ΚΑΝΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΣΕ ΧΕΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ και ΚΡΑΤΟΥΣ

Επικοινωνήστε Μαζί μας: email: plistiriasmoistop@gmail.com.


Σελίδα μας στο facebook: https://www.facebook.com/dikaex2


ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν δίνουμε στοιχεία ατόμων για τα οποία γίνεται πλειστηριασμός του ακινήτου τους.
Μπορεί ο καθένας να συμμετέχει στην ανοικτή συνέλευση της πρωτοβουλίας μας, τόσο για να ενημερωθεί για θέματα πλειστηριασμών-κατασχέσεων όσο και να συμμετέχει στις δράσεις μας.

Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

Νομική ακύρωση δανειακών συμβάσεων:εναλλακτικές μέθοδοι άμυνας των δανειοληπτών απέναντι στις παρανομίες των Τραπεζών.

Γνωστοποίηση από τη Νομική Υπηρεσία του ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ

Προς τα μέλη μας παραλήπτες και παράκληση για διακίνηση.

Στην διάρκεια 6 ημερίδων με οργάνωση και επιμέλεια μας από 26.04.14 μέχρι 05.08.14, στην Κίσσαμο, Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο Αθηνών Αθανασίου Θεοδώρου και τον συνεργάτη του που δεν είναι δικηγόρος κ. Θάνο Παναγιωτόπουλο πρώην υπάλληλο του Υπ. Δικαιοσύνης, εξετέθησαν σε δημόσιο διάλογο εναλλακτικές μέθοδοι άμυνας των δανειοληπτών απέναντι στις παρανομίες των Τραπεζών.

Στη συνέχεια ο κ. Παναγιωτόπουλος, αφού αυτονομήθηκε από το δικηγορικό γραφείο του κ. Θεοδώρου αναλαμβάνει αυτοτελώς και με προσωπική ευθύνη του υποθέσεις δανειοληπτών επί τη βάσει της επίκλησης της καταχρηστικότητας των προδιατυπωμένων όρων των συμβάσεων και με σκοπό την συνολική ακύρωση των συμβάσεων, στο σύνολό τους.

Για την συνολική ακύρωση των συμβάσεων ΠΡΕΠΕΙ να σας επιστήσουμε την προσοχή στα ακόλουθα:

1. Πέρα από την ορθότητα της νομικής συλλογιστικής της ανωτέρω μεθόδου, ως εναλλακτικής πρακτικής στο πλαίσιο άμυνας του δανειολήπτη, κάθε σύμβαση είναι διαφορετική και διαφορετική θα πρέπει να είναι η μέθοδος άμυνας. 2. Η ανωτέρω πρακτική δεν εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση παρά μόνο σε περιπτώσεις ύπαρξης πλειόνων καταχρηστικών όρων σε μια σύμβαση, η οποία θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από το δικαστήριο ότι δεν θα υπογραφόταν αν ο δανειολήπτης τελούσε εν γνώσει της καταχρηστικότητας και της οικονομικής ζημίας, την οποία υφίσταται από αυτήν.

3. Τα Δικόγραφα θα πρέπει να συντάσσονται από Δικηγόρο, ο οποίος είναι εξοικειωμένος με την Δικαστική πρακτική και τον τύπο διατύπωσης νομικών ισχυρισμών. Η σύνταξη Δικογράφων από μη Δικηγόρο εγκυμονεί κινδύνους αθέλητων τυπικών σφαλμάτων, που ενδέχεται να οδηγήσουν σε απόρριψη της αγωγής.

4. Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί απόφαση, η οποία να ακυρώνει σύμβαση στο σύνολό της επειδή διαλαμβάνει άκυρους και καταχρηστικούς όρους.

Δεν αποκλείεται να συμβεί στο μέλλον, αλλά οπωσδήποτε μια πρακτική που δεν έχει δικαιωθεί από την νομολογία, δεν θα πρέπει να αποτελεί την μοναδική νομική βάση και το μοναδικό αίτημα, αλλά να συνυπάρχει επικουρικώς, με πρώτο κύριο το αίτημα της ακύρωσης των συγκεκριμένων όρων, που έχουν κριθεί ως καταχρηστικοί και των λογιστικών τους αποτελεσμάτων. Ο αριθμός των καταχρηστικών όρων και το μέγεθος τους στο οικονομικό αποτέλεσμα μπορεί !! να επιφέρει και την συνολική ακυρότητα.

5. Πριν από την κατάθεση οποιουδήποτε Δικογράφου θα πρέπει να γίνεται πρόχειρος λογιστικός υπολογισμός, ώστε να είναι γνωστό στον δανειολήπτη το ποσό, έστω περίπου, το οποίο θα ωφεληθεί από την ευδοκίμηση της αγωγής του, που μπορεί η πρέπει να αναφέρεται στο δικόγραφο, και να σταθμιστεί με τα έξοδα και το συνολικό κόστος της διαδικασίας, έτσι ώστε να είναι βέβαιος ότι θα έχει σημαντικό όφελος, που δεν θα μπορούσε να έχει με άλλο τρόπο. 6. Πέρα από την προκαταβολή των εξόδων και αφού προσδιοριστεί το προσδοκώμενο όφελος, καλό θα είναι η αμοιβή του γραφείου, που αναλαμβάνει την διεκπεραίωση να σχετίζεται εργολαβικά με το αποτέλεσμα και μάλιστα με γραπτή συμφωνία εκ των προτέρων.

7. Η ένδικη προστασία με οποιαδήποτε διαδικασία, σε καμία περίπτωση δεν είναι βεβαία και ασφαλής και εμπερικλείει ρίσκο, το οποίο σταθμίζοντας τις περιστάσεις και τα δεδομένα, μπορεί να είναι αποδεκτό ή όχι. Αυτό είναι αντικείμενο της κρίσης του δανειολήπτη, που ζητά την προστασία και με την προϋπόθεση να έχει σωστή και ειλικρινή πληροφόρηση από Δικηγορικό Γραφείο, στο οποίο θα αναθέτει την υπόθεσή του.

Η Νομική Υπηρεσία του ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ
Δημοσίευση σχολίου