισόγειο κατάστημα με w.c. εμβαδού 77,92 τμ., με πατάρι 39,52 τ.μ., με το ποσό των Ευρώ 161.604,00€, 4) η αποθή- κη υπογείου, εμβαδού 86 τ.μ. με το ποσό των Ευρώ 30.000€, 5) για την πλήρη κυριότητα του οικοπέδου επιφανείας 385 τ.μ. στο ποσό των ΕΥΡΩ 150.000€ και συνολική εκτίμηση το ποσό των Ευρώ 468.536,40€, Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηρια- σμού ορίζεται με την 1.231/2016 Απόφαση του ΜΠΑΘηνών για την πλήρη κυριότητα οι- κοπέδου, επιφανείας 385 τ.μ. με τα υφιστά- μενα επ’ αυτού κτίσματα ήτοι: α)ισόγειο κατά- στημα με w.c. εμβαδού 28,12 τ.μ., β)ισόγειο κατάστημα με w.c εμβαδού 29,52 τ.μ. και με πατάρι εμβαδού 31,72, γ)ισόγειο κατάστημα με w.c. εμβαδού 77,92 τμ., με πατάρι 39,52 τ.μ., δ) αποθήκη υπογείου, εμβαδού 86 τ.μ. συνολικά στο ποσό των Ευρώ 235.000,00€, στό ακίνητο σύμφωνα με το από 02-06-2012 πιστοποιητικό βαρών του Υποθηκοφυλακείου Ν. Ιωνίας υπάρχουν τα εξής βάρη: 1)προ- σημείωση υποθήκης για ευρώ 420.000,00€ κατά της καθ ου η κατάσχεση και υπέρ E.f.G. EUROBANK ERGASIAS A.E, 2)προσημείω- ση υποθήκης για ευρώ 16.680,00€ κατά της ιδίας και υπέρ ιδίας, 3) αναγκαστική κατάσχε- ση κατά της ιδίας και υπέρ E.f.G. EUROBANK ERGASIAS A.E, για ποσό 205.000,00 Ευρώ. Ο πλειστηριασμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Πολ. Δικονομίας και κάθε σχετικού νόμου, συγκεκριμένα με τους όρους που αναφέρονται στην επαναλη- πτική περίληψη.
ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΧΡ. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ

3320/Α 28/9/2016
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1121/28-7-2016 Περίληψης της με αριθ. 1120/25-7-2016 κατασχε- τήριας έκθεσης μου ΑΚΙΝΗΤΩΝ Εγώ ο Δικαστικός επιμελητής του Εφετεί- ου Αθηνών, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΟΚΚΑΛΗΣ, Πα- τησίων 88, τηλ. 210-8254680. ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ: Στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Σεπτεμβρί- ου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 16.00’ έως 17.00’ της αυτής ημέρας, με επίσπευση της τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ATTICA BANK ATE», εδρευού- σης στην Αθήνα, Ομήρου 23, νομίμως εκπ/ νης, δυνάμει και σε εκτέλεση του Α’ εκτελε- στού απογράφου της με αριθμό 10616/2015 Διαταγής Πληρωμής του Δικαστή του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών, για επισπευδόμενο ποσό απαίτησης διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00€), πλέον τόκων και εξόδων ανα- γκαστικής εκτέλεσης, μέρος της συνολικής εκ ποσού 1.289.383,55 ευρώ οφειλής, εντός του Καταστήματος του Ειρηνοδικείου Σπετσών, κειμένου στον ομώνυμο Δήμο Σπετσών Αττι- κής, της περιφερειακής ενότητος νήσων της περιφέρειας Αττικής, θα πλειστηριασθεί ανα- γκαστικά ενώπιον του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, συμβολαιογράφου Σπετσών, Γε- ωργίου Κ. Λυράκη, κατοίκου Σπετσών, θέση «Άγιος Μάμας», τηλ. 22980-73686, ή του νομίμου αναπληρωτού του, τα κάτωθι ακίνητα περιελθόντα κατά δικαίωμα πλήρους κυ- ριότητος, νομής και κατοχής, στους καθ’ ών - συνοφειλέτες: 1. Δημήτριο ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ του Αγγέλου και της Αικατερίνης, 2. Σωτήριο ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ του Αγγέλου και της Αικατε- ρίνης, 3. Ανδρέα ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ του Αγγέ- λου και της Αικατερίνης και 4. Αικατερίνη συζ. Αγγέλου BΛAxOΓΙΑΝΝΗ, το γένος Σωτηρί- ου και Σταματίνας ΚΑΡΑΝΤΟΥΛΗ, απάντων κατοίκων Πορτοχελίου Αργολίδας. ΠΕΡΙΓΡΑ- ΦΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΣ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ: Α’ ΑΚΙΝΗΤΟ: Η υπό στοιχεία ΕΝΑ (1) ανε- ξάρτητη και αυτοτελής κάθετη ιδιοκτησία έχει επιφάνεια μ.τ. 188,80, ποσοστό συνιδιοκτη- σίας εξ αδιαιρέτου στο όλο οικόπεδο εκατό χιλιοστά (100/1000). Στην παραπάνω κάθε- τη ιδιοκτησία έχει κτιστεί οικοδουή. η οποία συνδέεται με εσωτερική κλίμακα, (μεζονέτα) και αποτελείται από α) Υπόγειο με επιφάνεια μ.τ. 72,80 και όγκο ιδιόκτητο 218,40 και πε- ριλαμβάνει αποθήκες, λουτρό και σκάλα ανό- δου προς το ισόγειο, β) Ισόγειο με επιφάνεια μ.τ. 48,80 και όγκο ιδιόκτητο μ.κ. 146,40, αποτελούμενο από καθιστικό - κουζίνα, λου- τρό, ένα υπνοδωμάτιο και σκάλα ανόδου προς τον Α’ όροφο και γ) Πρώτο Πάνω απ’ το Ισόγειο ΌΡΟΦΟ με επιφάνεια μ.τ. 48,80, όγκο ιδιόκτητο μ.κ. 146,40 και αποτελείται από δύο υπνοδωμάτια το ένα (1) μάστερ και ένα λουτρό, ήτοι συνολικής επιφανείας μ.τ. 170,40 και ορίζεται γύρωθεν με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου. Β’ ΑΚΙΝΗΤΟ: Η υπό στοιχεία ΔΥΟ (2) ανεξάρτητη και αυτοτελής κάθετη ιδιοκτησία επιφανείας μ.τ. 247,68, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο όλο οικόπεδο 100/1000. Στην παραπάνω κά- θετη ιδιοκτησία έχει κτιστεί οικοδομή η οποία συνδέεται με εσωτερική κλίμακα (μεζονέτα) και αποτελείται από Υπόγειο με επιφάνεια μ.τ. 72,80 και όγκο ιδιόκτητο μ.κ. 218,40 και περιλαμβάνει αποθήκες, λουτρό και σκάλα ανόδου προς το ισόγειο, β) Ισόγειο με επιφά- νεια μ.τ. 48,80 και όγκο ιδιόκτητο μ.κ. 146,40, αποτελούμενο από καθιστικό, κουζίνα, λου- τρό ένα υπνοδωμάτιο και σκάλα ανόδου προς τον Α’ όροφο και γ) Πρώτο Πάνω απ’ το Ισόγειο Όροφο με επιφάνεια 48,80, όγκο ιδιόκτητο μ.κ. 46,40 και αποτελείται από δύο υπνοδωμάτια το ένα (1) μάστερ και ένα λου- τρό, ήτοι συνολικής επιφανείας 170,40μ.τ.και ορίζεται γύρωθεν με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου. Στην Κάθετη Ιδιοκτησία αυτή υπάρχει και πισίνα, που ανήκει στην απο- κλειστική χρήση της ως άνω περιγραφόμε- νης Κάθετης Ιδιοκτησίας με το στοιχείο ΔΥΟ (2). Γ’ ΑΚΙΝΗΤΟ: Η υπό στοιχεία ΤΡΙΑ (3) ανεξάρτητη και αυτοτελής κάθετη ιδιοκτησία έχει επιφάνεια μ.τ. 187,62, ποσοστό συνι- διοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο όλο οικόπεδο 90/1000. Στην παραπάνω κάθετη ιδιοκτησία έχει κτιστεί οικοδομή, η οποία συνδέεται με εσωτερική κλίμακα (μεζονέτα) και αποτελεί- ται από α) Υπόγειο με επιφάνεια μ.τ. 72,80 και όγκο ιδιόκτητο μ.κ. 218,40, και περιλαμ- βάνει αποθήκες, λουτρό και σκάλα ανόδου προς το ισόγειο, β) Ισόγειο με επιφάνεια μ.τ. 48,80 και όγκο ιδιόκτητο μ.κ. 146,40, αποτε- λούμενο από καθιστικό, κουζίνα, λουτρό ένα υπνοδωμάτιο και σκάλα ανόδου προς τον Α’ όροφο και γ) Πρώτο Πάνω απ’ το Ισόνειο Όροφο με επιφάνεια μ.τ. 48,80, όγκο ιδιόκτη- το μ.κ. 146,40 και αποτελείται από δύο υπνο- δωμάτια το ένα (1) μάστερ και ένα λουτρό, ήτοι συνολικής επιφανείας 170,40μ.τ. Στην κάθετη αυτή ιδιοκτησία υπάρχει και πισίνα, που ανήκει στην αποκλειστική χρήση της ως άνω περιγραφόμενης κάθετης ιδιοκτησίας με το στοιχείο ΤΡΙΑ (3). Δ’ ΑΚΙΝΗΤΟ: Η υπό στοιχεία ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ανεξάρτητη και αυτο- τελής κάθετη ιδιοκτησία έχει επιφάνεια μ.τ. 166,20, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ- του στο όλο οικόπεδο 90/1000. Στην παρα- πάνω κάθετη ιδιοκτησία έχει κτιστεί οικοδο- μή, η οποία συνδέεται με εσωτερική κλίμακα (μεζονέτα) και αποτελείται από Υπόγειο με επιφάνεια μ.τ. 53,52 και όγκο ιδιόκτητο μ.κ. 160,56, αποτελούμενο από καθιστικό, κουζί- να, λουτρό ένα υπνοδωμάτιο και σκάλα ανό- δου προς τον Α’ όροφο, 3) Ισόγειο με επιφά- νεια μ.τ. 40,92 και όγκο ιδιόκτητο μ.κ. 122,76, αποτελούμενο από καθιστικό, κουζίνα, λου- τρό ένα υπνοδωμάτιο και σκάλα ανόδου προς τον Α’ όροφο και γ) Πρώτο Πάνω απ’ το Ισόγειο Όροφο με επιφάνεια μ.τ. 40,92, όγκο ιδιόκτητο μ.κ. 122,76 και αποτελείται από δύο υπνοδωμάτια το ένα (1) μάστερ και ένα λουτρό, ήτοι συνολικής επιφανείας μ.τ. 135,36. Οι κάθετες αυτές ιδιοκτησίες είναι κτισμένες και ανήκουν σε οικόπεδο που βρί- σκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως των Σπετσών, στην περιφέρεια του Δήμου Σπετσών της Περιφερειακής Ενότη- τας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στο Ο.Τ. 420, στην ενορία Αναλήψεως και ειδικότερα στη θέση «ΑΝΩΘΕΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ», το οποίο αρχικά είχε επιφάνεια 1.984,65 τ.μ., όπως φαίνεται και χαρακτηρίζεται στο από Δεκεμβρίου 2003 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Ματθαίου Ντά- κα, το οποίο έχει προσαρτηθεί στην πράξη σύστασης κάθετης ιδιοκτησίας με αριθμό 2674/2006 της συμβολαιογράφου Σπετσών Κυριακής Αϊβαλιώτου και έχει επιφάνεια, μετά την αφαίρεση των ρυμοτομούμενων τμημάτων 1.665,53 τ.μ.. Γίνεται μνεία ότι τα ανωτέρω ακίνητα φέρουν εγγεγραμμένα στο Υποθηκοφυλακείο Σπετσών, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 75/26-7-2016 σχετικό πιστο- ποιητικό βαρών της Υποθηκοφύλακος Σπε- τσών και κατά των ως άνω συνοφειλετών, τα εξής βάρη: 1. Προσημείωση υποθήκης για ποσό 1.300.000,00€, υπέρ της επισπεύδου- σας «ATTICA BANK ATE», εγγραφείσα την 9/3/2006, στον τόμο υποθηκών 29, φύλλα 67, 68, 69 & 70. 2. Προσημείωση υποθήκης για ποσό 130.000,00€, υπέρ της επισπεύ- δουσας «ATTICA BANK ATE», εγγραφεί- σα την 9/4/2009, στον τόμο υποθηκών 32, φύλλο 6., 3. Προσημείωση υποθήκης για ποσό 165.000,00€, υπέρ της επισπεύδου- σας «ATTICA BANK ATE», εγγραφείσα την 26/10/2012, στον τόμο υποθηκών 32, φύλλο 6., 4. Η με αριθ. 1120/25-7-2016 κατασχετή- ρια έκθεση μου, εγγραφείσα αυθημερόν στα βιβλία κατασχέσεων στον τόμο Ε με α.α. 25. Θα πλειστηριασθουν με τιμή πρώτης προ- σφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού την τιμή εκτίμησης ενός εκάστου τούτων δηλαδή: 1/ Η υπό στοιχεία ΕΝΑ (1) κάθετη ιδιοκτησία με το ποσό των 242.520,00€, (με αντικειμενική αξία 144.451,00€), 2/ Η υπό στοιχεία ΔΥΟ (2) κάθετη ιδιοκτησία με το ποσό των 242.520,00€, (με αντικειμενική αξία 144.451,00€), 3/ Η υπό στοιχεία ΤΡΙΑ (3) κά- θετη ιδιοκτησία με το ποσό των 242.520,00€, (με αντικειμενική αξία 144.451,00€) και 4/ Η υπό στοιχεία ΤΕΣΣΕΡΑ (4) κάθετη ιδιοκτησία με το ποσό των 198.480,00€, (με αντικειμενι- κή αξία 115.924,00€). Καλούνται οι ενδιαφε- ρόμενοι να προσέλθουν να πλειοδοτήσουν.ΑΘΗΝΑ 28/7/2016 Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΟΚΚΑΛΗΣ

3321/Α 28/9/2016
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Της υπ’ αρ.656/2015 Περίληψης κατασχ. έκθεσης ακίνητης περιουσίας για διενέργεια πλειστηριασμού του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Μιχαήλ Εμ.Κορρέ, οδ.Πινδάρου αρ.5 τηλ.2103617189. ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ: 28 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη, 16.00 ως 17.00 ΤΟΠΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ: Ειρηνοδικείο Αθηνών. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ: Συμ/φος Αθηνών Ειρήνη Βασιλικάκη (Σταδίου αρ.43- Αθήνα) ή ο νόμιμος αναπληρωτής της ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ: Ηλίας Λακαφώσης του Κων- σταντίνου και της Ευφροσύνης (Νέα Κηφισιά Αττικής, οδ. Αγγ. Σικελιανού αρ.26) ΟΦΕΙΛΕ- ΤΡΙΑ: Βιολέττα (VIOLETA) Ορμένι (ORMENI) του Μαργαρίτη και της Σοφίας, συζ. Ζιγγιάϊ (Zijiai) άλλως Ζισάς (Zissas) Αγκρόν (Agron), Ασπρόπυργος Αττικής, οδ. 28ης Οκτωβρίου αρ.25 ΑΦΜ 079581198, ΔΟΥ Ελευσίνας. ΤΙΤ- ΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΣ: Το υπ’ αρ.480/2014 Α’ απόγραφο εκτελεστό της υπ’αρ. 2497/2013 απόφασης του Μον/λούς Εφετείου Αθηνών (Τμ13°). ΠΟΣΟ ΟΦΕΙΛΗΣ: 24.851,89 Ευρώ (επιταγή και εντολή) πλέον τόκων κ εξόδων. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ: 1)Η πλή- ρης και αποκλειστική κυριότητα σε ένα οικό- πεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εντός του εγκε- κριμένου σχεδίου του Δήμου Ασπροπύργου θέση «ΑΛΩΝΙΑ», υπ’ αριθ. 11 Ο.Τ., οδός 28ης Οκτωβρίου αρ.25. ΚΑΕΚ 050253214010/0/0. Το οικόπεδο έχει έκταση 165,85τμ και συνο- ρεύει Βόρεια 7,75μ με οδό 28ης Οκτωβρίου πλ 12,00μ, Ανατολικά 21,40μ. με ιδιοκτησία Σπυρίδωνος Σερέπα, Νότια 7,75μ. με ιδιο- κτησία Γεωργίου Καμπόλη και Δυτικά 21,40μ. με ιδιοκτησία Σταματίου Πετράκη. Επ’αυτού βρίσκεται παλιά οικία αποτελούμενη από ισόγειο εμβαδού 64,80τμ και Α πάνω από το ισόγειο όροφο περίπου 64τμ και έμπροσθεν της οικίας στην οδ.28ης Οκτωβρίου υφίσταται ισόγεια ξύλινη κατασκευή-χαγιάτι με κεραμο- σκεπή περίπου 4,00χ2.00μ. 2) Ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου πλήρους κυριότητας σε αγρο- τεμάχιο που βρίσκεται στον Ασπρόπυργο Ατ- τικής, θέση «ΠΟΤΑΜΙ», με αριθμούς 17 και 18, ΚΑΕΚ 050259506004/0/0, δεν είναι άρτιο ούτε οικοδομήσιμο, έκτασης 322,00τμ και συ- νορεύει κατ’ αυτό: Βόρεια 24,00μ με δρόμο πλ. 6,00μ. Νότια 22 με τα με αριθμούς 11 και 12 αγροτεμάχια, Ανατολικά 14,20μ με αγροτι- κό δρόμο και Δυτικά 14,00μ με το με αριθμό 16 αγροτεμάχιο. 3) Ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέ- του πλήρους κυριότητας σε αγροτεμάχιο που βρίσκεται στον Ασπρόπυργο Αττικής, θέση «ΠΟΤΑΜΙ», ΚΑΕΚ 050259507005/0/0, είναι μη άρτιο ούτε οικοδομήσιμο, σε αχαρακτήρι- στη περιοχή, εκτός Γ.Π.Σ., έκτασης 168,75τμ και συνορεύει Βόρεια 13,50μ. με δρόμο πλ. 6,00μ, Νότια 13,50μ με το 27 αγροτεμάχιο, Ανατολικά 12,50μ. με το 24 αγροτεμάχιο και Δυτικά 12,50μ. με το 28 αγροτεμάχιο. 4) Ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου πλήρους κυρι- ότητας σε ένα αγροτεμάχιο που βρίσκεται στον Ασπρόπυργο Αττικής, θέση «ΠΟΤΑΜΙ» ΚΑΕΚ 050259507007/0/0 είναι μη άρτιο ούτε οικοδομήσιμο, σε αχαρακτήριστη περιοχή, εκτός του Γεν. Πολεοδομικού Σχεδιασμού, έχει συνολική έκταση 168,75τ.μ. και συνο- ρεύει Βόρεια 13,50μ. με το 26 αγροτεμάχιο, Νότια σε πρόσωπο 13,50μ με δρόμο πλ. 6,00μ, Ανατολικά 12,50μ. με το 25 αγροτε- μάχιο και Δυτικά 12,50μ με το 28 αγροτε- μάχιο. ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ: Το υπ’ αυξ. αριθ. έκθεσης 1 το υπ’αρ. 35.055/02 συμβόλαιο του Συμ/φου Αθηνών Βασ Καμπόλη (Υποθ/ κείο Αχαρνών τ.56 α.285), Το υπ’ αυξ. αριθ. έκθεσης 2 το υπ’ αριθ. 784/05 συμβόλαιο του Συμ/φου Αθηνών Παναγιώτη Καμπόλη (Υποθ/κείο Αχαρνών τ.868 α.172), Το υπ’ αυξ. αριθ. έκθεσης 3, το υπ’ αριθ. 1931/2006 συμβόλαιο του Συμ/φου Αθηνών Παναγιώτη Καμπόλη (Υποθ/κείο Αχαρνών τ. 901 α.389) και το υπ’ αυξ. αριθ. έκθεσης 4 το υπ’ αριθ. 1932/2006 συμβόλαιο του Συμ/φου Αθηνών Παναγιώτη Καμπόλη (Υποθ/κείο Αχαρνών τ. 901 α.390). ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 88.700,00€ συνολικά. ΛΟΙΠΑ ΒΑΡΗ: Κατά το υπ’ αριθ. 2060/02-07-2015 Πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου Αχαρνών, εκτός της άνω κατάσχεσης υπάρχουν τα εξής βάρη: 1) Μία προσημείωση εγγραφείσα στις 27-09-2005 στον τόμο 170 και α.α. 75 ΥΠΕΡ της Τράπεζας «Eurobank - Ergasias A.E.» ΚΑΤΑ της «ΟΦΕΙΛΕΤΙΔΑΣ», για ΕΥΡΩ 84.500,00 επί του υπ’ αυξ. αριθ. κατασχετήριας έκθεσης (1) οικοπέδου και 2) Μία αναγκαστική κατάσχε- ση εγγραφείσα στις 31-05-2010 στον τόμο 174 και α.α. 4 ΥΠΕΡ της «Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας» ΚΑΤΑ του συνιδιοκτήτη της «ΟΦΕΙΛΕΤΙΔΑΣ» Αγκρόν Ζιγγιάϊ του Λουτφί και της Σοφίας, για ΕΥΡΩ 30.754,36 επί του υπ’ αυξ. αριθ. κατα- σχετήριας έκθεσης (2). Ο Αναγκαστικός Πλει- στηριασμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της περίληψης και τις διατάξεις του ΚΠολΔ και κάθε σχετικού Νόμου.
Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. EMM. ΚΟΡΡΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: